Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP.

Ubezpieczenie skierowane jest do:

  • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu BHP (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego), z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.
    Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 11), ochrona nie obejmuje zakresem szkód:
  • powstałych w związku ze świadczeniem usług na rzecz zakładu górniczego,
  • dotyczących czystych szkód majątkowych.
    Maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej w ramach Klauzuli nr 11 wynosi 500.000 zł dla działalności gospodarczej oraz 200.000 zł dla pracowników.

OC z zakresu BHPprowadzisz firmę lub jesteś pracownikiem odpowiadasz za prawidłowe doradztwo w zakresie BHP więc pamiętaj, aby posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu pracownika służb BHP.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

 Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę.
 OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody
wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
 OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
 OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego
pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC
najemcy nieruchomości),
 OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
 Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej),
z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
 włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
 przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (1224 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony
retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 500.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
 nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
 roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
 roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! szkody z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! szkody dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług na rzecz zakładu górniczego,
! roszczenia dotyczące czystych szkód majątkowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
 udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
 dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
 powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
 współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
 niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
 udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
 niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

 

Leave a Reply

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom