Allianz Podatnik

Allianz: Ochrona podatnika

Ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej, skarbowej lub ZUS jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS. Polisa zapewnia natychmiastową, profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie podczas kontroli, a także prowadzenie w imieniu firmy ewentualnego sporu z organami podatkowymi, skarbowymi lub ZUS.

OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH „ALLIANZ PODATNIK”

CZYM JEST UBEZPIECZENIE ALLIANZ PODATNIK ?

To nowatorskie ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej, skarbowej lub ZUS jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS.

Polisa zapewnia natychmiastową, profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie podczas kontroli, a także prowadzenie za firmę ewentualnego sporu z organami podatkowymi, skarbowymi lub ZUS.

CO DAJE POLISA ALLIANZ PODATNIK ?

Opłacenie przez Allianz kosztów specjalistycznej pomocy prawno – podatkowej świadczonej przez prawników oraz doradców podatkowych, poprzez:
1) Bieżące doradztwo, w tym konsultacje i opinie bezpośrednio związane z kontrolą lub toczącym się sporem
2) Sporządzanie projektów pism procesowych
3) Reprezentację Firmy przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami
4) Reprezentację Firmy w przypadku postępowań egzekucyjnych.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY ?

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, Firma ma możliwość:
1) Zgłoszenie trzech kontroli kontroli lub sporów podatkowych/skarbowych
2) Zgłoszenie trzech kontroli lub sporów z ZUS
3) Pomocy w przypadku egzekucji należności podatkowych oraz należności ZUS
4) Ochrony podczas wystąpienia sporu podatkowego dotyczącego życia prywatnego
5) Dodatkowej ochrony dla Członków Zarządu spółek kapitałowych.

OD KIEDY DZIAŁA OCHRONA ?

Ochrona obowiązuje po upływie 6 tygodni od zapłaty składki za pierwszą polisę.

KTO ZAPEWNIA OBSŁUGĘ ?

Instytut Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego (ISP):

jedna z najbardziej znanych Kancelarii specjalizujących się w zakresie doradztwa podatkowego,

Rokroczny Laureat prestiżowego tytułu Gazety Prawnej: Najskuteczniejsza
firma doradztwa podatkowego.

Kancelaria o wysokiej skuteczności w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i skarbowymi.

DLA KOGO JEST TO UBEZPIECZENIE?

Dla każdej firmy:

bez względu na jej wielkość
bez względu na formę prawną
bez względu na branżę, w której działa
bez względu na rodzaj prowadzonej księgowości
bez względu na doświadczenie z kontrolami podatkowymi

JAK DZIAŁA POLISA ALLIANZ PODATNIK ?

Wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych ISP w momencie wszczęcia postępowania kontrolnego. Dedykowany do danej sprawy doradca zapewni wsparcie na etapie kontroli. Jeśli jednak dojdzie do sporu z urzędem, doradcy będą w pełni reprezentować Firmę w sporze.

DLACZEGO WARTO POSIADAĆPOLISĘ ALLIANZ PODATNIK ?

Rozwiązanie to zapewnia:

specjalistyczne doradztwo i wsparcie już od pierwszej chwili rozpoczęcia kontroli podatkowej skarbowej/ZUS w firmie, dzięki czemu często unikamy sporu z urzędem

stabilność pracy – gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawą zajmują się specjaliści z ISP – Zarząd może skupić się na bieżącym zarządzaniu firmą

oszczędność finansową – koszt zakupu polisy jest nieporównywalnie niższy od wynajęcia profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego

jasne i proste zasady postępowania – w przypadku kontroli podatkowej/skarbowej (czy też wszczęcia postępowania
podatkowego) firma nie musi tracić czasu na szukanie specjalistów i pomocy z zewnątrz – wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych aby mieć natychmiastową pomoc podatkowo-prawą

brak angażowania środków finansowych firmy – wszystkie należności Kancelarii ISP są pokrywane przez Allianz

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA ?

Ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte na mocy uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska SA nr 154/2007 z dnia 24.07.2007

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH ALLIANZ PODATNIK

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Allianz Skarbowy (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia), zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 47/ 2024 mające zastosowanie do umów zawartych od dnia 16 marca 2024 r.

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie z Działu II z grupy 17 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które chroni Ubezpieczonego przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów podatkowych.


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i sfinansowania pomocy prawno-podatkowej na rzecz Ubezpieczonego, w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi, dotyczącymi wszczętych z urzędu sporów podatkowymi, wynikających ze statusu Ubezpieczonego jako podatnika, płatnika, inkasenta należności podatkowych bądź wynikającego z odpowiedzialności podmiotu jako następcy prawno-podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej. 

Kategorie postępowań podatkowych (sporów podatkowych) objętych ochroną ubezpieczeniową są zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Podmiotem świadczącym obsługę sporów podatkowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. (Podmiot Obsługujący). 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o Klauzule dodatkowe ( nr 1, 2, 3, 4 lub 5) wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia nie jest limitowana kwotowo. W ubezpieczeniu ma zastosowanie limit spraw w okresie ubezpieczenia tj. ochroną ubezpieczeniową w danym rocznym okresie ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty pomocy prawno-podatkowej przy obsłudze maksymalnie trzech różnych sporów podatkowych. 


Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Kosztów do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany w danym stanie prawnym lub do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony, 

Kosztów odszkodowań które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat natury publicznoprawnej, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych,

Kosztów wpisów sądowych oraz wszelkich kosztów przyznanych stronie przeciwnej w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, 

Kosztów przekraczających wysokość ustaloną w cenniku lub nie objętych cennikiem Podmiotu Obsługującego, jeżeli prowadzenie sprawy zostanie powierzone innym podmiotom w trybie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Ubezpieczenie nie obejmuje swoim zakresem:  

1.obrony interesów prawnych z zakresu prawa celnego, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych danin publicznych niewynikających z przepisów prawa podatkowego, chyba że na wniosek Ubezpieczonego została włączona Klauzula nr 4 i 5 (rozszerzenie w zakresie wskazanym w ww. Klauzulach), 

2.obrony interesów prawnych w zakresie postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych, chyba że na wniosek Ubezpieczonego została włączona Klauzula nr 3 (rozszerzenie w zakresie wskazanym w ww. Klauzuli),

3.obrony interesów prawnych w zakresie postępowań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w rozumienia ordynacji podatkowej,

4.obrony interesów prawnych w zakresie czynności sprawdzających w rozumieniu ordynacji podatkowej, 

5.obrony interesów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi oraz trybunałami międzynarodowymi oraz w związku z obowiązkami określonymi w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

6.obrony interesów prawnych, jeżeli kwota zaległości podatkowych wynosi mniej niż 600 złotych polskich.


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 


Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy: 

udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie. 

W czasie trwania umowy:

zgłaszanie zmian dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego lub o które Allianz pytał przed zawarciem umowy na piśmie, 

niezwłoczne poinformowanie Allianz i Podmiotu Obsługującego o zaistnieniu oraz okolicznościach sporu podatkowego, przekazanie dokumentów i korespondencji dotyczącej tego sporu oraz wskazanie/oddanie do dyspozycji istniejących dowodów; w przypadku chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej – zawiadomienie Allianz o zaistnieniu sporu podatkowego, w terminie umożliwiającym podjęcie obsługi sporu przez Podmiot Obsługujący.  

W związku z wystąpieniem szkody:

przystąpienie do umowy adhezyjnej z Podmiotem Obsługującego, dotyczącej obsługi sporu podatkowego, 

poinformowanie Podmiotu Obsługującego o okolicznościach sprawy, wskazanie dowodów, udzielenie niezbędnych informacji i dostarczenie stosownych dokumentów,

w sytuacjach wynikających z zawartej z umowy o obsłudze, udzielenie pełnomocnictwa uprawnionej osobie wskazanej przez Podmiot Obsługujący do reprezentowania Ubezpieczonego w sporze,

poinformowanie Allianz o stanie sprawy, a w razie konieczności przedsięwzięcie kroków w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego,

jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego wstrzymanie się Ubezpieczonego z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu; uzgodnienie z Podmiotem Obsługującym, reprezentującym Allianz wszelkich czynności wywołujących powstanie kosztów wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia; na żądanie Allianz przedłożenie bez zbędnej zwłoki otrzymanych w ramach realizacji usług objętych ubezpieczeniem faktur, rachunków, pokwitowań i dokumentów o podobnym charakterze. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

− Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki. 

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1. z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,

2. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego albo Allianz,

3. z chwilą wyczerpania wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia limitu sporów podatkowych.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Allianz Podatnik

Przychód ze sprzedaży 

Wariant I

Wariant II

Przychód ze sprzedaży ze sprzedaży netto za rok ubiegły

Podatki + egzekucja należności podatkowych

Podatki + egzekucja należności podatkowych + ZUS + egzekucja należności

do 250 000 zł

650 zł

845 zł

250 001 – 500 000 zł

850 zł

1 105 zł

500 001 – 750 000 zł

1 200 zł

1 560 zł

750 001 – 1 000 000 zł

1 300 zł

1 690 zł

1 000 001 – 3 000 000 zł

2 100 zł

2 730 zł

3 000 001 – 5 000 000 zł

3 300 zł

4 290 zł

5 000 001 – 10 000 000 zł

3 900 zł

5 070 zł

10 000 001 – 15 000 000 zł

5 200 zł

6 760 zł

15 000 001 – 25 000 000 zł

5 800 zł

7 540 zł

25 000 001 – 40 000 000 zł

7 800 zł

10 140 zł

powyżej 40 000 001 zł

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie