Allianz Doradca ubezpieczenie kosztów doradztwa prawnopodatkowego

Allianz Skarbowy

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALLIANZ SKARBOWY

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna  z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Allianz Skarbowy (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia), zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 182/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?

W skład ubezpieczenia wchodzą dwa elementy: 

1. ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej (dalej OC) z Działu II z grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – obejmujące odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako księgowego za szkody wyrządzone pracodawcy,

2. ubezpieczenie ochrony prawnej (dalej OP) z Działu II z grupy 17 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zabezpieczające Ubezpieczonego w zakresie ochrony prawnej w postępowaniu karnoskarbowym poprzez refundację przez Allianz poniesionych kosztów wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Jest to ubezpieczenie dedykowane Ubezpieczonym będącymi osobami fizycznymi świadczącymi w ramach stosunku pracy, stosunku pokrewnego, kontraktu lub umowy cywilnoprawnej czynności księgowe lub czynności zarządcze i nadzorcze w obszarze finansowo – księgowym, w znaczeniu określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedmiotem ubezpieczenia jest: 

OC osoby wykonującej czynności księgowe bezpośrednia lub za pośrednictwem podległych pracowników (Ubezpieczonego) za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w zamach z wykonywaniem obowiązków służbowych w ramach umowy o pracę, 

OC osoby wykonującej czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników (Ubezpieczonego) wobec jedynego mocodawcy (samozatrudnienie) na podstawie kontraktu lub umowy cywilnoprawnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (czynności księgowych) na rzecz zatrudniającego.

 OC za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej (OP) przedmiotem ubezpieczenia jest: 

1. zabezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu karnoskarbowym poprzez refundację przez Allianz następujących kosztów: 

wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego,

sądowych, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz kosztów postępowania egzekucyjnego,

grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,

2. pokrycie uzasadnionych i niezbędnych kosztów ochrony dobrego imienia Ubezpieczonego w postaci refundacji kosztów zaangażowania przez Ubezpieczonego specjalistycznego doradcy i publikacji w celu ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu związanego z postępowaniem karnoskarbowym. 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do ubezpieczenia kosztów postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych (Klauzula nr 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie. Maksymalny limit sumy ubezpieczenia wynosi 500.000 złotych polskich (chyba że indywidualnie uzgodniono inną kwotę polskich), w tym podlimity w wysokości :

50% sumy ubezpieczenie – z tytułu kosztów grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych, 

10.000 złotych polskich – z tytułu kosztów ochrony dobrego imienia Ubezpieczonego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność (w zakresie OC), 

kosztów do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany w danym stanie prawnym,

kosztów do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

! W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) – Allianz nie odpowiada za:

szkody wobec osób prawnych, w których większość udziałów (akcji) należy do osób objętych ubezpieczeniem lub ich osób bliskich,

  szkody za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą w ustawy,

szkody w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych,

szkody związane z naruszeniem praw autorskich, patentów znaków towarowych, nazw fabrycznych i oznaczeń,

szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, komputera, sieci, telefonu.

! W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej (OC) – Allianz nie odpowiada za:

koszty powstałe w następstwie korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,

koszty powstałe w następstwie korzystania z usług osób nieposiadających prawa do wykonywania zawodu,

koszty powstałe na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody Allianz, które nie były konieczne do obrony praw Ubezpieczonego albo dotyczące środków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania,

koszty związane ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji albo z dostarczeniem sfałszowanych dokumentów,

koszty związane ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy pomocy prawnej lub przebieg postępowania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?

» Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego ?

Przed zawarciem umowy:

udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie.

W czasie trwania umowy:

zgłaszanie Allianz wszelkich zmian dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego/szkody lub o które Allianz pytał przed zawarciem umowy na piśmie.

W związku z wystąpieniem szkody:

powiadomienie Allianz niezwłocznie o znanej szkodzie, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,

użycie wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia skutków wypadku ubezpieczeniowego/szkody oraz niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów,

współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,

udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,

w razie zgłoszenia roszczenia – niepodejmowanie działań zmierzających do jest uznania lub zaspokojenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki ?

  • Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

  • jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki.
  • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,

2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,

3) z dniem całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę ?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje również po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

W przepadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

ALLIANZ SKARBOWY – OWU_Allianz_Skarbowy_2019

ALLIANZ SKARBOWY – 462_182/2018 01/19

ALLIANZ DORADCA  –  OWU_Allianz_Doradca_2021

ALLIANZ DORADCA  – 437_235-2015-01-18

ALLIANZ PODATNIK – OWU_Allianz_Podatnik_2021

ALLIANZ PODATNIK – 436_59-2017_01-19