OC informatyka

OC informatyka

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 5 (Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalaność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu projektanta, wykonawcy systemów komputerowych lub doradcy komputerowego.


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu projektanta, wykonawcy systemów komputerowych oraz doradcy komputerowego przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę.
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
✓ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej),
z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł. 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
✓ włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
✓ przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia OC innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich, licencyjnych i pokrewnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
! szkody wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, płatniczymi, kredytowymi, ubezpieczeniowym,  leasingowymi, w obrocie nieruchomości, jak również dotyczące instrumentów finansowych,
! szkody z tytułu niedotrzymania terminów, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! szkody dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! szkody z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
– dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich


Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej. 

Jak rozwiązać umowę?
– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego (Klauzula nr 5)
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności projektanta, wykonawcy lub doradcy komputerowego.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorców prowadzących ww. działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają oni nie więcej niż 10-u specjalistów z zakresu IT (w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
  z zastrzeżeniem że:
   obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.

Bardzo ważne wyłączenia odpowiedzialności :

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 5), ochrona nie obejmuje zakresem szkód wynikłych z:

 • niewykonania lub niewłaściwego wykonania stosownych testów lub prób oprogramowania,
 • braku posiadania przez użytkownika stosownych zabezpieczeń jego własnych danych lub danych mu dostarczonych,
 • utraty danych lub informacji wskutek przypadkowego lub przedwczesnego ich usunięcia albo wysłania pod niewłaściwy adres w czasie ich wymiany,
 • ze zmian w oprogramowaniu wprowadzonych przez inne osoby niż Ubezpieczony, takie jak w szczególności inni producenci sprzętu komputerowego lub oprogramowania,
 • naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich, licencyjnych i pokrewnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 • działań związanych z transakcjami finansowymi, płatniczymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomości, jak również dotyczące instrumentów finansowych,
 • działalności reklamowej bądź powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży, utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
 • działalności w zakresie prac mających za przedmiot systemy i oprogramowanie dotyczące układów pomiarowych, sterowania, automatyki lub monitoringu pracy procesów technologicznych w elektrowniach, elektrociepłowniach lub zakładach przemysłowych, jak również projektowanie i wykonawstwo systemów komputerowych w odniesieniu do statków powietrznych, lotnisk, obiektów portowych lub kolejowych,
 • mechanicznych awarii systemów elektrycznych, z przerw w dostawie energii, spadku lub zaniku napięcia.

OC informatyka, czyli osób prowadzących działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego jest bardzo ważnym ubezpieczeniem, gdyż szkody mogą pojawić się wskutek błędów w oprogramowaniu sterującym, przez co urządzenie będzie źle działać, a co może skutkować wieloma roszczeniami zarówno osobowymi np. podczas radioterapii, jak i rzeczowymi np. źle działający wykrojnik.

szukasz innego OC napisz, bardzo proszę podaj swój numer telefon . kontakt do agenta Allianzlub Complex Dariusz Kasica zadzwoń tel. 604 610 748

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl