Agent Allianz Complex Dariusz Kasica ABI – IOD (KLAUZULA NR 13)

ABI – IOD (KLAUZULA NR 13)

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

  • Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Numer wniosku      … … … – … …  464  … … … … … … … …

Oddział nr    440   Agent nr  84546

Dane Ubezpieczającego 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………  Forma prawna ……………………………

Ulica, numer domu, lokalu ……………………………………………………………

Kod pocztowy …… – … … …   Miejscowość ………………………………………………………

NIP … … … … … … … … … … 

Dane Ubezpieczonego 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy ……………………………………………………………………… Forma prawna …………………………

Ulica, numer domu, lokalu ………………………………………………………

Kod pocztowy …… – … … … Miejscowość ………………………

NIP … … … … … … … … … …

Okres ubezpieczenia 〈d-m-r〉 od … … – … … – … … … … godz. 0.00  do … … – … … – … …… … godz. 24.00  

Data retroaktywna:    ο tak ( … … – … … – … … … … )  ο nie 

Wybrana suma gwarancyjna  … … … … … … zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy

                                               i … ……… … … zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) / Inspektora Ochrony Danych ( IOD )

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) oraz Inspektora Ochrony Danych ( IOD ),

Ubezpieczeniem jest objęta OC osoby fizycznej wykonującej czynności zawodowe w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej,

✓ OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego ( zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej ), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora  Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) / Inspektora Ochrony Danych ( IOD )

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń ( 12, 24 lub 36 miesięcy ) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie ( maksymalnie 200.000 zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit ).


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń  związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, 

nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien  i kar administracyjnych i odszkodowań  o charakterze karnym oraz innych kar i środków  karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek, 

roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej inne osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,

roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, 

! szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywaniem zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości), 

! szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych  Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody nieruchomości),

! szkody wynikające z działań lub zaniechań w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy (w tym administratora lub podmiotu przetwarzającego), pozostających poza sferą zadań ABI/IOD przewidzianych odpowiednio Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm. ) i aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrany osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawia swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE.

! szkody wynikające z podejmowanie przez Ubezpieczonego zamiast przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone, na rzecz którego świadczone są czynności zawodowe, w tym wynikające z podejmowania decyzji przez Ubezpieczonego zamiast administratora lub podmiotu przetwarzającego, 

! szkody z tytułu czynności  zawodowych ABI/IOD odnoszących się do tej sfery działań przedsiębiorstwa, która pozostaje w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu innych zadań i obowiązków Ubezpieczonego wykonywanych obok czynności zawodowych ABI/IOD,

! szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych po odwołaniu Ubezpieczonego z funkcji ABI/IOD  lub po skreśleniu Ubezpieczonego z rejestru ABI/IOD prowadzonego przez właściwy organ nadzoru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  • Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Przed zawarciem umowy:

udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu lub inne skierowane na piśmie, 

W czasie trwania umowy: 

dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody, 

W związku z wystąpieniem szkody: 

powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia, 

współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,

niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa, 

udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, 

niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

  • W ratach określonych w polisie, w złotych polskich. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniową ?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, 

Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa :

1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,

2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia, 

3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej. 

Jak rozwiązać umowę? 

  • Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni do zawarcia umowy ubezpieczenia. 
  • W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając do chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania drugo strona  może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Informacja o charakterze czynności zawodowych ABI/IOD zgłaszanych do ubezpieczenia.

Ubezpieczający wnioskuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową czynności zawodowych ABI/IOD wykonywanych:

a) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej nie będącej umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umową o pracę:   

ο  Tak    ο  Nie

b) na rzecz więcej niż jednego podmiotu:

ο  Tak  ο  Nie

c) na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innych instytucji finansowych, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:     

ο  Tak  ο  Nie

Zakres terytorialny ubezpieczenia: terytorium RP. 

Franszyza redukcyjna zgodnie z klauzulą. 

Suma gwarancyjna i składka: 

  1. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę należy wybrać wariant z poniższej tabeli:
Charakter czynności ABI/IOD:
Wariant sumy gwarancyjnej:
Składka roczna:
Wybieram wariant:

Czynności ABI/IOD wykonywane wyłącznie na rzecz jednego podmiotu innego niż: bank, ubezpieczyciel lub inna instytucja finansowa, branża telekomunikacyjna lub medialna, podmiot świadczący usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

176 zł 

230 zł

284 zł

Ο

Ο

Ο

Czynności ABI/IOD wykonywane na rzecz więcej niż jednego podmiotu lub na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innej instytucji finansowej, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

246 zł

320 zł

396 zł

Ο

Ο

Ο

2. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego również (lub wyłącznie) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej nie będącej umową o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczą o pracę należy wybrać wariant z poniższej tabeli:  

Charakter czynności ABI/IOD:

Wariant sumy gwarancyjnej:

Składka roczna:

Wybieram wariant::

Czynności ABI/IOD wykonywane wyłącznie na rzecz jednego podmiotu innego niż: bank, ubezpieczyciela lub inna instytucja finansowa, branża telekomunikacyjna lub medialna, podmiot świadczący usługi on-line lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

 100 000 zł

 150 000 zł

 200 000 zł

442 zł

594 zł

730 zł

Ο

Ο

Ο

 

Czynności  ABI/IOD wykonywane na rzecz więcej niż jednego podmiotu lub na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innej instytucji finansowej, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

 664 zł

 890 zł 

1 096 zł

Ο

Ο

Ο

Opcje dodatkowe:

  1. Czy ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować roszczenia, które wynikną z potencjalnych uchybień Ubezpieczonego popełnionych w okresie 12-stu miesięcy przed wnioskowanym początkiem okresu ubezpieczenia – zgodnie z warunkami ubezpieczenie tzw. Data retroaktywna: data początku 12-stomiesięcznego okresu bezpośrednio poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia (rozszerzenie zakresu ochrony za dodatkową składką stanowiącą 50% składki rocznej) ?                                    

⊗ zaznaczyć krzyżykiem w razie wyboru ww. opcji 

2. Jeżeli Ubezpieczony nie będzie kontynuował ubezpieczenia w drodze wznowienia umowy ubezpieczenie z Allianz lub zawarcia umowy ubezpieczenia analogicznego ryzyka z innym ubezpieczycielem, wówczas na podstawie odrębnego wniosku zgłoszonego przed upływem ubezpieczenia i za zgodą TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczony może wykupić Przedłużony okres zgłaszania roszczeń następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 


 

Ο  Tak  Ο  Nie

Przedłużony okres zgłaszania roszczeń

Składka

12 miesięcy

50% składki rocznej

Leave a Reply