ABI – IOD

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

 • Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Numer wniosku      … … … – … …  464  … … … … … … … …

Oddział nr    440   Agent nr  84546

Dane Ubezpieczającego 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………  Forma prawna ……………………………

Ulica, numer domu, lokalu ……………………………………………………………

Kod pocztowy …… – … … …   Miejscowość ………………………………………………………

NIP … … … … … … … … … … 

Dane Ubezpieczonego 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy ……………………………………………………………………… Forma prawna …………………………

Ulica, numer domu, lokalu ………………………………………………………

Kod pocztowy …… – … … … Miejscowość ………………………

NIP … … … … … … … … … …

Okres ubezpieczenia 〈d-m-r〉 od … … – … … – … … … … godz. 0.00  do … … – … … – … …… … godz. 24.00  

Data retroaktywna:    ο tak ( … … – … … – … … … … )  ο nie 

Wybrana suma gwarancyjna  … … … … … … zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy

                                               i … ……… … … zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) / Inspektora Ochrony Danych ( IOD )

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

 • Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) oraz Inspektora Ochrony Danych ( IOD ),
 • Ubezpieczeniem jest objęta OC osoby fizycznej wykonującej czynności zawodowe w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 • OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego ( zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej ), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora  Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ) / Inspektora Ochrony Danych ( IOD )

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń ( 12, 24 lub 36 miesięcy ) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie ( maksymalnie 200.000 zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit ).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

 

~ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD),

~ Ubezpieczeniem jest objęta OC osoby fizycznej wykonującej czynności  zawodowe w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, 

~ OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

~ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000 zł. 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenia do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej. Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 200.000 zł, chyba że indywidualnie.


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 • roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń  związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, 
 • nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien  i kar administracyjnych i odszkodowań  o charakterze karnym oraz innych kar i środków  karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek, 
 • roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej inne osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
 • roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, 
 • szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywaniem zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości), 
 • szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych  Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody nieruchomości),
 • szkody wynikające z działań lub zaniechań w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy (w tym administratora lub podmiotu przetwarzającego), pozostających poza sferą zadań ABI/IOD przewidzianych odpowiednio Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm. ) i aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrany osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawia swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE.
 • szkody wynikające z podejmowanie przez Ubezpieczonego zamiast przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone, na rzecz którego świadczone są czynności zawodowe, w tym wynikające z podejmowania decyzji przez Ubezpieczonego zamiast administratora lub podmiotu przetwarzającego, 
 • szkody z tytułu czynności  zawodowych ABI/IOD odnoszących się do tej sfery działań przedsiębiorstwa, która pozostaje w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu innych zadań i obowiązków Ubezpieczonego wykonywanych obok czynności zawodowych ABI/IOD,
 • szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych po odwołaniu Ubezpieczonego z funkcji ABI/IOD  lub po skreśleniu Ubezpieczonego z rejestru ABI/IOD prowadzonego przez właściwy organ nadzoru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Przed zawarciem umowy:

 • udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu lub inne skierowane na piśmie, 

W czasie trwania umowy: 

 • dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody, 

W związku z wystąpieniem szkody: 

 • powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia, 
 • współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
 • niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa, 
 • udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, 
 • niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

 • W ratach określonych w polisie, w złotych polskich. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniową ?

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, 
 • Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa :

1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,

2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia, 

3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej. 

Jak rozwiązać umowę? 

 • Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni do zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 • W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając do chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania drugo strona  może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Informacja o charakterze czynności zawodowych ABI/IOD zgłaszanych do ubezpieczenia.

Ubezpieczający wnioskuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową czynności zawodowych ABI/IOD wykonywanych:

a) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej nie będącej umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umową o pracę:   

ο  Tak    ο  Nie

b) na rzecz więcej niż jednego podmiotu:

ο  Tak  ο  Nie

c) na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innych instytucji finansowych, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:     

ο  Tak  ο  Nie

Zakres terytorialny ubezpieczenia: terytorium RP. 

Franszyza redukcyjna zgodnie z klauzulą. 

Suma gwarancyjna i składka: 

 1. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę należy wybrać wariant z poniższej tabeli:
Charakter czynności ABI/IOD:
Wariant sumy gwarancyjnej:
Składka roczna:
Wybieram wariant:

Czynności ABI/IOD wykonywane wyłącznie na rzecz jednego podmiotu innego niż: bank, ubezpieczyciel lub inna instytucja finansowa, branża telekomunikacyjna lub medialna, podmiot świadczący usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

176 zł 

230 zł

284 zł

Ο

Ο

Ο

Czynności ABI/IOD wykonywane na rzecz więcej niż jednego podmiotu lub na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innej instytucji finansowej, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

246 zł

320 zł

396 zł

Ο

Ο

Ο

2. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego również (lub wyłącznie) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej nie będącej umową o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczą o pracę należy wybrać wariant z poniższej tabeli:  

Charakter czynności ABI/IOD:

Wariant sumy gwarancyjnej:

Składka roczna:

Wybieram wariant::

Czynności ABI/IOD wykonywane wyłącznie na rzecz jednego podmiotu innego niż: bank, ubezpieczyciela lub inna instytucja finansowa, branża telekomunikacyjna lub medialna, podmiot świadczący usługi on-line lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

 100 000 zł

 150 000 zł

 200 000 zł

442 zł

594 zł

730 zł

Ο

Ο

Ο

 

Czynności  ABI/IOD wykonywane na rzecz więcej niż jednego podmiotu lub na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innej instytucji finansowej, branży telekomunikacyjnej lub medialnej, podmiotu świadczącego usługi on-line lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

 664 zł

 890 zł 

1 096 zł

Ο

Ο

Ο

Opcje dodatkowe:

 1. Czy ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować roszczenia, które wynikną z potencjalnych uchybień Ubezpieczonego popełnionych w okresie 12-stu miesięcy przed wnioskowanym początkiem okresu ubezpieczenia – zgodnie z warunkami ubezpieczenie tzw. Data retroaktywna: data początku 12-stomiesięcznego okresu bezpośrednio poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia (rozszerzenie zakresu ochrony za dodatkową składką stanowiącą 50% składki rocznej) ?                                    

⊗ zaznaczyć krzyżykiem w razie wyboru ww. opcji 

2. Jeżeli Ubezpieczony nie będzie kontynuował ubezpieczenia w drodze wznowienia umowy ubezpieczenie z Allianz lub zawarcia umowy ubezpieczenia analogicznego ryzyka z innym ubezpieczycielem, wówczas na podstawie odrębnego wniosku zgłoszonego przed upływem ubezpieczenia i za zgodą TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczony może wykupić Przedłużony okres zgłaszania roszczeń następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

 

Ο  Tak  Ο  Nie

Przedłużony okres zgłaszania roszczeń

Składka

12 miesięcy

50% składki rocznej

24 miesiące

75% składki rocznej

36 miesiący

100% składki rocznej

OCZ_KL13_190-2015_156-2018_12-18

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl

Dariusz Kasica +48 604 610 748

Dodaj komentarz