ubezpieczenie OC pracowni projektowej

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 3 (Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ubezpieczonego prowadzącego działalność:
1) pracowni projektowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w budownictwie, na podstawie posiadanych uprawnień i zezwoleń w zakresie: projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2)pracowni projektowania wnętrz, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych projektanta budowlanego, na podstawie stosownych uprawnień i zezwoleń (OC pracowni projektowej) lub wykonywania czynności zawodowych z zakresu projektowania wnętrz (OC projektanta wnętrz).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
✓ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
✓ włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
✓ przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych,
✗ zobowiązań, które wykraczają poza zakres działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia, a w szczególności sytuacji gdy Ubezpieczony realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia z tytułu wadliwego wykonawstwa obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych lub nadzorowanych przez Ubezpieczonego,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
– dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po
zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?
– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz (Klauzula nr 3).

Ubezpieczenie skierowane do:
1. Przedsiębiorców – pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-u projektantów (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
2. Ubezpieczonych których obrót nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na mocy Klauzuli ubezpieczeniem może zostać objęta:
1) pracownia projektowa wykonująca czynności zawodowe w budownictwie (w oparciu o posiadane uprawnienia i zezwolenia) z zakresu:
a) projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego,
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.
2) pracownia projektowania wnętrz wykonująca projekty w dziedzinie kształtowania wnętrz architektonicznych, z zakresu wystroju i wyposażenia ruchomego, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych z zakresu prawa budowlanego (w praktyce będzie to osoba po ASP lub pokrewnym kierunku).

PAMIĘTAJ : Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 3), nie ubezpieczamy projektów mających za przedmiot:
1) budynki wysokie lub wysokościowe (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – będą to budynki ponad 25m nad poziomem terenu lub o wysokości powyżej 9 kondygnacji nadziemnych włącznie),
2) budowli hydrotechnicznych (np. zapór, tam), budowli kolejowych, obiektów portowych lub lotnisk,
3) infrastrukturę transportu w zakresie: dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych, dróg lotniskowych, mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych,
4) prace wyburzeniowe budynków lub budowli,
5) stacje lub bazy paliw płynnych, gazów płynnych, rurociągi przesyłowe lub technologiczne, urządzenia automatyki i linie technologiczne dla branży energetycznej, przemysłowej i ochrony środowiska.

W odniesieniu do wyłączenia pkt 1) – budynki wysokie lub wysokościowe – możliwe jest ubezpieczenie prac projektowych w tym zakresie, z zastrzeżeniem że wymaga to przesłania dodatkowych informacji o ryzyku, w tym zakresie istnieje możliwość indywidualnej oceny ryzyka ( na podstawie wniosku i załącznika do wniosku – kwotowane przez centralę )

W przypadku, gdy Ubezpieczony prowadzi działalność obejmującą jednoczesne projektowanie i wykonawstwo budowlane w oparciu o własne projekty (realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane), Allianz nie odpowiada za szkodę wynikłą z błędu projektowego lub wadliwego nadzoru, nawet w sytuacji gdy wyłączną przyczyną szkody był błąd projektowy Ubezpieczonego.

Dariusz Kasica +48 604610748

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl