Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Ubezpieczenie OC pracowni projektowej (Klauzula nr 3)
ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej (Klauzula nr 3)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 3 (Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ubezpieczonego prowadzącego działalność:
1) pracowni projektowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w budownictwie, na podstawie posiadanych uprawnień i zezwoleń w zakresie: projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) pracowni projektowania wnętrz, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych projektanta budowlanego, na podstawie stosownych uprawnień i zezwoleń (OC pracowni projektowej) lub wykonywania czynności zawodowych z zakresu projektowania wnętrz (OC projektanta wnętrz).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych,
zobowiązań, które wykraczają poza zakres działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia, a w szczególności sytuacji gdy Ubezpieczony realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia z tytułu wadliwego wykonawstwa obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych lub nadzorowanych przez Ubezpieczonego,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po
zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę ?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz (Klauzula nr 3).

Ubezpieczenie skierowane do:
1. Przedsiębiorców – pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-u projektantów (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego),
2. Ubezpieczonych których obrót nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na mocy Klauzuli ubezpieczeniem może zostać objęta:
1) pracownia projektowa wykonująca czynności zawodowe w budownictwie (w oparciu o posiadane uprawnienia i zezwolenia) z zakresu:
a) projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego,
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.
2) pracownia projektowania wnętrz wykonująca projekty w dziedzinie kształtowania wnętrz architektonicznych, z zakresu wystroju i wyposażenia ruchomego, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych z zakresu prawa budowlanego (w praktyce będzie to osoba po ASP lub pokrewnym kierunku).

PAMIĘTAJ : Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 3), nie ubezpieczamy projektów mających za przedmiot:
1) budynki wysokie lub wysokościowe (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – będą to budynki ponad 25m nad poziomem terenu lub o wysokości powyżej 9 kondygnacji nadziemnych włącznie),
2) budowli hydrotechnicznych (np. zapór, tam), budowli kolejowych, obiektów portowych lub lotnisk,
3) infrastrukturę transportu w zakresie: dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych, dróg lotniskowych, mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych,
4) prace wyburzeniowe budynków lub budowli,
5) stacje lub bazy paliw płynnych, gazów płynnych, rurociągi przesyłowe lub technologiczne, urządzenia automatyki i linie technologiczne dla branży energetycznej, przemysłowej i ochrony środowiska.

W odniesieniu do wyłączenia pkt 1) – budynki wysokie lub wysokościowe – możliwe jest ubezpieczenie prac projektowych w tym zakresie, z zastrzeżeniem że wymaga to przesłania dodatkowych informacji o ryzyku, w tym zakresie istnieje możliwość indywidualnej oceny ryzyka ( na podstawie wniosku i załącznika do wniosku – kwotowane przez centralę )

W przypadku, gdy Ubezpieczony prowadzi działalność obejmującą jednoczesne projektowanie i wykonawstwo budowlane w oparciu o własne projekty (realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane), Allianz nie odpowiada za szkodę wynikłą z błędu projektowego lub wadliwego nadzoru, nawet w sytuacji gdy wyłączną przyczyną szkody był błąd projektowy Ubezpieczonego.

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 464

OCZ_KL3_190-2015_156-2018_12-18

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

OCZ-O03-07-22

oswiadczenie_o_APK_464

UBEZPIECZENIE OC PRACOWNI PROJEKTOWEJ / PRACOWNI PROJEKTOWANIA WNĘTRZ (KLAUZULA NR 3)

OC zawodowe dobrowolne