Agent Allianz Complex Dariusz Kasica OC członków władz spółki ( D&O )

OC członków władz spółki ( D&O )

OC członków władz spółki  D&O 

Zasiadanie w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki, bycie jej prokurentem to – poza prestiżem – także ogromna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych, które nierzadko przesądzają o sukcesie bądź porażce całej organizacji. Nie jest możliwe „ zdjęcie z siebie odpowiedzialności ” za błędne decyzje, możliwe jest natomiast zakupienie ubezpieczenia zabezpieczającego finansowe roszczenia spółki. 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki jest dopasowane do polskiego systemu prawnego i zapewnia ubezpieczonemu szeroką ochronę : 

  ° objęcie standardową ochroną rażącego niedbalstwa i zaległości podatkowych dochodzonych w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej, 

  ° automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych, a całych grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych. 

 • Ubezpieczenie może zostać o zakres dodatkowy :

  ° Ubezpieczenie  kosztów nadzwyczajnych, 

  ° Ubezpieczenie kosztów obrony poprzedzającej wniesienie roszczenia lub wszczęcie postępowania urzędowego, 

  ° Ubezpieczenie kosztów obrony w postępowaniu urzędowym, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, kosztów zaskarżenia, ubezpieczenie kosztów naprawy wizerunku oraz ubezpieczenie nadwyżkowych kosztów obrony. 

 • Dostosowanie warunków ubezpieczenia do polskiego systemu prawnego 
 • Brak udziału własnych dla klientów ubezpieczanych na Zakres A i B dla spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 
 • Obejmowanie ochroną całych grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych
 • obejmowanie standardową ochrona zaległości podatkowych dochodzących w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej
 • Automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych, bez limitu aktywów 
 • Pokrycie kosztów przygotowawczych do pełnej sumy gwarancyjnej 
 • Obejmowanie standardową ochroną kosztów awaryjnych obejmujących nie tylko kosztów obrony ale również koszty postępowania przygotowawczego
 • Stosowanie nawet 72 miesięcznego okresu dodatkowego dla ustępujących członków władz
 • Objęcie rażącego niedbalstwa
 • Dodatkowy zakres ochrony: Ubezpieczenie Kosztów Nadzwyczajnych, Ubezpieczenie Kosztów Obrony poprzedzającej wniesienie Roszczenia lub wszczęcie postępowania Urzędowego, Ubezpieczenie Kosztów Obrony w Postępowaniu urzędowym, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, Kosztów Zaskarżenia, Ubezpieczenie Kosztów Naprawy Wizerunku oraz Ubezpieczenie Nadwyżkowych Kosztów Obrony; 
 • Brak wyłączenia Roszczeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska; 
 • Bardzo konkurencyjne składki; 
 • Profesjonalna likwidacja szkód.

OC Członków Władz spółek (D&O)

Przedmiotem ubezpieczenie jest odpowiedzialność cywilnoprawna Członków Władz spółek za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim, 

która wynika zarówno: 

 1. z przepisów powszechnie obowiązujących tj. :
 • Kodeks Spółek Handlowych,
 • Kodeks Cywilny,
 • przepisy ustaw szczególnych, np. Ustawy o działalności gospodarczej, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, trzech ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. regulujących obrót papierami wartościowymi: 

  ° Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

  ° Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

  ° Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

2. jak i regulacji wewnętrznych, wynikających z umowy lub statutu spółki

Opisywany produkt skierowany jest do Członków Władz w tym Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentów spółek/firm posiadających następującą formę prawną: 

 • Spółki kapitałowe: z o.o. i akcyjne; 
 • Spółdzielnie; 
 • Spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa; 
 • Fundacje;
 • Organizacje Państwowe, Agencje. 

Nikt nie może zdjąć z zarządów i rad nadzorczych odpowiedzialności związanej z zarządzaniem spółką. Ale istnieje ubezpieczenie, które może zapobiec temu, że jako menedżerowie odpowiecie Państwo całym swoim prywatnym majątkiem za rzeczywiste lub rzekome błędne decyzje. 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych kolegów z Grupy Allianz, stworzyliśmy specjalnie dla Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych. Gwarantujemy solidne zabezpieczenie dla organów spółek kapitałowych: tj. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dla spółek komandytowo-akcyjnych. 

OC Członków Władz spółek (D&O)

 • Dostosowanie warunków ubezpieczenia do polskiego systemu prawnego
 • Brak udziału własnych dla klientów ubezpieczanych za Zakres A i B dla spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Obejmowanie ochroną całych grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych
 • obejmowanie standardową ochrona zaległości podatkowych dochodzących w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej
 • Automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych, bez limitu aktywów
 • Pokrycie kosztów przygotowawczych do pełnej sumy gwarancyjnej
 • Obejmowanie standardową ochroną kosztów awaryjnych obejmujących nie tylko kosztów obrony ale również koszty postępowania przygotowawczego
 • Stosowanie nawet 72 miesięcznego okresu dodatkowego dla ustępujących członków władz
 • Objęcie rażącego niedbalstwa
 • Dodatkowy zakres ochrony: Ubezpieczenie Kosztów Nadzwyczajnych, Ubezpieczenie Kosztów Obrony poprzedzającej wniesienie Roszczenia lub wszczęcie postępowania Urzędowego, Ubezpieczenie Kosztów Obrony w Postępowaniu urzędowym, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, Kosztów Zaskarżenia, Ubezpieczenie Kosztów Naprawy Wizerunku oraz Ubezpieczenie Nadwyżkowych Kosztów Obrony;
 • Brak wyłączenia Roszczeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska;
 • Bardzo konkurencyjne składki;
 • Profesjonalna likwidacja szkód.

OC Członków Władz spółek  (D&O)

  

Allianz_DO_Protect_PL

BBB_2016_03-18

Cyber_444_230-2015_03-18

CYBER_owu

DO_444_441_229-2015_04-18

FIPI_2016_03-18

odp_czl_wlad_spol

POSI_444_272-2015_04-18

Zasiadanie w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki, bycie jej prokurentem to –  poza prestiżem – także ogromna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych, które nierzadko przesądzają o sukcesie bądź porażce całej organizacji. Nie jest możliwe „zdjęcie z siebie odpowiedzialności” za błędne decyzje, możliwe jest natomiast zakupienie ubezpieczenia zabezpieczającego finansowe roszczenia spółki.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki jest dopasowane do polskiego systemu prawnego i zapewnia ubezpieczonemu szeroką ochronę:
  • objęcie standardową ochroną rażącego niedbalstwa i zaległości podatkowych dochodzonych w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej,
  • automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych, a całych grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych.
 • Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o zakres dodatkowy:
  • Ubezpieczenie kosztów nadzwyczajnych,
  • Ubezpieczenie kosztów obrony poprzedzającej wniesienie roszczenia lub wszczęcie postępowania urzędowego,
  • Ubezpieczenie kosztów obrony w postępowaniu urzędowym, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, kosztów zaskarżenia, ubezpieczenie kosztów naprawy wizerunku oraz ubezpieczenie nadwyżkowych kosztów obrony.

Ankieta D&O (1)

Forma prawna :

 • Fundacja
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowa – akcyjna
 • Spółdzielnia
 • Stowarzyszenie
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Żadne z powyższych

Czy Wnioskodawca chce objąć ochroną podmioty zależne ? 

   ο Tak  ο  Nie 

⇒ Należy ustalić z Wnioskodawcą, czy ochroną mają być objęte również podmioty zależne. W razie zaznaczenia odpowiedzi NIE oferta będzie wyłączała podmioty zależne z ochrony. Jeżeli zaznaczymy TAK to wszystkie wszystkie kolejne pytania dotyczą również podmiotów zależnych. Def. podmiotu zależnego jest w OWU. ⇐

PKD wiodące : 

………………

⇒ Należy wybrać w listy główną działalność faktycznie wykonywaną. Jeżeli działalność Wnioskodawcy mieści się poza naszym apetytem w ryzyku D&O ta wskazana działalność zostanie oznaczona kolorem czerwonym. ⇐

PKD pozostałe : 

………………………  Edytuj PKD pozostałe 

⇒ Pole fakultatywne. Należy uzupełnić, jeżeli Wnioskodawca lub któryś z jego podmiotów zależnych ( w razie zgłoszenia takiego podmiotu do ubezpieczenia ) prowadzą dodatkowo inną działalność niż wskazana wcześniej. ⇐

Czy Wnioskodawca prowadzi swoją działalność krócej niż dwa pełne lata rachunkowe ? 

  ο Tak  ο  Nie 

⇒ Jeżeli Wnioskodawca prowadzi swoją działalność dłużej, ale w okresie ostatnich dwóch lat został przekształcony z formy prawnej spoza listy rozwijanej w pytanie  pierwszym, to należy zaznaczyć NIE. ⇐

Czy Wnioskodawca posiada spółki zależne w USA ?

⇒ Pytanie dotyczy spółek zarejestrowanych bądź notowanych na giełdach na terytorium USA oraz jego terytoriów zależnych. ⇐

ο Tak  ο  Nie 

Czy Wnioskodawca w ciągu ostatnich 24 miesięcy dokonywał transakcji fuzji lub przejęć w wartościach przekraczających 30% jego skonsolidowanych aktywów lub planuje tak duże transakcje w najbliższych 12 miesiącach ? 

⇒ Pytanie dotyczy np. transakcji połączenia z innymi podmiotami, przejęcia innych podmiotów i / lub ich mienia o wartości przekraczającej 30% aktywów aktywów Wnioskodawcy ( wraz z jago spółkami zależnymi, jeśli mają być objęte ochroną ). ⇐

  ο  Tak  ο  Nie

Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy zmienił się podmiot posiadający kontrolę nad Wnioskodawcą ( posiadający co najmniej 50% praw głosów lub prawo wyboru lub odwołania większości członków organów statutowych Wnioskodawcy ) ?

  ο  Tak  ο  Nie 

⇒ Pojęcie kontroli jest dokładniej opisane w definicji Spółki Zależnej zawartej w OWU. ⇐

Czy przeciwko Wnioskodawcy, członkom jego władz zgłoszono kiedykolwiek Roszczenia lub wszczęto Postępowanie Urzędowe, które mieści się w zakresie ubezpieczenia  D&O lub czy Wnioskodawcy znane są okoliczności, które mogą doprowadzić do wniesienia takiego Roszczenia lub Wszczęcia Postępowania Urzędowego w przeszłości ? 

  ο  Tak  ο  Nie 

⇒ Odwołujemy się do definicji zawartych w OWU. Pytanie dotyczy Roszczeń lub Postępowań Urzędowych, które były objęte polisą D&O lub wchodziłyby w zakres ubezpieczenia D&O, gdyby Wnioskodawca wówczas posiadał polisę. Nie pytamy się np. o spory Wnioskodawca wówczas posiadał polisę. Nie pytany się np. o spory Wnioskodawcy wchodzące w zakres ubezpieczenia OC działalności. ⇐

Czy Wnioskodawca lub któryś z jego podmiotów zależnych angażuje się w realizację dużych projektów infrastrukturalnych ( o wartości przekraczającej 25 mln EUR ) ?

  ο  Tak  ο  Nie 

⇒ Pytanie dotyczy również zaangażowania Wnioskodawcy w charakterze podwykonawcy . ⇐

Czy w toku prowadzonej przez Wnioskodawcę lub któryś z jego podmiotów zależnych działalności gospodarczej spotkano się z zarzutami naruszenia praw człowieka ?

  ο  Tak  ο  Nie 

⇒ Pytania dotyczy tego, czy zarzuty naruszenia praw człowieka  były kierowe pod adresem Wnioskodawcy ( lub jego spółek zależnych ). Względnie, czy Wnioskodawca jest świadomy istnienia takich zarzutów wnoszonych przeciwko jego pracownikom. ⇐

Czy działalność Wnioskodawcy lub któregoś z jego podmiotów zależnych podlega sankcjom handlowym lub gospodarczym ?

  ο  Tak  ο  Nie 

⇒ Chodzi o sankcje nakładane przez kraje i organizacje międzynarodowe. Ryzyko dotyczy głównie grup kapitałowych z podmiotami zależnymi zarejestrowanymi w krajach objętych sankcjami. Może się też zdarzyć, że konkretna osoba ubezpieczona ( obcokrajowiec ) podlega sankcjom.

Aktualna wielkość skonsolidowanych aktywów nie przekracza sumy ( w PLN )

 •   50 000 000
 • 100 000 000
 • 200 000 000
 • 300 000 000
 • 400 000 000
 • 500 000 000
 • 600 000 000
 • 700 000 000
 • 820 000 000
 • 1 100 000 000

⇒ Należy wybrać z listy górną granicę przedziału, w którym mieszczą się jednostkowe aktywa Wnioskodawcy. W razie zgłoszenia do ubezpieczenia podmiotów zależnych, należy wziąć pod uwagę dane skonsolidowanych – to dane zagregowane ( zsumowane ). ⇐

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za ostatni rok nie przekracza       sumy ( w PLN ) :

 •   50 000 000
 • 100 000 000 
 • 200 000 000 
 • 300 000 000
 • 400 000 000
 • 500 000 000
 • 600 000 000
 • 700 000 000
 • 820 000 000
 • 1 100 000 000

⇒ Należy wybrać z listy górną granicę przedziału, w którym mieszczą się jednostkowe przychody ze sprzedaży Wnioskodawcy. W razie zgłoszenia do ubezpieczenia podmiotów zależnych, należy wziąć pod uwagę dane skonsolidowane, a jeżeli Wnioskodawca nie prowadzi sprawozdań skonsolidowanych – to dane zagregowane ( zsumowane ). ⇐

Ankieta D&O   (2)

Czy Wnioskodawca osiągnął w dwóch ostatnich latach obrachunkowych ujemny wynik netto? 

⇒ Jeżeli w którymkolwiek z dwóch ostatnich lat obrachunkowych Wnioskodawca lub któryś z jego podmiotów zależnych osiągnął wynik ujemny, to należy zaznaczyć TAK. ⇐

  ο  Tak  ο  Nie

Czy wielkość kapitałów własnych wynosi mniej niż 10% sumy bilansowej ? 

⇒ Suma bilansowa to inaczej suma aktywów albo suma pasywów. Należy zaznaczyć TAK jeśli taka sytuacja występuje u Wnioskodawcy i/lub u któregokolwiek z jego podmiotów zależnych. ⇐

  ο  Tak  ο  Nie 

Czy w opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za ostatni rok bilansowy znajdują się zastrzeżenia?  Jeśli sprawozdanie wnioskodawcy nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta należy zaznaczyć „NIE”

  ο  Tak  ο  Nie

⇒ Jeżeli opinia biegłego rewidenta zawiera zastrzeżenie lub zastrzeżenia, bądź też jest to opinia negatywna – należy zaznaczyć TAK. ⇐

Czy Wnioskodawca lub któryś z jego podmiotów zależnych mają trudności z terminową spłatą swoich zobowiązań? 

  ο  Tak  ο  Nie

⇒ Nie ma jasnego kryterium oceny tej sytuacji. Opierając się na przepisach prawa restrukturyzacyjnego należy przede wszystkim określić, czy Wnioskodawca może być dłużnikiem niewypłacalnym w świetle ustawy prawo upadłościowe ( tj. takim, który zwleka ze spłatą swoich swoich zobowiązań dłużej niż 3 miesiące lub którego zobowiązania przekraczają wartość majątku lub też dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością. 

Czy Wnioskodawca jest pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany przez / należy do podmiotu z siedzibą poza terytorium RP, jeśli tak, prosimy o podanie pełnej nazwy tego podmiotu i kraju, w którym ma siedzibę. 

  ο  Tak  ο  Nie

⇒ Kwestie kontroli reguluje definicja Spółki Zależnej zawarta w OWU. ⇐

Czy akcje spółki znajdują się w obrocie na rynku publicznym ?

  ο  Tak  ο  Nie

⇒ Pytanie dotyczy tego, czy akcje spółki są notowane na giełdzie, bez względu na to, na którym parkiecie i na jakiej giełdzie są one notowane. ⇐

Prosimy o podanie daty zawarcia pierwszej polisy D&O ( tzw. daty ciągłości ). Jeśli ma to być pierwsze ubezpieczenie, należy zostawić puste pole 

  … … . … … . …

⇒ Dotyczy pierwszej polisy D&O zawieranej w ogóle, tj. zarówno polis zawieranych w Allianz Polska jak i innych zakładach ubezpieczeń. ⇐

  Anuluj    Zapisz

                    Ο                Ο

01.11.Z – 99.00.Z  –  

77.29.Z   PKD pozostałe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

50 000 000

50 000 000

Wybierz wariant

Wariant  1

Wariant 2

Wariant 3

     Ryzyko D&O

840 zł

11 172 zł

19 950 zł

   Suma gwarancyjna

500 000

15 000 000

30 000 000

   Suma gwarancyjna dla nadwyżkowych kosztów obrony

50 000

1 500 000

3 000 000

  Ubezpieczenie nadwyżkowe członków rady nadzorczej 

50 000

1 500 000

3 000 000

   Ubezpieczenie Kosztów Nadzwyczajnych 

100 000

3 000  000

6 000 000

   Ubezpieczenie Kosztów Naprawy Wizerunku 

100 000

3 000 000

6 000 000

   Kary i grzywny nałożone na Osobę Ubezpieczoną 

100 000

3 000 000

6 000 000

   Koszty Obrony w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych lub za naruszenie przepisów BHP

100 000

3 000 000

6 000 000

Suma  

840 zł

11 172 zł

19 950 zł

Do 

500 000

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

12 000 000

15 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

25 000 000

30 000 000