Mój Dom

UBEZPIECZENIE DOMU, MIESZKANIA, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, oferty ubezpieczeniowej oraz w Przewodniku po ubezpieczeniu Mój Dom, którego część stanowią ogólne warunki ubezpieczenia, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Allianz nr 13/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku.

Produkt: Mój Dom

 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie indywidualne z Działu II z grupy 8, 9, 13 i 18 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od wybranego pakietu (Komfort, Plus lub Max) mogą być:
dom lub mieszkanie;
dom w budowie lub mieszkanie w budowie;
dom letniskowy;
ruchomości domowe;
budynki gospodarcze oraz lokale gospodarcze (w tym w budowie);
elementy działki;
przedmioty szklane;
przedmioty wartościowe;
mienie na tarasie i w ogrodzie;
materiały budowlane, które znajdują się w domu w budowie lub mieszkaniu w budowie;
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

W zakresie pakietu Komfort Allianz świadczy ochronę od następujących ryzyk: pożar i zdarzenia losowe, ryzyka katastroficzne i inne zdarzenia, Assistance, OC w życiu prywatnym, wsparcie po szkodzie. W zakresie pakietu Plus oprócz ryzyk ujętych w pakiecie Komfort, Allianz świadczy ochronę od następujących ryzyk: zalanie, stłuczenie przedmiotów szklanych. W zakresie pakietu Max oprócz ryzyk ujętych w pakiecie Plus, Allianz świadczy ochronę od następujących ryzyk: ryzyka kradzieżowe, dewastacja, przepięcie. Każdy pakiet może zostać rozszerzony o ryzyko trzęsienia ziemi. Ochroną Assistance, Allianz nie obejmuje domu letniskowego, budynku gospodarczego lub lokalu gospodarczego (w tym w budowie), domu w budowie lub mieszkania w budowie. Mienie na tarasie i w ogrodzie ubezpieczamy tylko w zakresie pakietu Komfort. Jeżeli dom w budowie, mieszkanie w budowie lub budynek gospodarczy w budowie, lokal gospodarczy w budowie nie jest w stanie surowym zamkniętym, obejmujemy go ochroną tylko w zakresie pakietu Komfort.

Ubezpieczający deklaruje sumy ubezpieczenia dla przedmiotów ubezpieczenia, sumę gwarancyjną oraz wybiera limity odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk.
Deklarowana suma ubezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności wskazane w umowie stanowią górną granicę odpowiedzialności Allianz.


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu mienia:
budynków/lokali opuszczonych, przeznaczonych do rozbiórki oraz mienia, które się w nich znajduje;
obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, w tym kiosków, pawilonów, barakowozów oraz mienia, które się w nich znajduje;
parasoli, tymczasowych zadaszeń, namiotów, tuneli foliowych, powłok pneumatycznych, garaży metalowych, tymczasowych obiektów budowlanych – razem ze szkieletem oraz mienia, które się w nim znajduje;
obiektów budowlanych i domów letniskowych na terenie ogrodów działkowych oraz mienia, które się w nim znajduje;
budynków lub lokali, które przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni całkowitej powyżej 50% tego budynku lub lokalu.
W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym:
odpowiedzialności cywilnej podmiotów innych niż osoby fizyczne;
roszczeń powstałych pomiędzy osobami objętymi ochroną w ramach tej samej umowy, osobami objętymi ochroną a osobami wspólnie prowadzącymi gospodarstwo domowe.


Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu mienia:
! szkody spowodowane prowadzeniem robót budowlanych niespełniających wymagań Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych oraz prowadzeniem robót budowlanych przez osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień do ich prowadzenia;
! szkody spowodowane przenikaniem wody z gruntu chyba, że przenikanie spowodowane jest powodzią a ubezpieczenie ją obejmuje, przy czym nie obejmujemy ochroną przenikania wody z gruntu w budynku lub lokalu jeżeli nie został zabezpieczony izolacją przeciwwilgociową;
! szkody spowodowane na skutek kradzieży z włamaniem kiedy nie zostały spełnione wymogi zabezpieczeń przeciw kradzieżowych lub szkody gdzie nie odnotowano śladów włamania, a zabezpieczenia nie zostały usunięte lub zniszczone,
! szkody powstałe na skutek naturalnego osiadania budynku;
! szkody powstałe na skutek zamarzania, pęknięcia instalacji i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynku lub lokalu na skutek zamarznięcia oraz wewnątrz nieogrzewanego budynku lub lokalu;
! szkody powstałe na skutek powolnego działania czynników atmosferycznych, termicznych, chemicznych i biologicznych.
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej:
! szkody związane z uprawianiem sportów niebezpiecznych oraz wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, aktywności
zawodowej;
! szkody, które powstały w mieniu, które Ubezpieczony posiada na podstawie umowy najmu, wypożyczenia, dzierżawy, użyczenia, przechowywania, leasingu lub innego tytułu umownego (za wyjątkiem szkód w ramach OC najemcy);

! szkody związane z posiadaniem, kierowaniem, używaniem, uruchamianiem pojazdów mechanicznych, urządzeń i pojazdów wodnych, urządzeń latających za wyjątkiem wymienionych w Przewodniku po ubezpieczeniu w punktach 76.7.2 i 76.7.3.
W ubezpieczeniu Assistance:
! usługi związane z uszkodzeniami, które powinny naprawić właściwe służby administracyjne;
! naprawy, które wiążą się z uszkodzeniami i wadami wynikłymi na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, naprawy, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych wykonanych przez Ubezpieczonego; napraw, które wiążą się z chemicznymi, termicznymi lub celowymi uszkodzeniami sprzętu i wadami, które one wywołują;
! porady prawne w zakresie: prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa autorskiego, prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa o ochronie
prawa lokatorów i innych obszarów prawa wskazanych w punkcie 69.1 w Przewodniku.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu mienia Allianz świadczy ochronę w miejscu ubezpieczenia, które znajduje się na terenie Polski.
W zakresie Assistance, pomoc specjalistów Allianz świadczy w miejscu ubezpieczenia. Natomiast w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania pomoc medyczną Allianz świadczy na terenie całej Polski.
Ochronę OC w życiu prywatnym Allianz świadczy na terenie całego świata, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz pytał w pismach przed zawarciem umowy.
W czasie trwania umowy:
bezzwłoczne zgłoszenie do Allianz w formie pisemnej wszelkich zmian okoliczności o które pytaliśmy przed zawarciem umowy;
przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych;
utrzymywanie ubezpieczonego mienia w należytym stanie technicznym, zapewnienie bieżącej konserwacji, użytkowanie zgodnie z zaleceniami producenta oraz stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu, zapewnienie ogrzewania budynku /lokalu lub zakręcenie zaworów i spuszczenie wody z instalacji;
stosowanie wszystkich zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, które zostały zadeklarowane w trakcie zawierania umowy.
W związku z wystąpieniem szkody:
użycie dostępnych środków, aby chronić przedmiot ubezpieczenia i zapobiec powstaniu szkody lub ograniczyć jej rozmiar oraz w razie
potrzeby wezwanie jednostek ratowniczych (np. straż pożarna, ratownictwo chemiczne);
bezzwłoczne zawiadomienie policji lub innego odpowiedniego organu o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa;
powiadomienie Allianz o szkodzie w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania o niej informacji, podając co najmniej jej przyczynę i rozmiar;
pozostawienie bez zmian miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do czasu przybycia przedstawiciela Allianz w celu ustalenia okoliczności szkody, chyba, że należy chronić mienie przed dalszymi uszkodzeniami oraz umożliwienie dokonania mu czynności mających na celu ustalenie przyczyn i rozmiaru szkody;
dostarczenie do Allianz informacji i dokumentacji, które są potrzebne do wypłacenia odszkodowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę możesz opłacić jednorazowo lub w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty określona zostanie w polisie. Składkę możesz opłacić: przelewem bankowym lub korzystając z usługi płatniczej, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

O ile umowa nie stanowi inaczej, odpowiedzialność Allianz zaczyna się w dniu określonym w umowie jako początek ochrony, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki w pełnej kwocie lub pierwszej raty składki (wyjątek stanowi zdarzenie powodzi dla umów nowych i kontynuowanych, w których nie zachowano ciągłości ochrony w Allianz – 30 dni licząc od początku okresu ubezpieczenia tej umowy).
Ochrona kończy się: (i) z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki zawarliśmy umowę (okres ubezpieczenia), (ii) z dniem odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, (iii) z dniem wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego lub przez Allianz w sytuacjach, o których mowa ogólnych warunkach ubezpieczenia, (iv) z chwilą wypłaty świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności ustalonych w polisie (odpowiednio dotyczy to wartości świadczonych usług assistance). Ochrona wygasa tylko
w stosunku do przedmiotu ubezpieczenia lub rodzaju ubezpieczenia, w którym suma lub limit się wyczerpały.

Jak rozwiązać umowę?

Jeśli Ubezpieczający zawiera z Allianz umowę na dłużej niż 6 miesięcy i jest konsumentem, może od niej odstąpić w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, może to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Allianz nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym dowiedział się o tym prawie.
Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jednocześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie:
a) 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub
b) 30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta – jeżeli jest to termin późniejszy późniejszy – złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, wystarczy, że konsument, który jest Ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.

 


Mój Dom

Wybierz ten pakiet, jeśli oczekujesz podstawowego zabezpieczenia swojego mieszkania lub domu przed niespodziewanymi zdarzeniami jak pożar lub powódź. Komfort w tym pakiecie zapewnią Ci usługi assistance i wsparcie po szkodzie.  

Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i uderzenia lub upadku statku powietrznego.

 • W zakresie szkody powstałe przez pożar, w wyniku rażącego niedbalstwa – niewyłączenia żelazka, prostownicy, lokówki, płyty indukcyjnej, elektrycznej i gazowej. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną szkody spowodowane działaniem takich zjawisk, jak: deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej.

 • Brak karencji dla mieszkań i lokali gospodarczych oraz ruchomości położonych w strefie powodziowej 0 – jeśli znajdują się na kondygnacji powyżej parteru.
 • W zakresie: szkody spowodowane przez wjechanie własnym samochodem, jego częściami lub przewożonym ładunkiem w przedmiot ubezpieczenia np. klient wjechał swoim samochodem w bramę. NOWOŚĆ

Zorganizujemy i pokryjemy koszty fachowców (np. hydraulika, elektryka, ślusarza), pomocy medycznej i opieki nad ludźmi i zwierzętami w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach lub w razie awarii.

 • W razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC chronimy sprzęty nie starsze niż 7 lat w dniu awarii.
 • Nowe usługi – organizacja i pokrycie kosztów deratyzacji (myszy), dezynsekcji, usunięcie gniazd os lub szerszeni.
 • Pomoc prawna – 12 zdarzeń w trakcie obowiązywania umowy. Klienci mogą skorzystać z porady i opinii prawnej, otrzymać projekt pisma lub wzoru umowy, także w przypadku sporów ze wspólnotą mieszkaniową. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.

 • Obejmujemy szkody wyrządzone przez urządzenia latające, w tym drony – do 3 000 zł. NOWOŚĆ
 • Brak deklaracji niepełnoletnich dzieci i liczby psów – np. 4-osobowa rodzina, w której jest 2 niepełnoletnich dzieci, wymaga zadeklarowania tylko 2 osób dorosłych.

Pokryjemy koszty akcji ratowniczej, koszty działań po szkodzie oraz udzielimy ubezpieczenia podczas przeprowadzki.


Mój Dom

Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek najczęściej występujących ryzyka, jak zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych. To plus w stosunku do zakresu pakietu Komfort. 

Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i uderzenia lub upadku statku powietrznego.

 • W zakresie szkody powstałe przez pożar, w wyniku rażącego niedbalstwa – niewyłączenia żelazka, prostownicy, lokówki, płyty indukcyjnej, elektrycznej i gazowej. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną szkody spowodowane działaniem takich zjawisk, jak: deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej.

 • Brak karencji dla mieszkań i lokali gospodarczych oraz ruchomości położonych w strefie powodziowej 0 – jeśli znajdują się na kondygnacji powyżej parteru.
 • W zakresie: szkody spowodowane przez wjechanie własnym samochodem, jego częściami lub przewożonym ładunkiem w przedmiot ubezpieczenia np. klient wjechał swoim samochodem w bramę. NOWOŚĆ

Zorganizujemy i pokryjemy koszty fachowców (np. hydraulika, elektryka, ślusarza), pomocy medycznej i opieki nad ludźmi i zwierzętami w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach lub w razie awarii.

 • W razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC chronimy sprzęty nie starsze niż 7 lat w dniu awarii.
 • Nowe usługi – organizacja i pokrycie kosztów deratyzacji (myszy), dezynsekcji, usunięcie gniazd os lub szerszeni.
 • Pomoc prawna – 12 zdarzeń w trakcie obowiązywania umowy. Klienci mogą skorzystać z porady i opinii prawnej, otrzymać projekt pisma lub wzoru umowy, także w przypadku sporów ze wspólnotą mieszkaniową. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.

 • Obejmujemy szkody wyrządzone przez urządzenia latające, w tym drony – do 3 000 zł. NOWOŚĆ
 • Brak deklaracji niepełnoletnich dzieci i liczby psów – np. 4-osobowa rodzina, w której jest 2 niepełnoletnich dzieci, wymaga zadeklarowania tylko 2 osób dorosłych.

Pokryjemy koszty akcji ratowniczej, koszty działań po szkodzie oraz udzielimy ubezpieczenia podczas przeprowadzki.

 Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, które powstały na skutek np. awarii instalacji wodociągowej.

Obejmujemy ochroną szkody na skutek stłuczenia przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym np. koszty montażu szyb.

 • Szeroka definicja przedmiotów szklanych w zakresie osłony (obudowy) kabiny natryskowej, prysznicowej – szklane lub z tworzywa sztucznego, wanny, brodziki lub umywalki, muszle klozetowe – szklane lub ceramiczne, blaty, parapety – ceramiczne, szklane, kamienne lub z konglomeratu. NOWOŚĆ
 • Chronimy też następstwa szkód, które spowodowały stłuczone przedmioty szklane, np. stłuczony, szklany blat stolika wbił się w skórzaną kanapę, uszkadzając poszycie.

Mój Dom

Wybierz ten pakiet, jeśli interesuje Cię maksymalna i kompleksowa ochrona. Dzięki niemu zachowasz spokój o swoje finanse nawet, gdy w Twoim domu lub mieszkaniu dojdzie do kradzieży z włamaniem, dewastacji czy szkód spowodowanych przepięciem.

 

Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i uderzenia lub upadku statku powietrznego.

 • W zakresie szkody powstałe przez pożar, w wyniku rażącego niedbalstwa – niewyłączenia żelazka, prostownicy, lokówki, płyty indukcyjnej, elektrycznej i gazowej. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną szkody spowodowane działaniem takich zjawisk, jak: deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej.

 • Brak karencji dla mieszkań i lokali gospodarczych oraz ruchomości położonych w strefie powodziowej 0 – jeśli znajdują się na kondygnacji powyżej parteru.
 • W zakresie: szkody spowodowane przez wjechanie własnym samochodem, jego częściami lub przewożonym ładunkiem w przedmiot ubezpieczenia np. klient wjechał swoim samochodem w bramę. NOWOŚĆ

Zorganizujemy i pokryjemy koszty fachowców (np. hydraulika, elektryka, ślusarza), pomocy medycznej i opieki nad ludźmi i zwierzętami w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach lub w razie awarii.

 • W razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC chronimy sprzęty nie starsze niż 7 lat w dniu awarii.
 • Nowe usługi – organizacja i pokrycie kosztów deratyzacji (myszy), dezynsekcji, usunięcie gniazd os lub szerszeni.
 • Pomoc prawna – 12 zdarzeń w trakcie obowiązywania umowy. Klienci mogą skorzystać z porady i opinii prawnej, otrzymać projekt pisma lub wzoru umowy, także w przypadku sporów ze wspólnotą mieszkaniową. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.

 • Obejmujemy szkody wyrządzone przez urządzenia latające, w tym drony – do 3 000 zł. NOWOŚĆ
 • Brak deklaracji niepełnoletnich dzieci i liczby psów – np. 4-osobowa rodzina, w której jest 2 niepełnoletnich dzieci, wymaga zadeklarowania tylko 2 osób dorosłych.

Pokryjemy koszty akcji ratowniczej, koszty działań po szkodzie oraz udzielimy ubezpieczenia podczas przeprowadzki.

 Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, które powstały na skutek np. awarii instalacji wodociągowej.

Obejmujemy ochroną szkody na skutek stłuczenia przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym np. koszty montażu szyb.

 • Szeroka definicja przedmiotów szklanych w zakresie osłony (obudowy) kabiny natryskowej, prysznicowej – szklane lub z tworzywa sztucznego, wanny, brodziki lub umywalki, muszle klozetowe – szklane lub ceramiczne, blaty, parapety – ceramiczne, szklane, kamienne lub z konglomeratu. NOWOŚĆ
 • Chronimy też następstwa szkód, które spowodowały stłuczone przedmioty szklane, np. stłuczony, szklany blat stolika wbił się w skórzaną kanapę, uszkadzając poszycie.

Obejmujemy ochroną szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży zwykłej i napadu ulicznego.

 • Wysokie limity na kradzież z włamaniem: 50% lub 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (w przypadku objęcia ochroną ruchomości domowych lub ruchomości domowych i murów). NOWOŚĆ
 • Wymagamy zainstalowania i stosowania systemu alarmowego, gdy suma ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem przekracza 200 000 zł. NOWOŚĆ
 • Odpowiadamy również za kradzież z zabudowanych: balkonu, loggii lub tarasu, bez wykupienia dodatkowego rozszerzenia. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez osobę trzecią (czyli wandalizmu) lub szkody spowodowane przez zwierzęta inne niż zwierzęta domowe.

 • Odpowiadamy za graffiti do sumy ubezpieczenia za dewastację – nie ma oddzielnych podlimitów. NOWOŚĆ

Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłą, krótkotrwałą zmianą napięcia zasilającego.

Ryzyko opcjonalne do każdego pakietu. Obejmujemy ochroną szkody spowodowane trzęsieniem ziemi.

 • Pokrywamy szkody w wyniku przepięcia spowodowanego wyższym lub niższym napięciem niż napięcie znamieniowe.