Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Ubezpieczenie OC geodety (KLAUZULA NR 4)
ubezpieczenie OC geodety

Ubezpieczenie OC geodety (KLAUZULA NR 4)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
 

Ubezpieczenie OC geodety, biura geodezji ( klauzula nr 4)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie geodezji lub kartografii.
Ubezpieczenie skierowane jest do:

  • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • biur geodezyjnych (przedsiębiorców) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-u geodetów/ kartografów (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).
    z zastrzeżeniem że:
    > obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 4), nie ubezpieczamy projektów mających za przedmiot:
1. rozpoznawanie, oszacowanie i wycenę złóż np. ropy, gazu i rud metali,
2. badanie, wycenę bądź rekultywację skażonych gruntów lub obiektów budowlanych,
3. składowiska odpadów,
4. tamy, zapory lub zbiorniki wodne, jak również obiekty zabytkowe.

Ubezpieczenie OC geodety, czy jest Ci potrzebne ? Pytanie zadaj sobie sam/a , ale przecież niejednokrotnie podczas pomiarów jesteś narażony/a na błędny odczyt z przyrządów i co wtedy, jeżeli błędnie odczytasz i potem błędnie naniesiesz na plany. Skutki mogą być takie, że np. błędnie wyznaczone granice budynku w trakcie budowy będą skutkowały koniecznością przebudowy, ktoś za to musi ponieść koszty, zastanów się kto ?

oficjalna strona TUiR Allianz Polska S.A.  

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 4 (Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 60/2024 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 16 marca 2024 r.

Produkt:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety / kartografa

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu geodety lub kartografa.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu geodety lub kartografa przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę (biuro geodezyjne).
 OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za
szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
 OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
 OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
 OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
 Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
 włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
 przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (1224 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony
retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana
w polisie (maksymalnie 500.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
 nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze
pieniężnym np. nawiązek,
 roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia OC innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
 roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczenia zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia,
! szkody związane z wykonywaniem prac mających za przedmiot składowiska odpadów,
! szkody dotyczące badania tam, zapór lub zbiorników wodnych, jak również obiektów zabytkowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed
roszczeniami osób trzecich,
niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.