MOJA FIRMA

PAKIETY MOJA FIRMA

ZAKRES – KOMFORT 

POŻAR I INNE ZDARZENIA LOSOWE – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania : pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, u pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu.

RYZYKA KATASTROFICZNE – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
(ZAKRES PODSTAWOWY)  – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego.

UBEZPIECZONE KOSZTY  – Koszty działań po szkodzie oraz koszty utylizacji leków.

ASSISTANCE (ZAKRES PODSTAWOWY) – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w nagłych wypadkach (pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora).


PAKIETY MOJA FIRMA


ZAKRES – PLUS

POŻAR I INNE ZDARZENIA LOSOWE – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu.

RYZYKA KATASTROFICZNE – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI – √ – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (ZAKRES PODSTAWOWY) – √ – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego.

UBEZPIECZONE KOSZTY – Koszty działań po szkodzie oraz koszty utylizacji leków.

ASSISTANCE (ZAKRES PODSTAWOWY) – √ – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w nagłych wypadkach (pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora).

ZALANIE – √ – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.


PAKIETY MOJA FIRMA

ZAKRES – EKSTRA

POŻAR I INNE ZDARZENIA LOSOWE – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu.

RYZYKA KATASTROFICZNE – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI – √ – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (ZAKRES PODSTAWOWY) – √ – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego.

UBEZPIECZONE KOSZTY – √ – Koszty działań po szkodzie oraz koszty utylizacji leków.

ASSISTANCE (ZAKRES PODSTAWOWY) – √ – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w nagłych wypadkach (pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora).

ZALANIE – √ – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH – √ – Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM, RABUNEK – √ –  Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

WANDALIZM – √ – Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku wandalizmu.TRZĘSIENIE ZIEMI (opcjonalnie w każdym pakiecie) – √ – Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.


UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia, mających zastosowanie do wskazanej umowy ubezpieczenia oraz w Przewodniku po ubezpieczeniu Moja firma, który zawiera ogólne warunki ubezpieczenia i został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska nr 32/2021 (dalej: Przewodnik).


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia indywidualne (dział II i grupy 8,9,13,16,18) zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.


Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

Pożar i inne zdarzenia:
Szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu.
Ryzyka katastroficzne:
Szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależnione jest od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego wniosku (gdy istnieje możliwość objęcia tego ryzyka ochroną zostanie to potwierdzone w polisie).
Koszty stałe działalności:
Pokrycie kosztów stałych działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zalanie:
Szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej (zakres dostępny w pakietach PLUS, EKSTRA lub MAX).
Stłuczenie przedmiotów szklanych:
Szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym (zakres dostępny w pakietach PLUS, EKSTRA lub MAX).
Kradzież z włamaniem, rabunek:
Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku (zakres dostępny w pakietach EKSTRA lub MAX).
Wandalizm:
Szkody powstałe w wyniku wandalizmu (zakres dostępny w pakietach EKSTRA lub MAX).
Szkody w postaci graffiti.
Awaria maszyn i szkody elektryczne:
Szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń oraz szkody spowodowane niezachowaniem parametrów prądu (zakres dostępny wyłącznie w pakiecie MAX).
Odpowiedzialność cywilna:
Zakres podstawowy: odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu oraz odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości oraz odpowiedzialność cywilna za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody w rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego (zakres dostępny we wszystkich pakietach).
Zakres rozszerzony: dodatkowo – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe) powstałe w skutek emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostawania się do atmosfery jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pracownikom (zakres dostępny wyłącznie w pakiecie MAX).
Ubezpieczone koszty :
Pokrycie kosztów działań po szkodzie oraz koszty utylizacji leków.
Assistance:
Zakres podstawowy: organizacja lub pokrycie kosztów pomocy w nagłych wypadkach w tym pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora (zakres dostępny we wszystkich pakietach).
Zakres rozszerzony: dodatkowo – organizacja lub pokrycie kosztów pomocy w odzyskiwaniu danych elektronicznych i cyfrowych utraconych z powodu uszkodzenia sprzętu elektronicznego (zakres dostępny wyłącznie w pakiecie MAX).
Trzęsienie ziemi:
Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi (zakres dostępny we wszystkich pakietach na wniosek Ubezpieczającego).
Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności:
Suma ubezpieczenia dla ubezpieczonego mienia jest uzależniona od jego wartości. Wartość mienia deklarowana jest przez Ubezpieczonego łącznie dla nieruchomości i mienia ruchomego. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 000 000 zł.
Suma gwarancyjna odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest ona wskazywana na etapie zawarcia umowy spośród dwóch dostępnych wariantów – podstawowego, który wynosi 400 000 zł, albo podniesionego, który wynosi 2 500 000 zł. Ubezpieczony zawsze wskazuje jedną sumę gwarancyjną, niezależnie od tego czy wybiera pakiet zawierający ubezpieczenie OC wyłącznie w wariancie podstawowym, czy też podstawowym i rozszerzonym.
Suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna stanowią zawsze górną granicę odpowiedzialności Allianz bez względu na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia i bez względu na liczbę zgłoszonych zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna pomniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla poszczególnych ubezpieczonych ryzyk wskazane pkt. 69. – 71. Przewodnika.


Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Pożar i inne zdarzenia losowe:
Narażenia na działanie ognia lub ciepła podczas obróbki.
Zwarcia lub przepięcia w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu.
Przypalenia niewywołanego pożarem, eksplozją lub uderzeniem pioruna (np. przypalenie spowodowane wypalaniem lakieru podczas renowacji okien).
Ryzyka katastroficzne:
Szkód powstałych na skutek przesiąkania, czyli przedostawania się opadów atmosferycznych do ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu przez niezamknięte lub niedomknięte okna, drzwi zewnętrzne lub inne otwory, chyba że otwory te powstały w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy szkody te powstały w wyniku działania człowieka.
Szkód powstałych na skutek naturalnego osiadania budynku, budowli lub elementów działki.
Koszty stałe działalności:
Kosztów spowodowanych brakiem kapitału na odtworzenie utraconego przedmiotu ubezpieczenia lub naprawę uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.
Kosztów spowodowanych przerwą w dostawach wody, gazu, energii lub innych usług od osób trzecich.
Kosztów awarii maszyn, urządzeń, wyposażenia.
Zalanie:
Skutków wycieku wody z pozostawionych otwartych zaworów.
Skutków wycieku wody z rynien i rur spustowych wody deszczowej innych niż wbudowane w budynek, budowlę lub elementy działki.
Stłuczenie przedmiotów szklanych:
Szkód , które powstały w trakcie załadunku lub rozładunku.
Szkód w szybach, przedmiotach szklanych w budynku, lokalu, elementach działki w trakcie drobnych prac budowlano-montażowych.
Szkód polegających na porysowaniu przedmiotów ze szkła lub poliwęglanu, odpryśnięciu kawałka powierzchni, poplamieniu lub zmianie barwy.
Kradzież z włamaniem, rabunek:
Szkód, które polegają na brakach inwentaryzacyjnych lub brakach spowodowanych błędami księgowymi lub rachunkowymi.
Szkód, które powstały wskutek usunięcia, wyłączenia lub niewłaściwego korzystania przez Ubezpieczonego lub jego pracowników z systemów ochrony i bezpieczeństwa ubezpieczonego mienia.
Szkód w ubezpieczonym mieniu, w zakresie w jakim nie zostało ono zabezpieczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia opisanych w Przewodniku.
Wandalizm:
Szkód w postaci defektów estetycznych nienaruszających substancji ubezpieczonego mienia.
Awaria maszyn i szkody elektryczne:
Szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym niewykorzystywanym przez Ubezpieczonego w jego działalności gospodarczej.
Szkód spowodowanych używaniem ubezpieczonego mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Szkód w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, urządzeniach budowlanych starszych niż 15 lat i sprzęcie elektronicznym starszym niż 7 lat (daty liczone od roku produkcji).


Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

! Szkody spowodowane umyślnym działaniem Ubezpieczonego. W sytuacji szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Allianz jest wolny od odpowiedzialności, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności..
! Szkody powstałe na skutek działań wojennych, działań zbrojnych noszących znamiona działań wojennych, konfliktów zbrojnych, wrogich działań obcych państw, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu wojskowego, buntu w siłach zbrojnych, rebelii, rewolucji, powstania, zamachu stanu, sabotażu.
! Szkody powstałe w trakcie załadunku lub rozładunku oraz podczas transportu ubezpieczonego mienia.
! Szkody związane z działalnością kopalni lub zakładu górniczego.
! Szkody polegające na uszkodzeniu budynku, lokalu, budowli, elementów działki spowodowane wadliwym wykonaniem, pracą w nieodpowiednich warunkach klimatycznych lub zużyciem i niedostateczną konserwacją.
! Szkody wynikające z prowadzenia drobnych prac budowlano-montażowych przez osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień do ich prowadzenia.
!. Szkody spowodowane przez działanie wirusów komputerowych, „koni trojańskich”, bomb czasowych lub logicznych, złośliwego oprogramowania szyfrującego, lub wymuszającego opłaty, innych programów mających charakter złośliwy lub niszczący, nieautoryzowanego kodu lub programu, bez względu na fakt, czy zostały wprowadzone przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osobę trzecią, lub rozprzestrzeniły się w ramach użytkowania komputerów, lub sieci komputerowych.


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?

Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w Polsce w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej.
• Maszyny, urządzenia, wyposażenie używane do prac służbowych Ubezpieczonego lub jego pracownika poza miejscem ubezpieczenia objęte są ochroną w Polsce
• Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki obrotowe prezentowane na wystawach, targach lub pokazach obejmujemy ochroną ubezpieczeniową w Polsce.
Sprzęt elektroniczny (przenośny) używany do prac służbowych Ubezpieczonego lub jego pracownika poza miejscem ubezpieczenia objęty jest ochroną na terenie Unii Europejskiej oraz na terytorium Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochronę świadczymy na terenie Unii Europejskiej oraz na terytorium Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
Usługi assistance (organizacja i pokrycie kosztów usług) świadczone są w Polsce w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie.


Co należy do obowiązków Ubezpieczonego ?

Przed zawarciem umowy Ubezpieczony ma obowiązek:
Ubezpieczający ma obowiązek ujawnić Allianz wszystkie znane okoliczności, o które Allianz pytał we wniosku o zawarcie umowy albo w innych pismach przed zawarciem umowy. Jeśli umowa została zawarta przez przedstawiciela, na nim także spoczywa ten obowiązek i obejmuje ponadto jemu znane okoliczności.
Jeśli Allianz nie otrzyma odpowiedzi na poszczególne pytania, a mimo to umowa została zawarta, to uznaje się, że pominięte okoliczności nie były istotne.
W czasie trwania umowy Ubezpieczony ma obowiązek:
Jeśli w czasie trwania umowy okoliczności, o które Allianz pytał przed zawarciem umowy zmienią się, Ubezpieczający ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
dodatkowo, w odniesieniu do ubezpieczonego mienia:
a) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, BHP, eksploatacji i konserwacji ubezpieczonego mienia, zapewniać dozór techniczny nad urządzeniami, przeprowadzać remonty okresowe i zapewnić bieżącą konserwację i użytkowanie mienia zgodnie z zaleceniami producenta, stosować środki zapobiegające zamarzaniu, zapewnić ogrzewanie w budynku lub lokalu;
b) utrzymywać ubezpieczone mienie w stanie pozwalającym na użytkowanie ubezpieczonego mienia w sposób zgodny z przeznaczeniem bieżącej konserwacji;
c) stosować wszystkie zabezpieczenia przeciw kradzieżowe i przeciwpożarowe określone w Przewodniku oraz serwisować je zgodnie z zaleceniami producenta;
d) zapewnić, że klucze do zamków, kłódek, karty dostępu, piloty do zdalnego zamykania prowadzące do miejsca ubezpieczenia poza Ubezpieczonym mają tylko osoby, które upoważnił on do ich przechowywania;
e) poddawać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przeglądom technicznym i konserwacjom w okresach oraz w zakresie ustalonych prawem lub zaleceniami producenta.
W związku z wystąpieniem szkody Ubezpieczony ma obowiązek:
użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
zapewnić pierwszą pomoc, a jeśli jest taka potrzeba – wezwać pogotowie;
wezwać policję, jeśli zdarzył się wypadek, który mógł stanowić przestępstwo lub w którym zostali ranni, lub zginęli ludzie;
zawiadomić Allianz o szkodzie nie później niż w ciągu 3 dni, licząc od dnia szkody lub dnia, w którym Ubezpieczony dowiedział się o zdarzeniu, które ją wywołało. Najszybciej można to zrobić:
a) przez formularz na stronie internetowej www.allianz.pl
b) telefonicznie pod numerem 224 224 224
w zawiadomieniu podać informacje niezbędne do ustalenia przyczyny, zakresu i rodzaju szkody (w przypadku braku zawiadomienia – umyślnie, lub przez rażące niedbalstwo – Allianz może odpowiednio zmniejszyć wypłacane odszkodowanie, gdy miało to wpływ na zwiększenie szkody, lub nie pozwoliło ustalić okoliczności i skutków zdarzenia);
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.


Jak i kiedy należy opłacać składki ?

Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo albo w ratach, których wysokość jest potwierdzona w polisie. Składka jest płatna w złotych. Składkę można opłacić: przelewem bankowym lub kartą płatniczą.


Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

Odpowiedzialność Allianz z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawarcie umowy lub w przyjętej przez Ubezpieczającego ofercie oraz potwierdzonym w polisie jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jednak – o ile nie umówiono się inaczej – nie rozpocznie się ona wcześniej niż od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Umowa zawierana jest na okres jednego roku, o ile strony nie ustalą inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: (1) z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki zawarto umowę (okres ubezpieczenia), (2) z dniem odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, (3) z dniem wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego lub przez Allianz w sytuacjach, o których mowa w o.w.u., (4) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań – umowa ulega jednak rozwiązaniu wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju ubezpieczenia, kategorii ubezpieczonego mienia lub przedmiotu ubezpieczenia, w odniesieniu do którego suma ubezpieczenia uległa wyczerpaniu, (5) z dniem całkowitej utraty bądź zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mienia jednak umowa ulega rozwiązaniu wyłącznie w odniesieniu do tego przedmiotu ubezpieczenia, który został utracony lub całkowicie zniszczony, (6) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, (7) z dniem, w którym Ubezpieczony przestanie prowadzić działalność gospodarczą, (8) z upływem dnia, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony Ubezpieczającemu przez Allianz do zapłaty składki.


Jak rozwiązać umowę ?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia:
Jeśli Umowa łącząca Ubezpieczającego z Allianz jest zawarta na okres dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Nie trzeba podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Allianz zapewniał ochronę ubezpieczeniową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do Allianz najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Allianz może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z następujących ważnych powodów:
a) po zawarciu umowy ubezpieczenia wyjdą na jaw rozbieżności pomiędzy oświadczeniami zawartymi we wniosku o zawarcie umowy a stanem faktycznym, niezależnie od tego czy mają one wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową,
b) jeśli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podejmie próbę celowego wyłudzenia od Allianz świadczenia ubezpieczeniowego.

MOJA_FIRMA_OWU

Moja_Firma_Apteka

Moja_Firma_ARCHITEKT

Moja_Firma_Beauty

Moja_Firma_BIURO_KSIEGOWE

Moja_Firma_elektryk

Moja_Firma_FIRMA_BUDOWLANA

Moja_Firma_hotel

Moja_Firma_LEKARZ

Moja_Firma_KANCELARIA

Moja_Firma_NIERUCHOMOSCI

Moja_Firma_sklep

Moja_Firma_stomatolog

Moja_Firma_WETERYNARZ

Leave a Reply