ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym


Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 2 (Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek
uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata
lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami (OC kancelarii prawnej).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za
szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
✓ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
✓ włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
✓ przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce, jak również szkód wynikających z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczenia zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia,
! szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie. 

Z należanego odszkodowania potrącana jest franszyza redukcyjna, której wysokość odpowiada kwocie sumy gwarancyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych (nie
mniej niż minimalna suma gwarancyjna). Allianz odpowiada za roszczenia które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, chyba że roszczenie nie jest objęte zakresem
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych, wówczas zastosowanie ma procentowo – kwotowa franszyza wskazana w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
– dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?
– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Kancelarii prawnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, w tym udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami.
Ubezpieczenie ma zastosowanie do Kancelarii prawnych, gdzie:

  • łączna liczba wszystkich zatrudnionych adwokatów lub radców prawnych nie przekracza 15 osób,
  • obrót kancelarii nie przekracza kwoty 3.000.000 zł.
    Przy ustalaniu liczby zatrudnionych uwzględnia się również:
  • w Kancelarii adwokackiej – adwokata prowadzącego Kancelarię,
  • w zespole adwokackim – wszystkich członków zespołu,
  • w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej – wszystkich wspólników spółki.

Ubezpieczenie Kancelarii jest ubezpieczeniem „nadwyżkowym” w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego posiadanego przez adwokata, radcę prawnego, stąd franszyza redukcyjna odpowiada kwocie sumy gwarancyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych (nie mniej niż minimalna suma gwarancyjna tj. 50 000 EUR).
Allianz odpowiada za roszczenia które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, chyba że roszczenie nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych, wówczas franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Dziełu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

• Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu porad prawnych, a w szczególności udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami (OC kancelarii prawnej).

• OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.