Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)
ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.


Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 2 (Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 60/2024 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 16 marca 2024 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek
uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata
lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami (OC kancelarii prawnej).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za
szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce, jak również szkód wynikających z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczenia zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia,
! szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie. 

Z nalizanego odszkodowania potrącana jest franszyza redukcyjna, której wysokość odpowiada kwocie sumy gwarancyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych (nie
mniej niż minimalna suma gwarancyjna). Allianz odpowiada za roszczenia które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, chyba że roszczenie nie jest objęte zakresem
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych, wówczas zastosowanie ma procentowo – kwotowa franszyza wskazana w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Kancelarii prawnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, w tym udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami.
Ubezpieczenie ma zastosowanie do Kancelarii prawnych, gdzie:

łączna liczba wszystkich zatrudnionych adwokatów lub radców prawnych nie przekracza 15 osób,

obrót kancelarii nie przekracza kwoty 3.000.000 zł.
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych uwzględnia się również:

  • w Kancelarii adwokackiej – adwokata prowadzącego Kancelarię,
  • w zespole adwokackim – wszystkich członków zespołu,
  • w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej – wszystkich wspólników spółki.

Ubezpieczenie Kancelarii jest ubezpieczeniem „nadwyżkowym” w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego posiadanego przez adwokata, radcę prawnego, stąd franszyza redukcyjna odpowiada kwocie sumy gwarancyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych (nie mniej niż minimalna suma gwarancyjna tj. 50 000 EUR).
Allianz odpowiada za roszczenia które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, chyba że roszczenie nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów/radców prawnych, wówczas franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Dziełu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

• Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego, polegających na świadczeniu porad prawnych, a w szczególności udzielaniu porad prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami (OC kancelarii prawnej).

OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.