Mój Samochód

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia, mających zastosowanie do wskazanej polisy oraz w Przewodniku po ubezpieczeniu Mój Samochód, który zawiera ogólne warunki ubezpieczenia i został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 21/2024.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia indywidualne (dział II i grupy 1, 3, 10, 17 i 18) zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

Ochrona prawna: 

Ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego dotycząca zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia w związku z użytkowaniem lub posiadaniem ubezpieczonego pojazdu oraz świadczenie Telefonicznej Asysty Prawnej.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

Następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy albo kierowcy i pasażerów (w zależności od wybranego wariantu).

Assistance:

Organizacja lub pokrycie kosztów usług assistance. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ustalany jest indywidualnie zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, dla pojazdów, których wiek nie powinien przekroczyć 18 lat.

Autocasco:

Ubezpieczony pojazd zarejestrowany w Polsce wskazany w polisie z uwzględnieniem wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego.
Ubezpieczenie szyb:
Organizacja i pokrycie kosztów polegających na naprawie lub wymianie szyby: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej
części dachu niezwiązanych z innymi uszkodzeniami pojazdu.

Zielona Karta:

Odpowiedzialność cywilna kierowcy lub posiadacza ubezpieczonego pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności:
Ochrona prawna: suma ubezpieczenia do kwoty 15.000 zł i jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia. Stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz bez względu na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia i bez względu na liczbę zgłoszonych zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków: suma ubezpieczenia ustalana jest zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia i podana jest w polisie. W zależności od pakietu dostępny jest wariant Podstawowy (chroniący kierowcę) i Rozszerzony (chroniący kierowcę i pasażerów) z minimalną sumą ubezpieczenia 10.000 zł oraz maksymalną 150.000 zł. Dla kosztów leczenia określony jest odrębny limit w wysokości 5.000 zł.
Assistance: limity odpowiedzialności określone są w Przewodniku.
Autocasco: suma ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym w oparciu o systemy eksperckie, powinna odpowiadać wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu na dzień zawarcia umowy. Wyposażenie dodatkowe nie może przekraczać 10% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Ubezpieczenie Szyb: suma ubezpieczenia to 5.000 zł. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.
Zielona Karta: suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie i 1.050.000 euro w przypadku szkód w mieniu, ustalana na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Ochrona prawna:
Grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, kar pieniężnych, podatków, cła, akcyzy ani innych opłat i danin natury publicznoprawnej, które Ubezpieczony musi ponieść.
Kosztów powstałych na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody Allianz.
Kosztów powstałych ponieważ Ubezpieczony świadomie zataił informacje lub dokumenty, które mogą wpłynąć na przebieg świadczenia usługi lub przebieg postępowania.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
Samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa.
Zdarzeń, gdy w ubezpieczonym pojeździe w chwili wypadku było przewożonych więcej pasażerów niż maksymalna dopuszczona liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym, o ile spowodowało to powstanie szkody.
Roszczeń o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, ból i cierpienie fizyczne lub moralne.
Skutków zdarzeń, które powstały, ponieważ Ubezpieczony popełnił, lub usiłował popełnić czyn wypełniający ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

Assistance:
Szkód ani kosztów wynikających z samookaleczenia lub samobójstwa kierowcy ubezpieczonego pojazdu.
Kosztów postoju na parkingu ubezpieczonego pojazdu, z wyjątkiem przypadku, w którym zorganizowaliśmy holowanie na parking strzeżony.
Kosztów paliwa, podatku drogowego, przeglądu technicznego ubezpieczonego pojazdu, promu, cła, mandatów.
Kosztów materiałów lub części zamiennych użytych do naprawy lub diagnostyki ubezpieczonego pojazdu oraz jego naprawy w warsztacie naprawczym.
Utraty dochodu przez kierowcę, pasażerów lub z tytułu transportu pasażerów za opłatą.
Autocasco:
Szkody powstałe z przyczyn eksploatacyjnych, korozji lub polegające na awarii ubezpieczonego pojazdu.
Szkody polegające na kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do której doszło wskutek nienależytego zabezpieczenia ubezpieczonego pojazdu, kluczyków lub sterowników lub pozostawienia kluczyków i sterowników wewnątrz ubezpieczonego pojazdu bez nadzoru.
Szkody związane z montażem lub demontażem wyposażenia ubezpieczonego pojazdu.
Szkody powstałe w wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, które nie zostało wskazane we wniosku o zawarcie umowy.
Szkody powstałe podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, który nie posiadał wymaganego ważnego okresowego badania technicznego, jeśli stan techniczny spowodował powstanie szkody.
Ubezpieczenie szyb:
Uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów szklanych pojazdu: szyberdachu, szkła reflektora, lusterka lub dachu szklanego.
Uszkodzenia lub zniszczenia elementów, które nie stanowią integralnego elementu szyby, a są z nią na stałe związane.
Koszty naprawy lub wymiany szyby, jeśli usługi te nie zostały zorganizowane przez Allianz.
Zielona Karta:
Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem posiadaczowi tego pojazdu. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz ubezpieczonego pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem innego pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.
Szkody powstałe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu.
Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?
Poniższe ograniczenia nie dotyczą Zielonej Karty:
! Szkody spowodowane umyślnym działaniem Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W przypadkach innych niż NNW, w sytuacji szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jesteśmy wolni od odpowiedzialności, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
! Skutki zdarzeń spowodowanych przez Ubezpieczonego, użytkownika pojazdu, osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób upoważnionych do kierowania pojazdem: (1) którzy prowadzili pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych lub (2) jeśli osoby te nie posiadały w chwili wypadku wymaganych prawem kraju, na terenie którego doszło do wypadku, uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem lub (3) jeżeli osoby te użyły ubezpieczonego pojazdu jako narzędzia przestępstwa, tj. posłużyły się ubezpieczonym pojazdem w celu popełnienia przestępstwa umyślnego, a także podczas użycia ubezpieczonego pojazdu do ucieczki przed zatrzymaniem przez uprawnione organy, o ile spowodowało to powstanie szkody.
! Szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe w trakcie używania go przez Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnione do któregokolwiek z celów wskazanych w punkcie 7.1-7.5 Przewodnika.
! Szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe w trakcie używania go przez Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnione jako taksówki lub do przewozu pasażerów za opłatą albo do nauki jazdy. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku, kiedy Ubezpieczający wskazał nam taki sposób używania ubezpieczonego pojazdu we wniosku o zawarcie umowy, a Allianz potwierdził go w polisie.
! Szkody powstałe podczas udziału w wyścigach pojazdów również mających charakter spontaniczny, niezorganizowany, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, poruszania się po torze wyścigowym, a także skutki wypadków powstałych podczas wykonywania zadań kaskaderskich z użyciem ubezpieczonego pojazdu.
! Szkody spowodowane: wydarzeniami wojennymi lub politycznymi, czyli nacjonalizacją, konfiskatą, przywłaszczeniem, rekwizycją ubezpieczonego pojazdu, aktami terroru, zamieszkami, które rozumiemy jako spontaniczne, niezorganizowane zakłócenie porządku publicznego wywołane przez grupę ludzi, użyciem ubezpieczonego pojazdu do blokad dróg lub akcji protestacyjnych, użyciem ubezpieczonego pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?
Ochrona Prawna Polska
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Cały świat (zwracamy koszty leczenia poniesione w Polsce)
Assistance
Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym europejska część Turcji i grecka część Cypru), oprócz Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji.
Autocasco oraz Ubezpieczenie szyb Polska oraz pozostałe kraje europejskie (oprócz Kazachstanu), w tym Gruzja oraz europejska część Rosji i kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).
Zielona Karta
Kraje należące do systemu Zielonej Karty. Szczegóły znajdziesz na www.pbuk.pl.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego ?
Przed zawarciem umowy:
Składając wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany podać Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz pytał we wniosku o zawarcie umowy lub w innych pismach. Jeśli zawierasz umowę przez przedstawiciela, on też ma ten obowiązek,
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w punkcie poprzedzającym spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek,
Ubezpieczający ma udostępnić pojazd i dokumenty dotyczące pochodzenia, nabycia, stanu technicznego, potwierdzenia uiszczenia należności podatkowych w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
W czasie trwania umowy:
Jeśli w czasie trwania umowy zmienią się okoliczności, o które Allianz pytał Ubezpieczającego przed zawarciem umowy we wniosku albo w innych pismach, ma on obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Allianz.

W związku z wystąpieniem szkody:
podjąć odpowiednie działania, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz – o ile to możliwe – udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie.
użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
niezwłocznie (zgodnie z punktem 114 Przewodnika) zawiadomić Allianz o zdarzeniu oraz udzielić koniecznych wyjaśnień,
niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu policję jeśli zdarzył się wypadek, który mógł mieć związek z przestępstwem, a dodatkowo również pogotowie ratunkowe, jeśli zdarzył się wypadek, w którym zostali ranni lub zginęli ludzie,
na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku, podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza ubezpieczonego pojazdu oraz dane Allianz i dane dotyczące zawartej z nami umowy,
przedstawić Allianz dowody dotyczące wystąpienia zdarzenia i rozmiarów szkody oraz współpracować z Allianz w ustaleniu okoliczności i rozmiaru szkody,
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki ?
Składkę płaci Ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach określonych w polisie. Składka jest płatna w złotych. Składkę można opłacić: przelewem bankowym lub korzystając z usługi płatniczej, przekazem pocztowym, kartą płatniczą, gotówką.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

Odpowiedzialność Allianz z tytułu umowy rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawarcie umowy oraz potwierdzonej w polisie, jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej raty.
Umowa zawierana jest na okres jednego roku, o ile strony nie ustalą inaczej.
Odpowiedzialność Allianz kończy się: z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki umowa została zawarta, z dniem przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu, z dniem wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu lub jego demontażu, z dniem rejestracji ubezpieczonego pojazdu za granicą Polski, z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy, z dniem wypowiedzenia umowy.
Szczegóły dotyczące końca ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz w punktach 239-250 Przewodnika.
– W przypadku ubezpieczenia Zielona Karta okres ubezpieczenia to minimum 15 dni i nie więcej niż 12 miesięcy. Umowa kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki była zawarta.

Jak rozwiązać umowę ?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, którą konsument zawarł na odległość:
Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jednocześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie:
a) 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub
b) 30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta – jeżeli jest to termin późniejszy złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, wystarczy, że konsument, który jest ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.
Jeśli umowa łącząca Ubezpieczającego z Allianz zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą termin ten wynosi 7 dni od zawarcia umowy.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienie to nie dotyczy Zielonej Karty.