Agent Allianz Complex Dariusz Kasica ABŻ01 – Allianz Bezpieczne Życie –

ABŻ01 – Allianz Bezpieczne Życie –

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie na życie zawierane z Ubezpieczającym na jego rachunek (Dział I, Grupa 1 i 5 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Zakres ochrony może zostać rozszerzony również o inne świadczenia dodatkowe wskazane poniżej. Wówczas przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub zdarzenie w życiu Ubezpieczonego dotyczące życia lub zdrowia małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera. Zakres ubezpieczenia określimy wspólnie w umowie i potwierdzimy w polisie.

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy przy zawieraniu lub zmianie umowy. Suma ubezpieczenia, w zależności od postanowień o.w.u. dotyczących danego świadczenia, to: kwota świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie albo kwota stanowiąca maksymalną wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie, albo podstawa do ustalenia wysokości świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie. Wysokość sumy ubezpieczenia potwierdzimy w polisie lub aneksie do polisy. Ubezpieczający może za naszą zgodą zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w zakresie śmierci Ubezpieczonego nie obejmuje w szczególności:
zdarzeń ubezpieczeniowych, poza śmiercią, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu Ubezpieczonego;
zdarzeń ubezpieczeniowych, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie wypłacimy świadczenia za śmierć Ubezpieczonego, która powstała wskutek:
! samobójstwa lub samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, które nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
! czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych, przebywania Ubezpieczonego na terenach objętych aktami stanu wojennego lub działaniami wojennymi, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach;
! okoliczności nie podanych do naszej wiadomości (wskutek zatajenia lub podania informacji niezgodnych z prawdą), o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy; jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie trzech lat od zawarcia umowy, nie możemy podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 W zakresie śmierci Ubezpieczonego ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata.
 W przypadku świadczeń dodatkowych zasadą jest obowiązywanie ubezpieczenia na terenie całego świata. Wyjątek od tej reguły stanowią obowiązujące wyłącznie na terenie Polski:
świadczenia assistance w ramach świadczenia dodatkowego Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, świadczenia medyczne i assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Assistance onkologiczny, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie małżonka albo partnera, świadczenia assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Urodzenie się dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie rodzica Ubezpieczonego; świadczenia dodatkowe: Teleopieka kardiologiczna, Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance i telemedycyna, Świadczenia assistance 70+, Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego.

Dla_Ciebie

Dla_Ciebie_i_Dzieci

Dla_Ciebie_i_Rodziny

Dla_Ciebie_70+

20201224_assistance_wkladka_(002)

OWU_ABZ01_02_07_2022

GLAB_KP_ABZ_02_07_2022

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ)

PRODUKT DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY OD 10.02.2021 R W ZAKŁADCE CZAK GRUPOWE

Nowy produkt Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ) powstał z myślą o osobach, które chciałyby:

 • zabezpieczyć przyszłość finansową swoich bliskich w razie swojej śmierci lub otrzymać wsparcie finansowe w razie ich śmierci
 • otrzymać pomoc finansową w razie niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak choroba lub wypadek
 • otrzymać wsparcie finansowe w razie urodzenia dziecka i zabezpieczyć swoje dzieci w przypadku swojej śmierci w postaci jednorazowej wypłaty lub renty
 • otrzymać refundację kosztów leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego w razie wypadku
 • skorzystać z usług assistance w różnych sytuacjach losowych
 • otrzymać  wsparcie w razie zdarzeń zachodzących w życiu  rodzica lub rodzica małżonka albo rodzica partnera
 • otrzymać pomoc finansową w razie  śmierci rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku.

Allianz Bezpieczne Życie to prosty sposób na to, by zapewnić klientowi i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: w razie chorób, wypadków i innych zdarzeń. Zakres ubezpieczenia łatwo dopasować do potrzeb klienta dzięki możliwości wyboru spośród 17 dostępnych wariantów. Można też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy dokupić dodatkowy pakiet z proponowanych 6.  Brak karencji w świadczeniach: śmierć ubezpieczonego, osierocenie dziecka (wcześniej 6 miesięcy).

ABŻ  to produkt, który łączy i zastępuje produkt: Pakiet Bezpieczne Życie.

Grupa docelowa

 • klient indywidualny  –  osoba fizyczna
 • klient poszukujący ochrony na okres co najmniej 1 roku polisowego, z możliwością przedłużenia  automatycznego na kolejne okresy
 • osoba, która spełnia kryteria wiekowe (ukończony 15 r.ż. i nieukończony 75 r.ż)
 • osoba, która przeszła pozytywną ocenę medyczną
 • osoba, która chce kontynuować ubezpieczenie na życie (w kolejnej fazie projektu)
 • osoba, która ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce 

Benefity dla Agenta

Zakres nowego ubezpieczenia ABŻ można łatwo dopasować do potrzeb klienta dzięki możliwości wyboru spośród wielu wariantów. Można też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy zaproponować klientowi dodatkowy pakiet.

Produkt wyróżnia:

 • PROSTA ANKIETA MEDYCZNA
 • SZYBKI PROCES SPRZEDAŻY W CZAK
 • JUŻ WKRÓTCE SPRZEDAŻ ZDALNA!
 • PROSTA KONSTRUKCJA PRODUKTU – W RAMACH JEDNYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA:
  • oferta dla osób, które nie mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia lub które chciałby rozszerzyć zakres dotychczasowej ochrony o nowe świadczenia
  • oferta dla osób, które chcą kontynuować ubezpieczenie po wygaśnięciu ochrony w ramach zawartej z nami umowy (obecnie opcja niedostępna).

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego?

Przed zawarciem umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
– Osoba, która zawiera umowę składa na naszym formularzu wniosek o zawarcie umowy;
– Podanie nam do wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy.
– Jeżeli umowa zawierana jest przez przedstawiciela, na nim także ciąży ten obowiązek i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane;
– Jeżeli jest to konieczne, podanie nam do wiadomości dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia i poddanie się na nasz koszt badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
– Opłacenie składki miesięcznej, w wysokości ustalonej w umowie, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należna.

W trakcie trwania umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
– Opłacenie składki miesięcznej, w wysokości ustalonej w umowie oraz potwierdzonej w polisie, zaś w przypadku zmiany wysokości składki –
potwierdzonej w aneksie do polisy.

W związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczonego/Uposażonego/Uprawnionego:
1. Zgłoszenie zdarzenia:
a) przez elektroniczny formularz na stronie alllianz.pl,
b) telefonicznie 224 224 224,
c) na adres: TU Allianz Życie Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
d) w każdej naszej placówce.
2. Zgłoszenie potrzeby organizacji świadczeń assistance, telemedycyny, świadczeń medycznych, teleopieki kardiologicznej może nastąpić
za pośrednictwem centrum operacyjnego:
a) telefonicznie 224 224 224,
b) na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce; 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50B,
c) pocztą elektroniczną na adres: pmu@mondial-assistance.pl.

Świadczenia wypłacamy na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona jest zobowiązana dołączyć wskazane przez nas dokumenty, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.


Jak i kiedy należy opłacać składki i ich wysokość?

– Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki miesięcznej w wysokości ustalonej w umowie oraz potwierdzonej w polisie, zaś w przypadku zmiany wysokości składki – potwierdzonej w aneksie do polisy. Składka jest płatna najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należna. Składkę uważa się za zapłaconą z chwilą, gdy wpłynie ona na nasz rachunek bankowy w pełnej wysokości wynikającej z umowy.


Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę zawieramy na okres roku polisowego. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok polisowy, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na 14 dni przed najbliższą rocznicą polisy, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Umowa może być w ten sposób przedłużana wielokrotnie. W razie przedłużenia umowy na kolejny rok polisowy, umowa przedłużana jest na takich samych warunkach jakie obowiązywały w poprzedzającym ją roku polisowym, a dotychczas obowiązujące dokumenty potwierdzające zawarcie umowy pozostają w mocy, chyba że strony postanowią zmienić warunki umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie oraz potwierdzonym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu, w którym zapłaciłeś składkę w wysokości wynikającej z umowy.
W przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, ochrona w zmienionym zakresie ubezpieczenia rozpoczyna się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po Twoim wniosku o dokonanie zmian zakresu, o ile przed tą rocznicą polisy poinformowaliśmy Cię o jego akceptacji.

Ochrona względem danego Ubezpieczonego wygasa:
– w chwili śmierci Ubezpieczonego;
– z dniem rozwiązania umowy;
– z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy;
– z dniem odstąpienia od umowy;
– z ostatnim dniem dodatkowego terminu do zapłaty składki wskazanego w wezwaniu do zapłaty składki, o którym mowa w § 68 o.w.u.– jeżeli Ubezpieczający nie przekaże zaległych składek w terminie miesiąca liczonym od ostatniego dnia okresu udzielania ochrony; 

– z dniem poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy, następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego:
• 70. roku życia – jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczony nie miał ukończonych 70 lat, z zastrzeżeniem pkt. ii poniżej;
• 75. roku życia – jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczony miał ukończone 70 lat albo jeżeli wyraził zgodę na przedłużenie ochrony na zmienionych warunkach, zaproponowanych zgodnie z § 70 o.w.u., umożliwiających mu skorzystanie z ochrony od najbliższej rocznicy polisy następującej po ukończeniu przez niego 70 roku życia; w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit. a)-f) nastąpiło wcześniej.

W odniesieniu do Ubezpieczonego objętego ochroną w wariancie indywidualnej kontynuacji, nie mają zastosowania postanowienia z lit. f). Oznacza to, że zajście zdarzenia opisanego w lit. f), nie powoduje wygaśnięcia ochrony względem tego Ubezpieczonego.

W przypadku, gdy w umowie zakres ochrony został rozszerzony również o świadczenia dodatkowe wskazane w o.w.u., ochrona względem Ubezpieczonego w odniesieniu do poszczególnego świadczenia dodatkowego wygasa:
• w przypadkach określonych powyżej;
• z dniem wygaśnięcia umowy w zakresie tego świadczenia dodatkowego; w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit. a)-b) nastąpiło wcześniej.

Jak rozwiązać umowę?

– Jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, możesz odstąpić od umowy składając nam oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia.
– Jeżeli jesteś konsumentem, a my najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie poinformowaliśmy Cię o prawie do odstąpienia od umowy, termin 30 dni na odstąpienie od umowy jest liczony od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie.
– W przypadku zawarcia umowy na odległość, w której występujesz jako konsument, termin, w którym możesz odstąpić od umowy wynosi 30 dni od dnia poinformowania Cię o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem.
– Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu.
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, o ile nie doszło do jej przedłużenia na kolejny rok polisowy.


O jakie świadczenia dodatkowe można rozszerzyć zakres ochrony?

Uwaga: Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają o.w.u.

Świadczenia dodatkowe:

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku. Oprócz świadczenia pieniężnego, w ramach przedmiotowego świadczenia, w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku, zorganizujemy i pokryjemy również koszty pogrzebu, przejazdu na pogrzeb oraz zapewnimy świadczenie w zakresie infolinii dotyczącej przepisów prawa spadkowego na zasadach określonych w o.w.u.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed upływem 90 dni od wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdiagnozowanie w okresie ochrony u Ubezpieczonego choroby lub przeprowadzenie zabiegu, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u., w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony:
• w części „Zakres optymalny”; albo
• w części „Zakres rozszerzony”.
Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 3 o.w.u.

– Rozpoznanie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest rozpoznanie u Ubezpieczonego w okresie ochrony wczesnej postaci nowotworu, który należy do jednej z następujących kategorii: nowotwór in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka – zgodnie z kategorią D00 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego – zgodnie z kategorią D01 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ ucha środkowego i układu oddechowego – zgodnie z kategorią D02 klasyfikacji ICD-10, czerniak in situ – zgodnie z kategorią D03 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ skóry – zgodnie
z kategorią D04 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ piersi – zgodnie z kategorią D05 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ szyjki macicy – zgodnie z kategorią D06 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych – zgodnie z kategorią D07 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu – zgodnie z kategorią D09 klasyfikacji ICD-10, guz jajnika o niskim potencjale złośliwym, granicznej złośliwości, zespół mielodysplastyczny – zgodnie z kategorią D46 klasyfikacji ICD-10, nowotwór mieloproliferacyjny, brodawkowaty mikro-rak tarczycy, rak pęcherza moczowego Ta (nieinwazyjny rak brodawkowaty) i T1 – wg klasyfikacji TNM, rak gruczołu krokowego w stopniu niższym niż T2N0M0 wg klasyfikacji TNM lub ze wskaźnikiem Gleasona poniżej 7 (<=6).

Assistance onkologiczny – w przypadku, gdy w okresie ochrony Ubezpieczonemu zostanie wydana karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, na podstawie pisemnego skierowania od lekarza prowadzącego za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty 20 świadczeń medycznych spośród: konsultacji lekarskich, diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych na zasadach określonych w tabeli nr 4 o.w.u.
W przypadku zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu u Ubezpieczonego lub rodzica Ubezpieczonego, rodzeństwa lub dziecka, za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń na zasadach określonych w tabelach nr 5 i 6 zawartych w o.w.u., w tym między innymi: transporty medyczne, zwrot kosztów peruk i protez, pomoc domową, opiekę pielęgniarki, konsultacje psychoonkologa, rehabilitację, konsultacje onkologiczno-genetyczne, test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia choroby lub doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku komunikacyjnego.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu, który to pobyt rozpoczął się w okresie ochrony, i trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie.

– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym po pobycie w szpitalu w następstwie wypadku, ostrego zawału serca, udaru mózgu lub z powodu zabiegu operacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, który rozpoczął się w okresie ochrony, w ciągu 30 dni od:
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 6 dni, który był spowodowany przez ostry zawał serca;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 10 dni, który był spowodowany przez wypadek lub zabieg operacyjny;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 14 dni, który był spowodowany udarem mózgu.

Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest rozpoczęty w okresie ochrony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, skutkujący koniecznością zakupu leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest rozpoczęty w okresie ochrony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, skutkujący koniecznością zakupu leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony – w trakcie pobytu w szpitalu, który trwał nie dłużej niż 5 dni – zabiegom wymienionym w załączniku nr 2 do o.w.u. Pokrywamy koszty: zabiegu, znieczulenia, hospitalizacji, opieki pielęgniarskiej, lekarstw, transfuzji krwi, osocza, płynów dożylnych, iniekcji, środków opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji lub zabiegu, badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych podczas hospitalizacji, jednej wizyty kontrolnej po wykonaniu zabiegu.

Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony zabiegowi operacyjnemu związanemu z chorobą zdiagnozowaną w okresie ochrony lub z doznanymi obrażeniami ciała będącymi następstwem wypadku. Zabiegi operacyjne wskazane są w załączniku nr 3 do o.w.u.

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do o.w.u., przed upływem 3 miesięcy od wykonania zabiegu operacyjnego mającego miejsce w okresie ochrony.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest rozpoczęcie u Ubezpieczonego w okresie ochrony następujących metod leczenia specjalistycznego: ablacja (zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca), chemioterapia albo radioterapia w postaci przyjęcia co najmniej jednego cyklu terapeutycznego, dializoterapia trwająca przez okres co najmniej trzech miesięcy w celu leczenia przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej, domowa terapia tlenem w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy o ciężkim przebiegu, pod łącznym warunkiem wskazanym w tym świadczeniu dodatkowym, leczenie metodą Gamma Knife zmian chorobowych w obrębie struktur mózgowia lub tkanek górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, terapia interferonowa w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego (podawanie drogą pozajelitową interferonu), trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu (zabieg wewnątrznaczyniowy wykonany w celu usunięcia niedrożności w obszarze unaczynienia mózgowego), wertebroplastyka (zabieg przeprowadzony w leczeniu zmian chorobowych lub pourazowych w obrębie kręgosłupa, wykonany w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym, polegający na wprowadzeniu do kręgu substancji cementującej), wszczepienie implantu ślimakowego (wszczepienie implantu ślimakowego w celu leczenia całkowitej obustronnej głuchoty, częściowej głuchoty lub głębokiego ubytku słuchu – niedosłuchu), wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (wszczepienie urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną w celu leczenia poważnych zaburzeń rytmu pochodzenia komorowego lub epizodów nagłego zatrzymania krążenia), wszczepienie rozrusznika serca (wszczepienie urządzenia elektronicznego w postaci stymulatora w celu pobudzania i regulowania rytmu serca).

Kardiologiczne leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest przeprowadzenie u Ubezpieczonego w okresie ochrony jednej z następujących metod kardiologicznego leczenia specjalistycznego:
• ablacji (zabiegu wykonywanego za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca),
• wszczepienia kardiowertera/defibrylatora (wszczepienie urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną w celu leczenia poważnych zaburzeń rytmu pochodzenia komorowego lub epizodów nagłego zatrzymania krążenia),
• wszczepienia rozrusznika serca (wszczepienie urządzenia elektronicznego w postaci stymulatora w celu pobudzania i regulowania rytmu serca).

Teleopieka kardiologiczna – na zasadach określonych w tym świadczeniu, w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, trwał co najmniej 3 dni i był następstwem choroby wymienionej w załączniku nr 5 do o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy na terytorium Polski i pokryjemy koszty następujących świadczeń: dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej, przeprowadzenia telefonicznego szkolenia z obsługi aparatu EKG, stanowiącego element zestawu teleopieki kardiologicznej, telefonicznej opieki kardiologicznej, odbioru aparatu EKG wraz z dostarczoną do niego ładowarką, stanowiącego
element zestawu teleopieki kardiologicznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego, po upływie okresu na jaki aparat EKG został udostępniony Ubezpieczonemu. W ramach telefonicznej opieki kardiologicznej zorganizujemy i pokryjemy koszty całodobowego dostępu do następujących usług (bez limitu ilościowego): rejestrowania w systemie telemedycznym badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG, analizy tych badań, stałego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym, dostępu do informacji na temat wyniku badań pod numerem znajdującym się na aparacie EKG, archiwizacji wszystkich wykonanych badań wraz z ich wynikami przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, udostępnienia drogą telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tożsamości lub mailową (w postaci zaszyfrowanych plików) wyników badań Ubezpieczonemu lub wskazanemu przez niego lekarzowi lub innej osobie, wezwania pogotowia ratunkowego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej oraz posiadania wiedzy o miejscu pobytu Ubezpieczonego, a także poinformowanie o tym fakcie wskazanej przez Ubezpieczonego osoby, przekazywania dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania Ubezpieczonego.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku i został wymieniony w załączniku nr 6 do o.w.u. Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu przyjmowana jest na podstawie załącznika nr 6 do o.w.u.

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku.

Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest wypadek Ubezpieczonego skutkujący poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Świadczenia assistance i telemedycyna – na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance i telemedycyny, wymienionych w tabeli nr 8 i 9 o.w.u., takich jak:
• telemedycyna,
• rehabilitacja,
• wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
• pomoc pielęgniarki i pomoc domowa po pobycie w szpitalu,
• dostawa leków do miejsca pobytu chorego,
• pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
• transporty medyczne,
• opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, osobami niesamodzielnymi i zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
• wizyty lekarskie z dojazdem w razie wypadku,
• pomoc medyczna za granicą,
• infolinie: baby assistance, zdrowe odżywianie, medyczna, pogrzebowa,
w przypadku zaistnienia w okresie ochrony następujących zdarzeń w życiu Ubezpieczonego:
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub wypadku,
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, trudnych sytuacji losowych,
• nasilenia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, objawów chorobowych o ostrym przebiegu pozostających w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą, wymagających natychmiastowej porady lekarskiej.

Świadczenia assistance 70+– na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance wymienionych w tabeli nr 10 o.w.u., takich jak:
• dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu posiłków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc w opłacaniu rachunków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• transporty medyczne,
• transport na i z wizyty kontrolnej po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• transport do i z sanatorium po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby w razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
• opieka osoby bliskiej po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego,
• organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• opieka pielęgniarki po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc domowa po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu książek po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• refundacja kosztów za artykuły pierwszej potrzeby,
• wizyta lekarska, wizyty pielęgniarskie,
• pomoc domowa,
• pomoc psychologa.

Śmierć małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w okresie ochrony.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku komunikacyjnego.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć małżonka albo partnera nastąpi przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Poważne zachorowanie małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na tym, że w okresie ochrony u małżonka albo partnera zostanie zdiagnozowana choroba lub przeprowadzony zabieg, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 o.w.u. – w części „Zakres optymalny”. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 11 o.w.u.

Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpieniu u małżonka albo partnera trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, wymienionego w załączniku nr 6 do o.w.u., jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku. Wysokość świadczenia ustalimy w ten sposób, że za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera.

Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku małżonka albo partnera skutkującym poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego małżonka albo partnera środkami
ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia małżonka albo partnera, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Urodzenie się dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się Ubezpieczonemu dziecka w okresie ochrony.
W przypadku zaistnienia w okresie ochrony zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na:
• urodzeniu przez Ubezpieczonego dziecka,
• urodzeniu przez Ubezpieczonego dziecka z wadą wrodzoną,
• zdiagnozowaniu u Ubezpieczonego depresji poporodowej po urodzeniu dziecka;
• urodzeniu dziecka przez małżonka albo partnera;
• urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną przez małżonka albo partnera;
• zdiagnozowaniu u małżonka albo partnera depresji poporodowej po urodzeniu dziecka przez małżonka albo partnera;
za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty świadczeń assistance wymienionych w tabeli nr 12 i 13
o.w.u., takich jak:
• zajęcia z trenerem fitness (po urodzeniu dziecka),
• konsultacje pielęgniarsko-położnicze (po urodzeniu dziecka),
• pomoc domowa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• wizyta pielęgniarki albo położnej (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• transporty medyczne dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• proces rehabilitacyjny dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• pomoc psychologa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• pomoc psychologa (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka),
• zwrot kosztu leków (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka).

Urodzenie się dziecka z niską oceną w skali Apgar – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się dziecka z niską oceną w skali Apgar w okresie ochrony.

Zdiagnozowanie u dziecka wady wrodzonej – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia, wady wrodzonej wymienionej w załączniku nr 7 do o.w.u..

Poronienie albo urodzenie się martwego dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na poronieniu albo urodzeniu się martwego dziecka w okresie ochrony. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego martwego dziecka, świadczenie wypłacimy odrębnie za każde urodzone martwe dziecko. W przypadku poronienia w ciąży mnogiej wypłacimy jedno świadczenie, niezależnie od liczby poronionych płodów.

Śmierć dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w okresie ochrony.

Śmierć dziecka w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Poważne zachorowanie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub przeprowadzeniu zabiegów, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u.. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych na każdą chorobę spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 14 o.w.u.

Leczenie dziecka w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 roku życia, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień i rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 lat, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku lub pogryzienie dziecka przez psa – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpienie u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku, który to uszczerbek ujawnił się w okresie 180 dni od dnia wypadku, wymienionego w załączniku nr 8 do o.w.u.. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka, Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wysokość uszczerbku na zdrowiu dziecka przyjmowana jest na podstawie załącznika nr 8 do o.w.u. W przypadku zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na pogryzieniu dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, przez psa
dodatkowo wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 400 zł, jeżeli w wyniku pogryzienia przez psa powstały u dziecka rany.

Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku dziecka, które w dniu wypadku nie ukończyło 25. roku życia, skutkujące poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego dziecka środkami
ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia dziecka, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Osierocenie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony skutkująca osieroceniem dziecka, które w dniu śmierci Ubezpieczonego nie ukończyło 25 roku życia albo było całkowicie niezdolne do pracy (bez względu na wiek dziecka). Świadczenie może być wypłacone, w zależności od postanowień umowy, w formie jednorazowej lub w formie renty płatnej przez okres 60 miesięcy od śmierci Ubezpieczonego. 

 

Poronienie albo urodzenie się martwego dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na poronieniu albo urodzeniu się martwego dziecka w okresie ochrony. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego martwego dziecka, świadczenie wypłacimy odrębnie za każde urodzone martwe dziecko. W przypadku poronienia w ciąży mnogiej wypłacimy jedno świadczenie, niezależnie od liczby poronionych płodów.

Śmierć dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w okresie ochrony.

Śmierć dziecka w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Poważne zachorowanie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub przeprowadzeniu zabiegów, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u.. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych na każdą chorobę spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 14 o.w.u.

Leczenie dziecka w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 roku życia, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień i rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 lat, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku lub pogryzienie dziecka przez psa – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpienie u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku, który to uszczerbek ujawnił się w okresie 180 dni od dnia wypadku, wymienionego w załączniku nr 8 do o.w.u.. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka, Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wysokość uszczerbku na zdrowiu dziecka przyjmowana jest na podstawie załącznika nr 8 do o.w.u. W przypadku zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na pogryzieniu dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, przez psa
dodatkowo wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 400 zł, jeżeli w wyniku pogryzienia przez psa powstały u dziecka rany.

Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku dziecka, które w dniu wypadku nie ukończyło 25. roku życia, skutkujące poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego dziecka środkami
ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia dziecka, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Osierocenie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony skutkująca osieroceniem dziecka, które w dniu śmierci Ubezpieczonego nie ukończyło 25 roku życia albo było całkowicie niezdolne do pracy (bez względu na wiek dziecka). Świadczenie może być wypłacone, w zależności od postanowień umowy, w formie jednorazowej lub w formie renty płatnej przez okres 60 miesięcy od śmierci Ubezpieczonego. 

Śmierć rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzica Ubezpieczonego lub śmierci rodzica małżonka albo rodzica partnera w okresie ochrony.

Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzica Ubezpieczonego lub śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego – na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń związanych z zaistniałymi w okresie ochrony zdarzeniami w życiu Ubezpieczonego dotyczącymi rodzica Ubezpieczonego, wymienionymi w tabeli nr 15 o.w.u. takich jak:
• dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu posiłków po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc w opłacaniu rachunków po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• transporty medyczne,
• transport na i z wizyty kontrolnej po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• transport do i z sanatorium po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,

• organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby w razie pobytu rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,

• opieka osoby bliskiej po pobycie
rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego,
• organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• opieka pielęgniarki po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc domowa po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu książek po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu.
• refundacja kosztów za artykuły pierwszej potrzeby,
• wizyta lekarska, wizyty pielęgniarskie,
• pomoc domowa,
• pomoc psychologa.

Poważne zachorowanie rodzica Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu u rodzica Ubezpieczonego w okresie ochrony choroby lub przeprowadzeniu zabiegu, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u. – w części „Poważne zachorowanie rodzica”. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 16 o.w.u.

Co wyróżnia nowe, proste ubezpieczenie na życie

FORMA
Zmieniamy formę zawarcia umowy – z formy grupowej, gdzie Ubezpieczającym była Allianz
Edukacja, przechodzimy na formę indywidualną, gdzie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym będzie
osoba fizyczna. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie polisa.

TREŚĆ
Zarówno wniosek, jak i polisa będą zawierały wypunktowane ryzyka i sumy ubezpieczenia klienta.
Na polisie umieścimy zakres ubezpieczenia, a w przypadku ryzyka poważnego zachorowania,
informację , które konkretnie jednostki chorobowe wchodzą w zakres ubezpieczenia, czy też o jakie
świadczenia assistance może wnioskować Ubezpieczony po zdarzeniu ubezpieczeniowym.

ZROZUMIAŁY PODZIAŁ WARIANTÓW DOSTOSOWANY DO ZDARZEŃ W ŻYCIU UBEZPIECZONEGO

Ubezpieczeniem obejmujemy:
• życie i zdrowie Ubezpieczonego – w ramach jednego z dostępnych wariantów Dla Ciebie;
• zdarzenia dotyczące jego dzieci – warianty Dla Ciebie i dzieci;
• całą rodzinę Ubezpieczonego – Dla Ciebie i Rodziny, w tych wariantach zdarzenia mogą dotyczyć dzieci, małżonka albo partnera, rodziców (Ubezpieczonego, małżonka albo partnera) i rodzeństwa naszego klienta.

ZAKRES
Niezależnie od wariantu wybranego przez klienta, zawsze będzie on ubezpieczony od ryzyka śmierci, poważnego zachorowania, leczenia w szpitalu, czy świadczeń powypadkowych.
Nowością będzie dość wysoka suma na refundację kosztów leczenia po wypadku, assistance z limitem 10 000 zł na zdarzenie. W wariantach obejmujących ryzyka dziecięce znajdują się świadczenia w formie renty po śmierci Ubezpieczonego, a sama wartość comiesięcznego świadczenia (w zależności od wariantu) będzie sięgała 900 zł na każde z osieroconych dzieci.

INDYWIDUALNOŚĆ
Sumy ubezpieczenia i dodatkowe ryzyka ułożyliśmy narastająco w każdym z kolejnych wariantów, tak by łatwiej było Ubezpieczonemu wybrać zakres ochrony, który zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Do wybranego wariantu klient może dokupić do sześciu pakietów i rozbudować zakres ochrony o elementy, na których szczególnie mu zależy.

Mogą to być:

• pakiet onkologiczny, ze świadczeniami, które będą towarzyszyć choremu przez cały proces leczenia nowotworu wraz ze wsparciem psychoonkologicznym dla ubezpieczonego i członków rodziny,
• pakiet kardiologiczny,
• pakiety wypadkowe (dla aktywnych i komunikacyjny),
• pakiet z ryzykami dotyczącymi dzieci,
• pakiet dla rodziców Ubezpieczonego, w ramach którego podejmiemy się m.in. organizacji pomocy pielęgniarskiej i pomocy domowej (limit 5 000 zł na każdą), po pobycie rodzica w szpitalu trwającym ponad 5 dni.

PROSTOTA ZAWARCIA
Prosty formularz wniosku i ofertę można wysłać klientowi, by zapoznał się z zakresem ochrony. 
Sprzedaży można zakończyć podczas kilkuminutowej rozmowy z klientem. W tym czasie klient otrzyma link do portalu Mój Allianz. Po zaakceptowaniu warunków ubezpieczenia w Mój Allianz, przejdzie do strony, gdzie będzie mógł od razu zapłacić pierwszą składkę. W ten sposób klient od razu otrzyma polisę, a agent nie musi dostarczać żadnego papierowego dokumentu z podpisami klienta. Tak samo, jak w przypadku ubezpieczenia mieszkań, czy samochodów.

CENA
Składka będzie kalkulowana zgodnie z wiekiem Ubezpieczonego, np. w rozmowie z 30-latkiem agent będzie mógł użyć nie tylko argumentu dotyczącego zakresu ochrony, ale także ceny. 30-latek zapłaci niższą składkę dla tego samego wariantu ochrony, niż 60-latek. Dlatego ważne jest, by raz wybrany przez klienta wariant, czy pakiet, zmieniać w czasie, wraz ze zmieniającymi się potrzebami.
ABŻ to modułowość i zmienność, która odpowiada różnym etapom i sytuacjom w życiu klienta: od ryzyka wypadku, przez wyższą sumę ubezpieczenia na życie, do wsparcia w chorobie, czy leczeniu szpitalnym.

ŁATWOŚĆ OBJĘCIA OCHRONĄ
Ograniczyliśmy treść pytania o stan zdrowia Ubezpieczonego – pytamy o ostatnie 5 lat, skupiając się na kluczowych chorobach, które obciążają wywiad medyczny (przebyty zawał, udar, nowotwór czy cukrzyca, lub choroby w trakcie diagnostyki). Pytanie jest kilkupunktowe, ale wymaga prostej odpowiedzi: tak lub nie.

OTWARTOŚĆ NA NOWYCH KLIENTÓW
Ubezpieczeniem będą mogły być objęte osoby, które skończyły 15 lat. Jednak pełne sumy ubezpieczenia dot. zgonu, zawału, udaru czy pobytu w szpitalu zaoferujemy osobom do 69 roku życia. Seniorom z grupy wiekowej 70-74 lata, proponujemy dwa warianty: Dla Ciebie 70+ z ryzykami dotyczącymi ubezpieczonego albo ubezpieczonego i jego małżonka.

SKRÓCONY OKRES KARENCJI
Znosimy karencję na ryzyko zgonu Ubezpieczonego. Nawet jeśli śmierć nastąpi pierwszego dnia ochrony, wypłacimy świadczenie, uruchomimy wypłatę rent dla dzieci w wariancie ochrony Dla Ciebie i dzieci, Dla Ciebie i Rodziny. W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem, czy wypadkiem komunikacyjnym, sumę świadczenia odpowiednio powiększymy. Karencję możemy także skrócić wobec innych ryzyk, jeśli klient zakończył ochronę i przedstawi nam polisę życiową z innego TU, w którym te zdarzenia były objęte ochroną i zawrze umowę z nami.

Allianz Bezpieczne Życie – ochrona w razie śmierci ubezpieczonego

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ) to prosty produkt życiowy, zapewniający kompleksową ochronę zdrowia i życia ubezpieczonych. Elementem wyróżniającym go, jest m.in. szerokie podejście do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń w przypadku śmierci ubezpieczonego.

NA CZYM POLEGA KOMPLEKSOWOŚĆ UBEZPIECZENIA ABŻ W ZAKRESIE RYZYKA ŚMIERCI
Ochrona w zakresie śmierci Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia – nie obowiązuje tu żadna karencja, oprócz ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w OWU:
• śmierci spowodowanej samobójstwem czy samookaleczeniem (6 miesięcy),
• czynnego udziału w wojnie, zamieszkach,
• zatajenia informacji o stanie zdrowia (3 lata).

Jeśli ubezpieczony przechodzi z innego ubezpieczenia życiowego, skrócimy okres karencji dla ryzyk objętych ochroną zarówno w poprzednim ubezpieczeniu, jak i umowie ABŻ. Ryzyko śmierci w ABŻ ujęte jest w każdym z wariantów ubezpieczenia i zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia uposażonym wskazanym w polisie. Nie jest to jedyne wsparcie rodziny ubezpieczonego w przypadku śmierci

Na jakie wsparcie mogą liczyć bliscy zmarłego:
1. Suma ubezpieczenia może być dwukrotnie powiększona, jeśli przyczyną śmierci Ubezpieczonego byłby zawał lub udar. W Polsce około 1/3 przyczyn zgonów ma właśnie podłoże kardiologiczne.

Dla tego ryzyka obowiązuje 6-miesięczna karencja. Suma zostanie wypłacona, jeśli śmierć nastąpiłaby w ciągu 90 dni od przebytego zawału lub udaru.
2. W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem, nawet jeśli śmierć nastąpiłaby przed upływem 12 miesięcy od wypadku, łączna wartość świadczenia będzie wyższa.
3. Jeżeli śmierć zostałaby spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, w który wlicza się także wypadek na hulajnodze elektrycznej, jako pieszy czy jako rowerzysta – wypłata sumy ubezpieczenia dla najbliższych jest odpowiednio wyższa.

Wsparcie dla dzieci ubezpieczonego:
Dzieci zmarłego ubezpieczonego mogą liczyć na świadczenia, które zawarliśmy w każdym z wariantów: Dla Ciebie i dzieci, Dla Ciebie i Rodziny.

W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacimy:
1. Po 5 000 zł dla każdego z dzieci, które zostało osierocone przed osiągnieciem 25 lat.
2. 60 comiesięcznych świadczeń w formie renty dla każdego z osieroconych przez 25. urodzinami dzieci, w kwotach 300 do 900 zł.

Suma świadczeń jednorazowych oraz rent wypłacanych przez 5 lat po śmierci ubezpieczonego (przy rodzinie z dwójką – trójką dzieci) znacząco podnosi wymiar pomocy materialnej, jaki otrzyma rodzina. Jednocześnie składka jest w tej samej wysokości, niezależnie od liczby dzieci ubezpieczającego się rodzica. 

Wsparcie w postaci świadczeń assistance

Warto tu wspomnieć o:
• pomocy psychologicznej dla dzieci i małżonka/partnera zmarłego ubezpieczonego
• wsparciu przy organizacji i pokryciu kosztów pochowka i konsolacji, jeśli śmierć nastąpiłaby nagle, w wyniku wypadku
• infolinii dotyczącej prawa spadkowego, gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku
• wsparciu psychologa do wartości 10 000 zł dla ubezpieczonego, gdyby śmierć dotyczy jego małżonka/partnera/rodzica czy dziecka

Jeśli klient zainteresowany jest ryzykiem śmierci członków swojej rodziny – warto porozmawiać z klientem na temat wariantu Dla Ciebie i rodziny, w którym ryzyko śmierci dotyczy także małżonka lub partnera ubezpieczonego, ich rodziców, dzieci ubezpieczonego oraz jego rodzeństwa (śmierć w następstwie wypadku).
Sam ubezpieczony może dodatkowo podnieść własne świadczenie z tyt. śmierci w następstwie wypadku lub wypadku komunikacyjnego, dokupując do dowolnego z wariantów – pakiet dla aktywnych lub pakiet komunikacyjny.

Allianz Bezpieczne Życie – ochrona w zakresie ryzyka choroby

Co oferujemy w ubezpieczeniu ABŻ w zakresie ryzyka choroby
Ochrona w zakresie ryzyka choroby Ubezpieczonego rozpoczyna się po karencji trwającej:
1 miesiąc dla leczenia w szpitalu, w tym leczenia w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu , leczenia specjalistycznego, czy kardiologicznego leczenia specjalistycznego oraz kosztów leków po pobycie w szpitalu,
3 miesiące dla świadczeń dotyczących poważnego zachorowania, rozpoznania wczesnej postaci nowotworu, czy chirurgii jednego dnia,
6 miesięcy dla zabiegów operacyjnych.

Jeśli Ubezpieczony przechodzi z innego ubezpieczenia życiowego, skrócimy okres karencji dla ryzyk objętych ochroną zarówno w poprzednim ubezpieczeniu, jak i umowie ABŻ .
Ryzyka dotyczące stanów chorobowych ujęte są w rozmaitych świadczeniach przypisanych Ubezpieczonemu, których wartość i zakres zmienia się wraz z wybranym wariantem ubezpieczenia.
ABŻ zapewnia zarówno wypłatę sumy ubezpieczenia, jak i szereg świadczeń assistance, które są wsparciem w powrocie do zdrowia Ubezpieczonego i zapewniają pomoc jego rodzinie.

Na jakie świadczenia może liczyć Ubezpieczony
Jednym z kluczowych zdarzeń chorobowych, przed skutkami których Ubezpieczony najczęściej szuka zabezpieczenia jest zawał serca, udar mózgu, bądź nowotwór złośliwy. W razie ich wystąpienia Ubezpieczony może liczyć m.in. na:

1. Świadczenie pieniężne z tyt. zdiagnozowania w okresie ochrony poważnego zachorowania; polisa pozostaje w mocy, chroniąc osobę ubezpieczoną także w przypadku rozpoznania przeszło 20 innych poważnych zachorowań, w zakresie optymalnym, i przeszło 60 innych poważnych zachorowań, w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia.

2. W związku z poważnym zachorowaniem – organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych, takich jak: konsultacje specjalistów, badania laboratoryjne, badania specjalistyczne: USG, RTG, rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa.

3. Zakres ochrony w zależności od wariantu może obejmować również wczesne postacie nowotworu m.in. nowotwory in-situ.

4. Przy pobytach w szpitalu związanych z leczeniem, Ubezpieczony otrzyma dzienne świadczenie szpitalne, gdy jego hospitalizacja będzie trwała powyżej 2dni. Jeśli pobyt w szpitalu związany będzie z ostrym zawałem, czy udarem mózgu, albo w ramach oddziału intensywnej terapii, wartość świadczenia będzie odpowiednio wyższa. Po pobycie w szpitalu w następstwie ostrego zawału, udaru mózgu, czy zabiegu operacyjnego, jeśli Ubezpieczony otrzyma skierowanie do szpitala rehabilitacyjnego, za taki pobyt także wypłacimy świadczenie pieniężne.

5. Zrefinansujemy także koszty leków recepturowych po wyjściu Ubezpieczonego ze szpitala.

6. Jeżeli w ramach procesu leczenia przeprowadzone zostaną specjalistyczne procedury medyczne (uwzględnione wśród 11 objętych ochroną metod, jak np. chemioterapia/radioterapia, ablacja, czy wszczepienie rozrusznika), Ubezpieczony otrzyma świadczenie z tyt. leczenia specjalistycznego, zaś schorzenia wymagające procedur chirurgicznych – świadczenie z tyt. zabiegów operacyjnych.

7. Ubezpieczony może także zrefinansować szereg zabiegów operacyjnych wykonywanych w ramach chirurgii jednego dnia, jak np. usunięcie wyrostka, żylaków, przepuklin, operacji stawów, czy operacji z zakresu ginekologii.

8. Jeżeli przeprowadzona operacja spowoduje powikłania – Ubezpieczony otrzyma świadczenie także z tego tytułu.

Świadczenia w ramach assistance
Zarówno prosta choroba zakończona hospitalizacją, jak i poważne zachorowanie wiążą się nie tylko z utratą bieżących dochodów, ale także koniecznością poniesienia nagłych, nieoczekiwanych wydatków związanych z procesem leczenia, czy rehabilitacji. Takie sytuacje staramy się skompensować szerokim zakresem świadczeń pomocowych, w ramach 10 000 zł limitu assistance na każde ze zdarzeń, i może to być pomoc udzielona Ubezpieczonemu w zakresie:

1. Opieki nad jego psem i kotem, czy wyprowadzeniem na spacer psa w razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jak i organizacji transportu pomiędzy szpitalami, czy do domu – nawet jeśli pobyt w szpitalu był krótkotrwały.

2. Jeśli Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu powyżej 5 dni, może poprosić o organizację opieki nad swoimi dziećmi, a po wypisaniu ze szpitala – także pomocy domowej czy pielęgniarskiej.

3. organizowania rehabilitacji wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu i jego dowiezieniem do domu.

4. Jeśli do szpitala trafi dziecko Ubezpieczonego, przydatne mogą się okazać organizacja i pokrycie kosztów pobytu rodzica przy szpitalnym łóżku, czy korepetycje dla dziecka przebywającego w domu na zwolnieniu lekarskim trwającym 7 dni.

Pomoc assistance to także:
Telekonsultacje z lekarzem w razie choroby lub nasilenia objawów choroby przewlekłej, wymagających natychmiastowej porady lekarskiej.
• Pomoc medyczna za granicą.
• Dodatkowe pakiety – szersza ochrona.

Ubezpieczony może również poszerzyć zakres swojej ochrony przez dokupienie pakietu:

A. Onkologicznego, w ramach którego będziemy wspomagać Ubezpieczonego w czasie jego
choroby nowotworowej, od chwili wydania karty DiLO, zapewniając:
• Konsultacje z lekarzami specjalistami, m.in. chirurgiem, pulmunologiem, endokrynologiem, czy onkologiem.
• Diagnostykę laboratoryjną, czy dodatkową biopsję, RTG, USG.
• Organizację i pokrycie kosztów badania rezonansem magnetycznym, czy tomografii komputerowej,
• W ramach limitu 5000 zł – m.in.: transporty medyczne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domową, opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i protez.
• Konsultację z psychoonkologiem – zarówno Ubezpieczonemu, jak i członkom jego rodziny.
• Rehabilitację onkologiczną.
• Wykonanie testów genetycznych rodzeństwu i dzieciom Ubezpieczonego, a w przypadku zdiagnozowania u nich zaawanasowanego nowotworu wykonanie testów genetycznych Ubezpieczonemu.
• Zrefinansowanie operacji plastycznej usunięcia blizn, znamion lub nieprawidłowości w budowie ciała po usunięciu zaawansowanego nowotworu – do 20 000 zł.

B. Kardiologicznego
• Wypłacimy dodatkowe świadczenie gotówkowe po przeprowadzonym kardiologicznym leczeniu specjalistycznym.
• Wypłacimy dodatkowe dzienne świadczenie szpitalne będące następstwem ostrego zawału serca lub udaru mózgu.

Przez 180 dni wyposażymy Ubezpieczonego w aparat EKG monitorujący jego stan zdrowia. Zapewnimy telefoniczną opiekę kardiologiczną obejmującą rejestr w systemie telemedycznym badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG i ich analizę, stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym, czy też wezwanie pogotowia ratunkowego, gdyby Ubezpieczony potrzebował pomocy medycznej

Allianz Bezpieczne Życie – ochrona w zakresie wypadku 

CO OFERUJEMY W UBEZPIECZENIU ABŻ W ZAKRESIE WYPADKU
Ochrona z tytułu następstw wypadków Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia polisowego (w praktyce będzie to pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego po złożeniu przez agenta wniosku i opłaceniu przez klienta pierwszej składki).
Ryzyka związane z wypadkiem są chętnie wybierane przez klientów, a my wzbogaciliśmy je licznymi usługami pomocowymi. W ubezpieczeniu ABŻ skupiliśmy się na usługach najczęściej poszukiwanych przez klientów, które z jednej strony kompensują nagłe wydatki związane z wypadkiem, a z drugiej strony zapewniają powrót do sprawności. Szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsca, w których zawodzi publiczny system ochrony zdrowia, by Ubezpieczony mógł wrócić jak najszybciej do pełnej aktywności i z jak najmniejszym trwałym ubytkiem na zdrowiu.

Z tytułu następstw wypadku ubezpieczony może liczyć na:
1. Świadczenie pieniężne, refundujące poniesione przez niego na terenie Polski wydatki związane z leczeniem powypadkowym, takie jak: koszt rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, honorariów lekarskich, lekarstw. Suma ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia sięga 3500 zł na każde ze zdarzeń.
2. Świadczenie pieniężne z tyt. procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku.
3. Wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli w związku z wypadkiem ubezpieczony trafi do szpitala – traktując 1 dzień nawet jako kilkugodzinny pobyt w szpitalu (w zależności od wariantu będzie to 150 do 200 zł/dzień); a jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego może to być kwota od 350 do 400 zł/dzień lub w przypadku hospitalizacji
realizowanej w ramach oddziału intensywnej terapii – świadczenie dzienne może wynosić 500 zł.
Jako wypadek komunikacyjny rozumiemy tu m.in. sytuacje, w których ubezpieczony występuje w roli kierowcy pojazdu, pasażera, pieszego, jadącego na rowerze, czy hulajnodze elektrycznej.
4. Wsparcie z naszej strony, jeśli pobyt powypadkowy ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał 10 dni i lekarz prowadzący zaleci kontynuację leczenia w ramach szpitala rehabilitacyjnego.

5. Zrefinansowanie kosztów leków recepturowych po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala.
6. Wypłatę odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia (w zależności od kategorii) z tyt. zabiegów operacyjnych, jeżeli w ramach procesu leczenia przeprowadzone zostaną procedury chirurgiczne.
7. Świadczenie z tytułu powikłania, jeżeli przeprowadzony zabieg je spowoduje.
8. Zrefinansowanie szeregu zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii wykonywanych w ramach chirurgii jednego dnia, jak: artroskopia stawu kolanowego, skokowego, barkowego, obojczykowo-barkowego, otwarte lub artroskopowe nastawienie zwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego i innych.

Świadczenia assistance
Wypadek wiąże się nie tylko z utratą bieżących dochodów, ale także koniecznością poniesienia nagłych, nieoczekiwanych wydatków związanych z procesem leczenia, czy rehabilitacji. Takie sytuacje staramy się skompensować szerokim zakresem świadczeń pomocowych, w ramach 10 000 zł limitu assistance na każde ze zdarzeń, i może to być pomoc udzielona ubezpieczonemu w zakresie:
1. Wizyty lekarskiej zorganizowanej dla ubezpieczonego po wypadku do 500 zł;
2. Transportów do/z/pomiędzy placówkami medycznymi;
3. Organizacji i pokrycia kosztów procesu rehabilitacji powypadkowej do 2000 zł oraz zakupu/
wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do 500 zł;
4. Zorganizowaniem opieki nad psem i kotem, czy wyprowadzeniem na spacer psa w razie pobytu
ubezpieczonego w szpitalu;
5. Jeśli ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu powyżej 5 dni, może poprosić o organizację
opieki nad swoimi dziećmi, a po wypisaniu ze szpitala – także pomocy domowej czy
pielęgniarskiej;
6. Jeśli do szpitala trafi dziecko ubezpieczonego, przydatnym może się okazać organizacja
i pokrycie kosztów pobytu rodzica przy szpitalnym łóżku oraz korepetycje dla dziecka, które
przebywa w domu na zwolnieniu lekarskim trwającym 7 dni.

Pomoc assistance to także świadczenia poza Polską – zorganizujemy i pokryjmy koszty konsultacji lekarskich podczas zagranicznego pobytu (limit 10 000 zł).
Ubezpieczony może także powiększyć zakres swojej ochrony dokupując pakiet:
A. komunikacyjny, w ramach którego zwiększymy wypłatę świadczenia, gdy śmierć
ubezpieczonego nastąpi w wyniku wypadku lub wypadku komunikacyjnego. Dodatkowo:
a. dzienne świadczenie szpitalne wzrośnie w związku z wypadkiem komunikacyjnym o 500 zł
b. do 5000 zł zrefundujemy koszty leczenia po wypadku m.in honoraria lekarskie czy zalecanych przez lekarza: zabiegów rehabilitacyjnych, lekarstw, zdjęć RTG, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
B. dla aktywnych w ramach którego zwiększymy wypłatę świadczenia w razie śmierci spowodowanej wypadkiem. Dodatkowo:
a. o 300 zł wzrośnie wartość każdego procentu wypłacanego w związku z trwałym uszczerbkiem spowodowanym wypadkiem, zwiększając wypłatę z tytuły tego ryzyka określoną w posiadanym wariancie ubezpieczenia, i o 150 zł a w przypadku urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu
b. o 3000 zł wzrośnie kwota, w ramach której pokryjemy wydatki, które poniósł ubezpieczony w związku z leczeniem powypadkowym i samym procesem rehabilitacji, by szybciej wrócił do pełnej sprawności
C. dla Twoich dzieci, w którym, w przypadku zdarzeń dotyczących dzieci ubezpieczonego (w wieku poniżej 25 lat) wypłacimy świadczenie, gdy zostanie zdiagnozowana choroba lub wykonany
zabieg wymieniony w katalogu poważnych zachorowań (10 000 zł), oraz:
a. wypłacimy po 200 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu dziecka po wypadku
b. wypłacimy 400 zł w razie pogryzienie dziecka przez psa, jeśli rana wymagała zaopatrzenia chirurgicznego
c. do 2000 zł zrefundujemy koszty leczenia dziecka po wypadku.

Allianz Bezpieczne Życie – ochrona w przypadku zdarzeń dotyczących dzieci Ubezpieczonego

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ) to prosty produkt życiowy, zapewniający kompleksową ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego. Zakres ochrony można rozszerzyć o świadczenia dotyczące dzieci, jeśli Ubezpieczony wybierze wariant Dla Ciebie i dzieci, Dla Ciebie i rodziny lub kupi pakiet Twoje dzieci.

NA CZYM POLEGA KOMPLEKSOWOŚĆ UBEZPIECZENIA ABŻ W ZAKRESIE RYZYK DZIECIĘCYCH
W związku z narodzinami dziecka Ubezpieczony objęty ochroną w wariantach Dla Ciebie i rodziny , w zależności od wariantu otrzyma:
• jednorazowe świadczenie związane z przysposobieniem lub urodzeniem się dziecka; w przypadku urodzenia się dziecka z obniżoną skalą Apgar powiększymy to świadczenie
• w sytuacji zdiagnozowania u dziecka wad wrodzonych Ubezpieczonemu przysługują świadczenia pieniężne oraz dodatkowe świadczenia assistance, których łączna wartość sięga 6 tys. zł
• mama dziecka (urodzonego i przysposobionego) otrzyma pomoc położnej
• zorganizujemy dla mamy zajęcia z trenerem fitness
• w razie potrzeby leczenia depresji poporodowej: zwrócimy koszty leków i zapewnimy wsparcie psychologiczne 

W związku z poważnym zachorowaniem dziecka
• każdy z wariantów ubezpieczenia Dla Ciebie i dzieci i Dla Ciebie i rodziny obejmuje 24 pozycje poważnych zachorowań w tym nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, cukrzycę typu I insulinozależną, głębokie oparzenia skóry, czy posocznicę (sepsę) o ciężkim przebiegu z wypłatą umówionej SU
• w przypadku poważnego zachorowania dziecka w ramach świadczeń medycznych będzie można skorzystać z konsultacji m.in. z pulmonologiem, chirurgiem czy neurochirurgiem, badań laboratoryjnych, czy specjalistycznych (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), by trafniej określić ścieżkę leczenia dziecka
• w ramach świadczeń assistance zorganizujemy m.in. rehabilitację
• w wybranych wariantach wypłacimy także świadczenie dot. leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą dziecka
• zorganizujemy i pokryjemy koszty pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przy chorym dziecku, oraz
opieki pielęgniarskiej, pomocy domowej po pobycie dziecka w szpitalu trwającym ponad 5 dni, czy koniecznych korepetycji, jeśli dziecko przebywa w domu na zwolnieniu lekarskim trwającym 7 dni
• oraz udostępnimy telekonsultacje z lekarzem

W związku z wypadkiem dziecka
• zapewnimy środki na refundację wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem powypadkowym dziecka
• zorganizujemy wizytę lekarską w ramach assistance
• wypłacimy dzienne świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu w następstwie wypadku, a jeśli pobyt w szpitalu trwałby powyżej 5 dni, zapewnimy opiekę pielęgniarską i pomoc domową po wyjściu dziecka ze szpitala
• zorganizujemy o pokryjemy koszty rehabilitacji, transportów z/do/pomiędzy szpitalem a domem
• po wzmocnieniu ochrony po wykupieniu pakietu Twoje dzieci, wypłacimy także świadczenie za uszczerbek spowodowany wypadkiem, a jeżeli dziecko zostanie pogryzione przez psa wypłacimy dodatkowe świadczenie, zwiększymy również dostępną SU dla kosztów leczenia dziecka poniesionych w Polsce w następstwie wypadku i świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu w następstwie wypadku

W związku ze śmiercią dziecka (bez względu na wiek dziecka w chwili śmierci)
• wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie pieniężne
• zorganizujemy i pokryjemy Ubezpieczonemu pomoc psychologiczną w ramach świadczeń assistance, którego wartość będzie sięgać 10 tys. zł

W związku ze śmiercią Ubezpieczonego
Zaproponujemy dzieciom ubezpieczonego, które w chwili jego śmierci nie skończyły 25 lat, lub wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy:
• pomoc psychologiczną
• jednorazowe świadczenia pieniężne dla każdego z osieroconych dzieci – po 5 tys. zł
• rentę wypłacaną dla każdego z dzieci przez 60 miesięcy o wartości 300-900 zł, w zależności od wybranego przez

Ubezpieczonego wariantu ochrony
Ubezpieczonemu przysługują świadczenia związane z jego dziećmi, które w dniu zajścia zdarzenia nie miały ukończonych 25 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy śmierci dziecka).

Rodzice mogą wpłynąć na wysokość świadczeń związanych z ich dziećmi. Wystarczy, że wybiorą jeden z wariantów i wzmocnią ochronę o pakiet Twoje dzieci, lub zdecydują się na zakup dwóch wariantów ABŻ, gdzie Ubezpieczającymi będą zarówno ojciec, jak i matka dzieci, a roszczenia dot. choroby, czy wypadku dziecka będą zgłaszane z obu polis.

Complex Dariusz Kasica – +48 604 610 748 – 68-200 Żary , ul. Podwale 10