Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Pakiet Bezpieczny Biznes
Pakiet Bezpieczny Biznes Allianz

Pakiet Bezpieczny Biznes

Pakiet Bezpieczny Biznes

Pakiet Bezpieczny Biznes oferowany przez TUiR Allianz Polska S.A. jest bardzo rozbudowanym pakietem ubezpieczenia firmy, obejmującym zakresem ryzyka, które w skrócie są opisane poniżej:

 • OGIEŃ czyli pożar i inne zdarzenia losowe ( I )

 • Kradzież ( II )

 • Elektronika ( III )

 • OC ( IV )

 • Cargo ( V )

Poszczególne zakresy ubezpieczenia można zawrzeć w trzech podstawowych wariantach i wariancie budowa:

 • Wariant PODSTAWOWY
 • Wariant ROZSZERZONY
 • Wariant OPTYMALNY
 • oraz wariant BUDOWA

Pakiet Bezpieczny Biznes : Dział I

Moduł Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazane w polisie ubezpieczeniowej:

1) mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego:
a) budynki, lokale, elementy działki,
b) budynki/lokale/elementy działki w budowie, materiały budowlane (obejmowane ochroną ubezpieczeniową jedynie w zakresie Budowa),
c) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
d) środki obrotowe,
e) wartości pieniężne,
f) nakłady inwestycyjne;

2) mienie osób trzecich;

3) mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia – wariant Podstawowy, Rozszerzony, Optymalny, Budowa

 1. Allianz Obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie ubezpieczonego w jednym z następujących wariantów:
  1. Podstawowy
  2. Rozszerzony
  3. Optymalny
  4. Budowa
 2. Wariant podstawowy obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe :

powstałe w skutek niżej wymienionych zdarzeń ubezpieczeniowych:

1) pożar,
2) uderzenie pioruna,
3) eksplozja,
4) implozja,
5) upadek lub uderzenie statku powietrznego,
6) uderzenie pojazdu mechanicznego,
7) uderzeniowa fala dźwiękowa,
8) trzęsienie ziemi,
9) obsunięcie się ziemi,
10) zapadanie się ziemi,
11) lawina,
12) dym i sadza.

Pakiet Bezpieczny Biznes : Dział II
Moduł Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazane w polisie mienie:
1) stałe elementy wykończeniowe,
2) nakłady inwestycyjne,
3) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
4) środki obrotowe,
5) wartości pieniężne,
6) mienie osób trzecich,
7) mienie pracownicze,
8) materiały budowlane.

Pakiet Bezpieczny Biznes  : Dział III

Elektronika

1. Sprzęt elektroniczny możemy ubezpieczyć na kilka sposobów:

 •  w ramach modułu pożar i inne zdarzenia losowe w wariancie Podstawowym
 •  w ramach modułu pożar i inne zdarzenia losowe w wariancie Rozszerzonym
 •  w ramach modułu pożar i inne zdarzenia losowe w wariancie Optymalnym
 •  w ramach modułu kradzież z włamaniem lub rabunek
 •  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

2. W ramach ubezpieczeń określonych ustępie 1 pkt 1-4 powyżej, sumę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uwzględniamy w ramach sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia, a zasady ustalenia sumy ubezpieczenia i ustalenia wysokości odszkodowania obowiązują jak dla maszyn, urządzeń i wyposażenia.

3. Wariant Optymalny, pomimo że oparty na formule ubezpieczenia od wszystkich ryzyk posiada zakres węższy aniżeli ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W wariancie Optymalnym ma zastosowanie wyłączenie:
Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii lub uszkodzenia maszyn lub urządzeń, jeżeli awaria lub uszkodzenie maszyn lub urządzeń związane były z ich eksploatacją, obsługą lub konserwacją.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach modułu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk gwarantuje najszerszą ochronę ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego.

5. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany w załączonym do polisy wykazie stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, o ile nie jest starszy niż 7 lat licząc od daty jego wytworzenia do dnia  zawarcia umowy ubezpieczenia, został zainstalowany na stanowisku pracy.

6. Wykaz sprzętu elektronicznego powinien zawierać: rodzaj sprzętu z podaniem numeru identyfikacyjnego (numer fabryczny lub ewidencyjny), sumę ubezpieczenia dla poszczególnych sprzętów oraz rok produkcji. Wykaz sprzętu można dołączyć do polisy zarówno jako załącznik jak i sporządzić odpowiednią listę w systemie.

7. Wykaz sprzętu elektronicznego nie jest wymagany , pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie  poniższe warunki:

 •  ubezpieczeniem objęty zostanie cały sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu Klienta,
 •  cały sprzęt elektroniczny Klienta jest nie starszy niż 7 lat,
 •  suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego została określona według wartości księgowej brutto,
 •  łączna wartość sprzętu elektronicznego Klienta nie przekracza 500 000 zł.

8. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zostało podzielone na następujące kategorie: 

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny – sprzęty biurowy 
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny – klimatyzatory 
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny – medyczny – aparaty RTG 
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny – medyczny – pozostałe 
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny – sprzęty RTV 
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny pozostały 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – telefony komórkowe, tablety 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – sprzęt fotograficzny, kamery 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – medyczny (w tym endoskopy) 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – biurowy, multimedialny 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – geodezyjny, pomiarowy 
 • sprzęt elektroniczny przenośny – pozostały

9. W przypadku ubezpieczania sprzętu elektronicznego w kilku lokalizacjach: 

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny należy zadeklarować w każdej lokalizacji, w której ten sprzęt się znajduje, 
 • sprzęt elektroniczny przenośny może zostać w całości zadeklarowany  w pierwszej lokalizacji pod warunkiem wykupienia klauzuli nr 21 ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. W przypadku braku wykupienia klauzuli nr 21, sprzęt przenośny powinien być zadeklarowany w każdej lokalizacji odrębnie.

10. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie może być:

 • a) sprzęt dla przemysłu rozrywkowego, instrumenty muzyczne, sprzęt wzmacniający, telebimy, ekrany reklamowe,
 • b) bankomaty,
 • c) info kioski,
 • d) sprzęt elektroniczny udostępniony klientom w sklepach (np. do testowania gier),
 • e) sprzęt filmowy,
 • f) stacje przekaźnikowe,
 • g) automaty do gier,
 • h) sprzęt AGD,
 • i) oktokoptery, drony (latające kamery),
 • j) instalacje elektryczne, elektroniczne, satelitarne w tym maszty/anteny służące do przesyłania sygnałów
 • k) sprzęt będący środkiem obrotowym.

Pakiet Bezpieczny Biznes : Dział IV

Odpowiedzialność Cywilna

 • wariant podstawowy
 • wariant rozszerzony
Bardzo rozbudowany zakres ubezpieczenia oraz wiele klauzul dodatkowych.

Pakiet Bezpieczny Biznes : Dział V 

Moduł Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1.
Ochrona ubezpieczeniowa fabrycznie nowych środków obrotowych, udzielana w zakresie ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki może zostać rozszerzona o szkody spowodowane podczas ich transportu samochodowego poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej, o szkody powstałe w czasie transportu samochodowego na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Andory, Lichtensteinu, Monako, Watykanu i San Marino.

3.
W zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia Allianz odpowiada za szkody spowodowane następującymi zdarzeniami:
1) w zakresie podstawowym – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad,
powódź, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, wypadek środka transportu, uderzenie przedmiotów, które odpadły od innych pojazdów,
mostów, budynków, upadek drzew oraz kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu rozumiana jako zabór mienia przez osobę
trzecią dokonany w miejscu powstania szkody z uszkodzonego podczas wypadku środka transportu;

2) w zakresie rozszerzonym – zdarzenia ubezpieczeniowe wymienione w pkt 1 oraz kradzież z włamaniem do pojazdu po pokonaniu zabezpieczeń pojazdu, rabunek, kradzież wraz z pojazdem po pokonaniu zabezpieczeń pojazdu.

Podsumowując, jeżeli zależy Ci na dobrym ubezpieczeniu Swojego biznesu to zgłoś się do nas.

Pakiet Bezpieczny Biznes  jest rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy !

www.allianz.pl

Pakiet Bezpieczny Biznes jest rozwiązaniem kompleksowym, posiada wiele dodatkowych klauzul, tak więc ubezpieczysz firmę w pełnym zakresie.

OWU do pobrania po kliknięciu OWU_Pakiet_Bezpieczny_Biznes

OWU Odpowiedzialności Cywilnej zawieranej w ubezpieczeniu Pakiet Bezpieczny Biznes  OWU_OC