Agent Allianz Complex Dariusz Kasica OC zawodowe dobrowolne
ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

OC zawodowe dobrowolne

Odpowiedzialność cywilna zawodowa dobrowolna, chroni od szkód osobowych jak i majątkowych.

Prowadzisz firmę, jesteś pracownikiem ? ta oferta jest dla Ciebie.

Zakres odpowiedzialności opisany jest w OWU osobno dla każdej z poniższych klauzul, OWU określają również wysokość franszyzy redukcyjnej dla poszczególnych klauzul. Maksymalna suma gwarancyjna uzależniona jest od obrotu i ilości zatrudnianych osób i stanowi górną granicę odpowiedzialności TUiR Allianz Polska S.A. , przy czym suma ubezpieczenia zależna jest od sposobu świadczenia usługi, dla osób fizycznych tj. zatrudnionych na umowę o pracę, ograniczona maksymalnie do 200 tys. zł , dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te limity są wyższe i zależą od typu klauzuli.

W większości przypadków jest to rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dajemy możliwość skorzystania z ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej tj. OC zawodowe dobrowolne,

Ubezpieczonym będącym:

  • Osobą fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę;
  • Osobą fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną;
  • Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką prawa handlowego.

OC zawodowe dobrowolne zawiera

KLAUZULA NR 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza 16-03-24-OCZ_KL1_60-2024

KLAUZULA NR 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawne 16-03-24-OCZ_KL2_60-2024

KLAUZULA NR 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz   16-03-24-OCZ_KL3_60-2024

KLAUZULA NR 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety / kartografa 16-03-24-OCZ_KL4_60-2024

KLAUZULA NR 5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego  16-03-24-OCZ_KL4_60-2024

KLAUZULA NR 6 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii / technika weterynarii  16-03-24-OCZ_KL6_60-2024

KLAUZULA NR 7 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami 16-03-24-OCZ_KL7_60-2024

KLAUZULA NR 8 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 16-03-24-OCZ_KL8_60-2024

KLAUZULA NR 9Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego  działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych) 16-03-24-OCZ_KL9_60-2024

KLAUZULA NR 10 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora sportu lub trenera 16-03-24-OCZ_KL10_60-2024

KLAUZULA NR 11 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 16-03-24-OCZ_KL11_60-2024

KLAUZULA NR 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela  16-03-24-OCZ_KL12_60-2024

KLAUZULA NR 13 Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ), Inspektora Danych Osobowych ( IOD )  16-03-24-OCZ_ABI_60-2024

 

 

OC zawodowe dobrowolne, jak sama nazwa wskazuje jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w którym Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności zawodowej objętej ochroną ubezpieczeniową w oparciu o niniejsze o.w.u. (OC zawodowe dobrowolne).

pobierz OWU 16-03-24-OCZ-O01_02-24

2024/04/OCZ-W01 Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 464

oswiadczenie_o_APK_46416-03-24-APKZ-OS01

16-03-24-OCZABD-W01_03-24

 

Klauzula nr 9 – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie konsultingu (świadczenie usług doradczych)

Pod pojęciem konsultingu (obejmowanego ochroną ubezpieczeniową) należy rozumieć:

  1. doradztwo kadrowe ocena zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
  2. doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – doradztwo w wyborze odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
  3. doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.

KLAUZULA NR 10 – Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność instruktora sportu lub trenera.

Klauzula ma zastosowanie w odniesieniu do:

1. osób fizycznych wykonujących zawód instruktora sportu lub trenera w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną

2. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących zawód trenera / instruktora sportu (bez zatrudniania pracowników lub korzystania z usług podwykonawców)

z zastrzeżeniem że:

3. obrót roczny nie przekracza kwoty 1 000 000 zł

W zależności od rodzaju dyscypliny obliczamy wysokość składki, przy czym minimalna składka to 80 zł.

Zwyżka składki z tytułu prowadzenia działalności instruktora/trenera w zakresie:

1. żeglarstwa śródlądowego, windsurfingu oraz wszelkich jego odmian, kajakarstwa – wskaźnik 1,3.

2. narciarstwa, skoków narciarskich, snowboardu oraz wszelkich jego odmian –  wskaźnik 1,5.

3. jeździectwa –  wskaźnik 1,3.

4. sportów walki –  wskaźnik 1,7.

OC zawodowe dobrowolne

Ponadto dla każdej z klauzul za dodatkową składką możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o :

1. Ochronę retroaktywną,

2. Przedłużony okres składania roszczeń

3. Ochronę prawną.

Odstępstwa od klauzul czy sum ubezpieczenia możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą centrali.