Allianz Doradca

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW DORADZTWA PRAWNOPODATKOWEGO ALLIANZ DORADCA 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz).

Produkt: Ubezpieczenie kosztów doradztwa prawnopodatkowego Allianz Doradca 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia kosztów doradztwa prawnopodatkowego ‘Allianz Doradca” , zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 235/2015 i znajdują zastosowanie do umów zawartych do dnia 01.01.2016 r. (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia).


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?

Jest to ubezpieczenie kosztów doradztwa prawnopodatkowego z Działu II z grupy 17 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

 • Pokrycie kosztów obsługi Ubezpieczonego, związanych z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych, w przypadku zaistnienia kwalifikowanego problemu podatkowego w rozumienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową problemów (zapytań) Ubezpieczonego, powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, obejmujących dziedziny prawa podatkowego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka poniesienia przez Ubezpieczonego wydatków, dotyczących doradztwa podatkowego świadczonego przez Doradcę Obsługującego (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.), a związanego z zaistnieniem problemu prawnopodatkowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1)  rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania co najmniej trzech metod wykładni polskiego prawa podatkowego, w tym metom: językowej i celowościowej, a bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa nie rozstrzyga tego problemu,

2) problem prawnopodatkowy powstał w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą na terytorium kraju jako podmiotu gospodarczego,

3) rozwiązaniu problemu prawnopodatkowego w drodze wykładni towarzyszy istotne ryzyko prawne oraz istotne i wymierne ryzyko ekonomiczne dla Ubezpieczonego,

4) zdarzenie objęte ubezpieczeniem ma miejsce w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia nie jest limitowana kwotowo. Limit odpowiedzialności Allianz jest określony wyłącznie w postaci ograniczeń ilościowych przedstawianych w okresie ubezpieczenia problemów (zapytań) wskazanych w umowie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w zakresie związanym z ich działalności zawodową: radców prawnych, doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, biegłych rewidentów, podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców finansowych, komorników, rzeczników patentowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, księgowych (biur rachunkowych) oraz wszelkich jednostek organizacyjnych wykonujących usługi o charakterze doradczym, prawniczym, księgowym i audytorskim.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje swoim zakresem doradztwa podatkowego w formie:

1) prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielania bezpośredniej pomocy w tym zakresie, jak również sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania bezpośredniej pomocy w tym zakresie,

2) reprezentowania Ubezpieczonego w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

3) przeprowadzania bezpośrednich badań i oceny prawidłowości prowadzenia rozliczeń podatkowych i sporządzania dokumentacji podatkowej oraz prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych (audyt podatkowy),

4) sporządzania projektów, regulaminów, procedur i dokumentacji wewnętrznej firmy dla celów podatkowych, np. regulaminu,

5) fakturowania, dokumentacji cen transferowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje problemów prawnych podatku akcyzowego, ceł i należności celnych.

Ubezpieczenie nie obejmuje problemów prawnych procedury postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?

→ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego ?

Przed zawarciem umowy:

– udzielenie Allianz odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowana do niego na piśmie.

W czasie trwania umowy:

– zgłaszanie Allianz wszelkich zmian dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego/szkody lub o które Allianz pytał przed zawarciem umowy na piśmie,

– zgłoszenie potencjalnych problemów prawnopodatkowych za pomocą formularza elektronicznego na adres i w terminie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W związku z wystąpieniem szkody:

– zgłoszenie problemu prawnopodatkowego za pomocą formularza elektronicznego, ze wskazaniem na czym polega zagadnienie prawnopodatkowe i określeniem wielkości ryzyka ekonomicznego (wielkość negatywnych konsekwencji w majątku podatnika),

– przesłanie kopii dokumentów i innych materiałów istotnych dla sprawy, o które zawnioskował Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki ?

✓ Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

 1. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia podanego na polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
 • z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
 • z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
 • z dniem całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwiązać umowę ?

 • Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje również z dniem całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej.
 • W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

ALLIANZ SKARBOWY – OWU_Allianz_Skarbowy_2019

ALLIANZ SKARBOWY462_182/2018 01/19

ALLIANZ DORADCA  –  OWU_Allianz_Doradca_2021

ALLIANZ DORADCA  – 437_235-2015-01-18

ALLIANZ PODATNIK – OWU_Allianz_Podatnik_2021 

ALLIANZ PODATNIK – 436_59-2017_01-19

Allianz Doradca – JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA ?

W ubezpieczeniu mamy nielimitowaną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje:

1. Dla firm o przychodach do 1,275 mln zł

> możliwość zadania 12 pytań / uzyskania 12 opinii prawnopodatkowych

2. Dla firm o przychodach pow. 1,275 mln zł

> możliwość zadania 24 pytań / uzyskania 24 opinii prawnopodatkowych

> możliwość zadania 12 pytań / uzyskania 12 opinii prawnopodatkowych

> możliwość zadania 6 pytań / uzyskania 6 opinii prawnopodatkowych

> możliwość zadania 3 pytań / uzyskania 3 opinii prawnopodatkowych