ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

(Klauzula nr 1).

Ubezpieczenie skierowane do:

  • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • biur tłumaczeń (przedsiębiorców).

Wykonywanie zawodu tłumacza nie wymaga formalnego wykształcenia, za wyjątkiem tłumaczy przysięgłych (tu wymóg wykształcenia wyższego i zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego).
Tym samym, w ubezpieczeniu nie ma zastosowania wyłączenie par. 5 ust. 1 pkt 2 OWU: szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu – za wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych.
Zgodnie z treścią pkt 1 Klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza, przy czym szkoda jest rozumiana jako szkoda na osobie, szkoda rzeczowa lub czysta szkoda majątkowa (par. 3 pkt 11 OWU).

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń,

Przykład 1 (Czysta strata finansowa).
Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Po 10 dniach roboczych firma B poinformowała firmę A o braku możliwości wykonania zlecenia (znaczna liczba przyjętych zleceń oraz brak wystarczających zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania umowy). Firma A zwróciła się do firmy B z roszczeniem o zapłatę:

  • kary umownej w wysokości określonej w zleceniu,
  • zwrot kosztów opłaconej zaliczki na poczet wykonania zobowiązania,
  • zwrot kosztów wykonania ekspresowego tłumaczenia w innym biurze tłumaczeń.
W/w koszty nie będą objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
W ramach OWU, wyłączone są:
  • roszczenia o tzw. wykonanie umowy, roszczenia związane z wykonaniem zastępczym oraz roszczenia o zwrot kosztów poczynionych na poczet bądź w celu wykonania zobowiązań (par. 4 ust. 2 pkt 1),
  • nałożone na ubezpieczonego kary umowne (par. 5 ust. 1 pkt 6).

Jest to jeden z przykładów odpowiedzialności cywilnej biura tłumaczeń, w którym odpowiedzialność towarzystwa jest wyłączona, gdyż nie możemy odpowiadać za zbyt dużą liczbę przyjętych zleceń. Dlatego należy w sposób rozważny przyjmować zlecenia do realizacji.

Przykład 2 (czysta strata finansowa)

Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Firma B wykonała zlecenie i przekazała materiały firmie A, która zleciła ich wydrukowanie. Po wydruku okazało się, że w tłumaczeniu były błędy za które odpowiedzialność ponosiła firma A (niedołożenie należytej staranności przez biuro tłumaczeń). Została wykonana korekta tłumaczenia oraz dokonano ponownego wydruku materiałów. Firma A wystąpiła o zwrot poniesionych kosztów.

Koszty korekty tłumaczenia przez firmę B (tytułem reklamacji wykonanej usługi) nie są objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – wyłączone są roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi (par. 4 ust. 2 pkt 1 OWU).

Koszty ponownego wydruku materiałów są objęte ochroną ubezpieczeniową jako straty/szkody będące następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania par. 4 ust. 2 ppkt 1 OWU.

Najważniejsze wyłączenia o których należy pamiętać to:

  • szkody powstałe wskutek błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
  • szkody w zakresie tłumaczeń technicznych dotyczących: dokumentacji inwestycji budowlanej, instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych lub technologicznych, dokumentacji medycznej, farmakologicznej – w zakresie rejestracji leków oraz instrukcji ich używania.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 1 (Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu tłumacza.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę (biuro tłumaczeń).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za
szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
✓ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
✓ włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
✓ przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony
retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana
w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia,
! szkody powstałe wskutek błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
! szkody wyrządzone w zakresie tłumaczeń technicznych dotyczących: 
dokumentacji inwestycji budowlanej, instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych lub technologicznych, dokumentacji medycznej, farmakologicznej – w zakresie rejestracji leków oraz
instrukcji ich używania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
– dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?
– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

OCZ_KL1_190-2015_156-2018_12-18

OCZ_Wniosek

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

oswiadczenie_o_APK_464

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl

Complex Dariusz Kasica +48604610748