OC działalności doradcy.Allianz Gwarantowany Kapitał

OC działalności doradcy, konsultanta unijnego,

Ubezpieczenie OC działalności doradcy, czyli przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9).
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako:

    • doradztwo kadrowe – ocena zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
    • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
    • doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
    • doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.
  •  Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu konsultingu (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).

z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych).
 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 9 (Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego dzialność konsultingową (świadczenie usług doradczych), zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych) 


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności zawodowej w zakresie konsultingu obejmującego:
a) doradztwo kadrowe – ocenę zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
b) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
c) doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
d) doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności konsultingowej (doradczej) przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę. 
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego. 
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. 
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości), 
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach), 
Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez: 
włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy, 

przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.
 
Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana
w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit). 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! szkody dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! szkody dotyczące działalności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (usługi managerskie),
! szkody dotyczące sporządzonych rachunków opłacalności, przewidywania i oceny zmian gospodarczych i politycznych,
! szkody wynikające z podejmowania decyzji w miejsce przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone są usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości,
! szkody z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń  związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, 

✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,

✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,

✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Complex Dariusz Kasica tel. +48 604 610 748

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,