OC działalności doradcyAllianz Gwarantowany Kapitał

OC działalności doradcy, konsultanta unijnego,

Ubezpieczenie OC działalności doradcy, czyli przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9).
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako:

    • doradztwo kadrowe – ocena zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
    • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
    • doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
    • doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.
  •  Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu konsultingu (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).
z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych)
 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 9 (Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego dzialność konsultingową (świadczenie usług doradczych), zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 190/2015 z dnia 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 156/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych) 


Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności zawodowej w zakresie konsultingu obejmującego:
a) doradztwo kadrowe – ocenę zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
b) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
c) doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
d) doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za
szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności konsultingowej (doradczej) przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę. 
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego. 
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. 
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości), 
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach), 
✓ Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,-zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez: 
✓ włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy, 

✓ przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.
 
Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana
w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit). 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! szkody dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! szkody dotyczące działalności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (usługi managerskie),
! szkody dotyczące sporządzonych rachunków opłacalności, przewidywania i oceny zmian gospodarczych i politycznych,
! szkody wynikające z podejmowania decyzji w miejsce przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone są usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości,
! szkody z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
– dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?
– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

✗ roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń
związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, 
✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek, 
✗ roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
✗ roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń
obowiązkowych.
Complex Dariusz Kasica tel. +48 604 610 748

Dodaj komentarz

Related Post