OC

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Odpowiedzialność Cywilna dla firm.

W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym jest odpowiednie dla każdego. W szczególności ubezpieczenie to polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

Co zapewnia posiadanie polisy OC?

 • Ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu.
 • Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, wynikający z możliwości zakupu umów dodatkowych.
 • Możliwość zawarcia umowy na 1 rok, 2 lub 3 lata.
 • Możliwość wyboru sum gwarancyjnych w wysokości: od 50 tys. do 500 tys. zł. (lub wyższe za zgodą centrali)
 • Szeroki zakres odpowiedzialności Allianz Polska w stosunku do wysokości składki obejmujący m.in.: pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów, kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, kosztów obrony sądowej, udzielenie niezbędnej pomocy prawnej.

Wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność. Dlatego w ofercie Allianz znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiu prywatnym ale również zawodowym, m.in.: lekarza, nauczyciela i księgowego. Chronią one w sytuacjach, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę.

OC zawodowe – 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

Charakterystyka ubezpieczenia TUiR Allianz Polska oferuje ubezpieczenia OC zawodowe m.in. dla:

 • zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • czynności agencyjnych biur turystycznych,
 • brokera,
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • detektywów,
 • doradców podatkowych,
 • organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczników patentowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • lekarza,
 • NZOZ/ZOZ
 • doradca kadrowy,
 • doradca unijny,
 • doradca prawny,
 • doradca rolniczy,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

OC nauczycieli Wykonując swój odpowiedzialny zawód nauczyciel może nieumyślnie spowodować szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. W takich wypadkach chroni go ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Charakterystyka ubezpieczenia

TU Allianz Polska S.A. udziela sytuacji gdy ubezpieczony, w myśl przepisów prawa zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej, przez spowodowanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) lub uszkodzenia bądź zniszczenia mienia (szkoda na mieniu). Ubezpieczenie to jest sprzedawane w pakiecie razem z Allianz Rodzina, NNW, OC w życiu prywatnym na preferencyjnych warunkach.

OC księgowego Praca księgowego i innych osób, które bezpośrednio lub pośrednio odpowiadają za finanse firmy obarczona jest dużą odpowiedzialnością. W razie stwierdzenia nieprawidłowości osoba taka musi ponieść koszty odszkodowań, wynajęcia ekspertów, ewentualnego postępowania karno-skarbowego. Jeśli jednak posiada ubezpieczenie OC księgowego, za wszystko zapłaci TUiR Allianz Polska. Charakterystyka ubezpieczenia

Księgowy odpowiada za prawidłowe wykonywanie swoich czynności w firmie nie tylko przed zatrudniającym go pracodawcą, ale również przed organami podatkowo-skarbowymi. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej, księgowy ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, co podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. A przecież przy zmieniających się przepisach wzrasta ryzyko popełnienia błędu. Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ze względu na bardzo rozległą odpowiedzialność karno-skarbową, ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu wykonywania czynności księgowego rekomendowane jest osobom fizycznym (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jak i zatrudnionym na umowę zlecenie) pełniącym w firmie następujące funkcje:

 • główni księgowi,
 • pracownicy działu księgowości,
 • członkowie zarządu,
 • dyrektorzy finansowi,
 • prokurenci,
 • pracownicy działu controllingu,
 • inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy księgowe w firmie.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec swojego pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego,
 • ochrona prawna polegająca na organizacji i refundacji przez TUiR Allianz Polska kosztów związanych z ochroną prawną.

W ramach sumy gwarancyjnej odpowiedzialności cywilnej przyjętej w umowie ubezpieczenia TUiR Allianz Polska jest zobowiązany do:

 • wypłaty odszkodowania, które ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić osobie poszkodowanej, z tytułu ryzyka określonych w umowie ubezpieczenia,
 • pokrycia kosztów wynagrodzeń ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Allianz Polska w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
 • zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu,
 • pokrycia kosztów ochrony prawnej ubezpieczonego – w przypadku wszczęcia sprawy przed sądem,
 • pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego, odszkodowań, które musi zapłacić ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych.

Pamiętaj Odpowiedzialność Cywilna jest bardzo ważnym elementem w ubezpieczeniu życia prywatnego jak również firmy, które zabezpiecza Ciebie i Twoją firmę przed szkodami, które są nie przewidziane a spowodowane przez Ciebie (osoby z gospodarstwa domowego) lub Twoich pracowników.

W Prawie Cywilnym możemy wyróżnić dwa rodzaje Odpowiedzialności (tzw. reżimy odpowiedzialności): Deliktowa i Kontraktowa.

1. OC deliktowa (z tytułu czynów niedozwolonych) szkoda wyrządzona innej osobie wbrew jej woli bez związku z istniejącym zobowiązaniem (umową) – podstawa art. 415 kc i następne – np. jeżeli w lokalu najemcy będzie przyczyna uszkodzenia lokalu sąsiedniego użytkowanego przez innego najemcę, to będzie to rozpatrywane w ramach OC deliktowej
2. OC kontraktowa (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania – podstawa art. 471 i następne – np. jeżeli elementy lokalu użytkowanego przez najemcę ulegną uszkodzeniu to odpowiedzialność najemcy z tego tytułu wobec wynajmującego będzie rozpatrywana przede wszystkim w ramach OC kontraktowej.

OC zawodowe dobrowolne zawiera

KLAUZULA NR 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza 16-03-24-OCZ_KL1_60-2024

KLAUZULA NR 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawne 16-03-24-OCZ_KL2_60-2024

KLAUZULA NR 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz   16-03-24-OCZ_KL3_60-2024

KLAUZULA NR 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety / kartografa 16-03-24-OCZ_KL4_60-2024

KLAUZULA NR 5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego  16-03-24-OCZ_KL5_60-2024

KLAUZULA NR 6 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii / technika weterynarii  16-03-24-OCZ_KL6_60-2024

KLAUZULA NR 7 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami 16-03-24-OCZ_KL7_60-2024

KLAUZULA NR 8 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 16-03-24-OCZ_KL8_60-2024

KLAUZULA NR 9 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego  działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych) 16-03-24-OCZ_KL9_60-2024

KLAUZULA NR 10 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora sportu lub trenera 16-03-24-OCZ_KL10_60-2024

KLAUZULA NR 11 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 16-03-24-OCZ_KL11_60-2024

KLAUZULA NR 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela  16-03-24-OCZ_KL12_60-2024

KLAUZULA NR 13 – Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ), Inspektora Danych Osobowych ( IOD ) 2024/04/16-03-24-OCZ_ABI_60-2024

 

OC zawodowe dobrowolne