ABI / IOD
Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: TUiR  Allianz Polska S.A.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD),
Ubezpieczeniem jest objęta OC osoby fizycznej wykonującej czynności zawodowe w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej,
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej. Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 200.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit). 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,

nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek, 

roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,

roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
! szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
! szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
! szkody wynikające z działań lub zaniechań w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy (w tym administratora lub podmiotu przetwarzającego), pozostających poza sferą zadań ABI/IOD przewidzianych odpowiednio Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2016 poz. 922 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE,
! szkody wynikające z podejmowania decyzji przez Ubezpieczonego zamiast przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone są czynności zawodowe, w tym wynikające z podejmowania decyzji przez Ubezpieczonego zamiast administratora lub podmiotu przetwarzającego,
! szkody z tytułu czynności zawodowych ABI/IOD odnoszących się do tej sfery działań przedsiębiorstwa, która pozostaje w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu innych zadań i obowiązków Ubezpieczonego wykonywanych obok czynności zawodowych ABI/IOD,
! szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych po odwołaniu Ubezpieczonego z funkcji ABI/IOD lub po skreśleniu Ubezpieczonego z rejestru ABI/IOD prowadzonego przez właściwy organ nadzoru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

– Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
 
udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,
W czasie trwania umowy:
dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,
W związku z wystąpieniem szkody:
powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.
 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się do daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty,

– Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, 

– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

  1. z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej, 
  2. z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
  3. z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?

– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 

W przypadki ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej:
– Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
– Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dariusz.Kasica@port.allianz.pl

Dariusz Kasica +48604610748

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,