Twoje Bezpieczeństwo+ .
Twoje Bezpieczeństwo +

Twoje Bezpieczeństwo+  to ubezpieczenie na życie i zdrowie z gotowymi wariantami do wyboru, zawieranymi na rok z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. Dzięki temu ubezpieczeniu klient zapewni sobie i najbliższym ochronę życia i zdrowia w szerokim zakresie, z niską składką. 

Twoje Bezpieczeństwo+ to produkt, który zastępuje produkt Allianz Bezpieczne Życie.

Ubezpieczenie Twoje Bezpieczeństwo+ to:

1.      Zabezpieczenie bliskich

2.      Pomoc w razie poważnego zachorowania

3.      Wsparcie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków

4.      Wypłata w związku z leczeniem

Jakie są atuty ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo+?

 • Klient ma do wyboru 5 wariantów – decyduje, jakiej sumy ubezpieczenia potrzebuje.
 • Szeroki zakres świadczeń dodatkowych związanych z Ubezpieczonym i jego osobami bliskimi (małżonkiem/partnerem, dziećmi, rodzeństwem, jego rodzicami lub rodzicami małżonka albo partnera).
 • Wybrane świadczenia dodatkowe są wzbogacone o usługi assistance np.:
 • urodzenie dziecka + pomoc dla dziecka i mamy,
 • śmierć w wyniku wypadku + assistance pogrzebowy tzn. realna pomoc przy organizacji pogrzebu, pokrycie koszów organizacji konsolacji czy transportu uczestników na pogrzeb,
 • poważne zachorowania + konsultacje lekarskie i badania.
 • Można wzmacniać ochronę w różnych obszarach dzięki 6 pakietom: kardiologiczny, onkologiczny, dzieci, senior (rodzice), dla aktywnych, komunikacyjny.
 • To dobre rozwiązanie, gdy klienta, który nie korzysta z grupowego ubezpieczenia na życie albo jako uzupełnienie już posiadanej polisy.
 • Jeśli sytuacja rodzinna Klienta się zmieni, można w rocznicę ubezpieczenia zmienić wariant ubezpieczenia.
 • Prosta sprzedaż: gotowe uproszczone warianty z możliwością dokupienia pakietu, dzięki którym wzmacniamy ochronę w wybranych obszarach.
 • Możliwość zdalnego zawarcia umowy (dokumenty są przekazywane przez CWS).
 • Szeroki zakres świadczeń dodatkowych i usług assistance m.in:
 • Leczenie w szpitalu: wypłata od 1. dnia w razie pobytu w szpitalu związanego z wypadkiem, od 3 dnia w przypadku pobytu w następstwie choroby lub powikłań ciąży,
 • Szeroki katalog poważnych zachorowań: 65 chorób i zabiegów; 27 chorób i zabiegów, gdy Ubezpieczony jest  powyżej 59 roku życia,
 • 11 rodzajów leczenia specjalistycznego,
 • 15 postaci wczesnej postaci nowotworu,
 • Refundacja kosztów leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego w razie wypadku.
 • Brak karencji na śmierć Ubezpieczonego oraz osierocenie dziecka.
 • Świadczenie z tytułu śmierci dziecka niezależnie od wieku dziecka.
 • Wsparcie finansowe dla dzieci w przypadku śmierci Ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty lub renty – świadczenie wypłacane wszystkim dzieciom, które nie ukończyło 25 roku życia albo były całkowicie niezdolne do pracy (bez względu na wiek dziecka).

Intrerpretacje

Wkrótce pojawią się kolejne zagadnienia. 

Jak interpretować wyraz „lub” w § 47 pkt 2 o.w.u. – Osierocenie dziecka? Czy świadczenia rentowe i jednorazowe występują łącznie?

Świadczenie może być wypłacone, w zależności od postanowień umowy, w formie jednorazowej lub w formie renty płatnej przez okres 60 miesięcy od śmierci Ubezpieczonego. Użyty w o.w.u. wyraz „lub” oznacza dwie możliwości – możemy dopuścić jedną z nich lub obie naraz – w zależności od postanowień umowy.

Konstruując zakres świadczenia zdecydowaliśmy się zatem na potencjalną wypłatę z tytułu osierocenia dziecka zarówno w formie jednorazowego świadczenia, jak i dodatkowo w formie renty płatnej przez okres 60 miesięcy od śmierci Ubezpieczonego.

Natomiast w oferowanych wariantach, w który występuje to świadczenie dodatkowe, tj.: Dla Ciebie i Twoich dzieci oraz Dla Ciebie i rodziny, składka zawiera w sobie obie formy wypłaty. Każde z osieroconych dzieci, które w dniu śmierci Ubezpieczonego nie ukończyło 25 roku życia albo było całkowicie niezdolne do pracy (bez względu na wiek dziecka), otrzyma świadczenie w formie jednorazowej oraz w formie 60 miesięcznej renty.

Czy jeśli dziecko nie ma jeszcze ukończonych 25 lat, ale już pracuje to wypłacimy świadczenie rentowe z tytułu Osierocenia dziecka w razie śmierci Ubezpieczonego rodzica?

W ramach wariantu Dla Ciebie i Twoich dzieci oraz Dla Ciebie i rodziny, jeśli Ubezpieczony rodzic umrze przed 25-tymi urodzinami dziecka, dziecko otrzyma jednorazowe świadczenie z tytułu osierocenia dziecka oraz uruchomimy 60 comiesięcznych świadczeń w formie renty nawet wówczas, gdy pracuje. Zostaną one wypłacone także w sytuacji, gdy dziecko ukończy 25 rok życia, ale będzie całkowicie niezdolne do pracy.

Jak liczmy wiek Klienta?

Wiek Klienta obliczamy na dzień rozpoczęcia ochrony.

Czy ochrona będzie się zaczynała od początku miesiąca czy od następnego dnia po podpisaniu wniosku?

Początek ochrony to pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek o zawarcie umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu, w którym zostanie opłacona składka w wysokości wynikającej z umowy.

Jeśli pies pogryzie dziecko, to czy operacja plastyczna będzie mogła zostać pokryta w ramach Kosztów leczenia dziecka poniesionych w Polsce w następstwie wypadku?

Tak, Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku obejmują takie wydatki. (pod warunkiem, że są one zalecone przez lekarza). Warto zwrócić uwagę, że wysokość świadczenia na pokrycie kosztów leczenia po wypadku można powiększyć dokupując dodatkowy pakiet Twoje dzieci, w którym m.in. oprócz świadczenia Kosztów leczenia dziecka poniesionych w Polsce w następstwie wypadku jest także świadczenie Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku lub pogryzienie dziecka przez psa, gdzie warunkiem wypłaty za pogryzienie jest chirurgiczne zaopatrzenie rany (zszycie przy użyciu nici chirurgicznych, klamerek, kleju tkankowego, pasków lub plastrów chirurgicznych lub wycięcie tkanek martwiczych).

Przypadki

Czy pakiet onkologiczny jest dostępny w ofercie niezależnie od wieku, w tym dla osób 70+?

Nie. Pakiety dodatkowe oferujemy do wariantów sprzedawanych w przedziale wiekowym 15-69 lat, zatem pakiety nie są dostępne w wariantach Dla Ciebie 70+.

Czy Klient mający nadciśnienie może zostać objęty ubezpieczeniem?

Nie zadajmy Klientowi pytania o nadciśnienie. Należy zwrócić uwagę na inne pytania z ankiety medycznej, w których pytamy o pobyt w szpitalu, czy dodatkowe badania diagnostyczne z powodu nieprawidłowych wyników badań. 

Czyli Klient mający trójkę dzieci, który kupi 1 pakiet Twoje dzieci, będzie miał ubezpieczone 1 dziecko czy 3 dzieci?

Ochroną obejmujemy jedynie osobę Ubezpieczoną. Odpowiadamy natomiast za zdarzenia, które mogą się zdarzyć w życiu Ubezpieczonego i są związane z wszystkimi jego dziećmi. Należy jednak pamiętać, że wiek dziecka ma znaczenie do uznania świadczeń. Dla przykładu: w świadczeniu Zdiagnozowanie u dziecka wady wrodzonej – zdiagnozowanie wady wrodzonej musi nastąpić przed ukończeniem 6 roku życia przez dziecko; w świadczeniach Śmierć dziecka, Śmierć dziecka w następstwie wypadku – wypłata świadczenia nastąpi niezależnie od wieku dziecka w chwili śmierci; w świadczeniach Poważne zachorowanie dziecka, Leczenie dziecka w szpitalu, Leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku, Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku lub pogryzienie dziecka przez psa, Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance i telemedycyny – odpowiadamy gdy dziecko w dniu zdarzenia nie ukończyło 25 roku życia.

Allianz Rodzina a Twoje Bezpieczeństwo +

Klient jest ubezpieczony w ramach produktu Allianz Rodzina („AR”) od 10 lat. Czy zamiast ubezpieczenia Indywidualnej Kontynuacji („IK”) możemy zaproponować Klientowi Twoje Bezpieczeństwo+ bez ankiety medycznej?

Nie, każdy Klient zawierający umowę Twoje Bezpieczeństwo+ musi wypełnić ankietę.

Czy Klient objęty aktualnie ubezpieczeniem Allianz Rodzina może dokupić Twoje Bezpieczeństwo+?

Tak.

Czy tak, jak w przypadku Pakiet Bezpieczne Życie, Klient posiadający ubezpieczenie Allianz Rodzina będzie mógł kupić Twoje Bezpieczeństwo+?

Tak, Klient objęty ochroną w ubezpieczeniu grupowym Allianz Rodzina będzie mógł ją powiększyć o Twoje Bezpieczeństwo+. Natomiast jedna osoba nie będzie mogła być ubezpieczona jednocześnie w ubezpieczeniu Pakiet Bezpieczne Życie/Z Rodziną Bezpieczniej/ Allianz Bezpieczne Życie/Twoje Bezpieczeństwo+.

Ubezpieczenie za granicą

Czy możemy ubezpieczyć obcokrajowca, który nie mieszka w Polsce, lub Polaka pracującego za granicą?

Nie. Jednym z wymogów przy zawieraniu ubezpieczenia jest centrum życia w Polsce.  

Czy możemy ubezpieczyć Polaka, który później wyjedzie z kraju?

Tak, ubezpieczenie pozostanie ważne, ale warto zwrócić uwagę, że istotną wartością ABŻ są bogate świadczenia assistance, które co do zasady realizujemy wyłącznie w Polsce.

Jeśli Klientka wyjechała do córki do Londynu i tam uległa wypadkowi, czy może ubiegać się o świadczenie uszczerbkowe?

Tak, ubezpieczenie działa również gdy wypadek miał miejsce poza Polską, przy czym w ramach Świadczenia assistance i telemedycyny Klientka może skorzystać ze świadczeń związanych z wypadkiem na terenie Polski (z wyjątkiem świadczenia assistance – pomoc medyczna za granicą).

Sporty

Czy dla ubezpieczenia ma znaczenie to, że dziecko uprawia sporty?

Nie wypłacimy świadczenia za zdarzenia, które powstały wskutek wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu przez dziecko lub udziału dziecka w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia. W o.w.u, w paragrafie 83 Definicje, wyjaśniamy pojęcie wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu oraz zajęcia zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia.  

Czy można ubezpieczyć 17-latka grającego w piłkę nożną w klubie?

Nie odpowiadamy za zdarzenia związane z wyczynowym lub zawodowym uprawieniem sportów.

Jazda konno – czy są wyłączenia?

Nie mamy wyłączeń odpowiedzialności związanych z jazdą konną. Nie odpowiadamy za zdarzenia związane z wyścigami konno.

Czy dla objęcia ubezpieczeniem Twoje Bezpieczeństwo+ ma znaczenie wykonywany przez Ubezpieczonego zawód?

Nie pytamy Ubezpieczonego o wykonywany zawód. Należy zwrócić uwagę, że nie odpowiadamy za zdarzenia związane z wykonywaniem niektórych zawodów i obowiązków służbowych.

„wykonywania obowiązków jako:

§  żołnierz, funkcjonariusz lub osoba wyznaczona do realizacji zadań w ramach jednostek wojskowych lub służb specjalnych instytucji bezpieczeństwa i ochrony państwa,

§  ratownik w ratownictwie: lotniczym, wodnym, górskim, górniczym lub jaskiniowym,

§  sprawozdawca, dziennikarz, fotoreporter w rejonach objętych wojną lub wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi,

§  saper, pirotechnik, nurek, kaskader,

§  artysta cyrkowy, akrobata, opiekun lub treser zwierząt cyrkowych, 

lub w związku z pracą:

§  z materiałami wybuchowymi, toksycznymi, radioaktywnymi lub rakotwórczymi,

§  pod ziemią w przemyśle wydobywczym lub w tunelach, na platformach wiertniczych lub w górnictwie naftowym;”

Ankieta medyczna

Jeśli Ubezpieczony będzie zmieniał wariant ochrony w ramach Twoje Bezpieczeństwo+, czy będzie ponownie przechodził przez ocenę stanu zdrowia?

W tej chwili przy zmianie wariantu ubezpieczenia nie przeprowadzamy ankiety medycznej, ale o.wu. przewiduje taką możliwość. Jeżeli wprowadzimy ankietę medyczną, poinformujemy o tym Państwa.

Czy Klient w wariantach Dla Ciebie 70+ wypełnia standardową czy inną ankietę medyczną?

Ankieta medyczna jest jednakowa dla każdej osoby zawierającej umowę Twoje Bezpieczeństwo+.

Dokumentacja

Co jeśli Klient dostarczy dokumentację w języku angielskim?

Zdarzenia, które wydarzyły się poza granicami Polski można potwierdzić dostarczając dokumentację medyczną w języku polskim lub angielskim, lub przetłumaczoną na język polski lub angielski.

Składka

Co w sytuacji, gdy Ubezpieczony zmieni wariant, nie zauważy zmiany ceny i będzie płacił poprzednią, niższą wysokość składki?

Wyślemy monit o zaległości, brak składki będziemy także komunikować poprzez SMS. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, wpłacane kwoty zaliczane są na poczet pierwszej zaległej składki.

Zmiana w ubezpieczeniu

Kiedy możliwa jest zmiana pakietu, w sytuacji gdy Klient chce rozszerzyć zakres ubezpieczenia?

Zmiana wariantu jak i dokupienie/rezygnacja z pakietów będzie możliwa w rocznicę polisy. Zgodnie z o.w.u., w przypadku zmiany ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, za datę rozpoczęcia ochrony w zmienionym zakresie ubezpieczenia uznaje się najbliższą rocznicę polisy, przypadającą po wniosku o dokonanie zmian, o ile przed tą rocznicą polisy poinformowaliśmy Klienta o jego akceptacji – dzień ten potwierdzimy w aneksie do polisy, wskazując datę, od której obowiązują zmienione warunki.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

„Twoje Bezpieczeństwo+” jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną. Pełny opis ubezpieczenia, w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności przypadków braku odpowiedzialności Allianz za schorzenia zaistniałe przed rozpoczęciem udzielania ochrony bądź ich skutki, które wystąpiły już w trakcie udzielania ochrony, oraz okresów karencji) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie „Twoje Bezpieczeństwo+” wraz z załącznikami („o.w.u.”), zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 8/2023 z 15 marca 2023 r., zamieszczonych na www.allianz.pl.

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom