Allianz Rodzina GZ13
Allianz Rodzina GZ 13

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie na życie zawierane z Ubezpieczającym na rachunek Ubezpieczonych (Dział I, Grupa 1 i 5 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?
Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia potwierdzimy w certyfikacie. Jeżeli umowa to przewiduje, zakres ochrony może zostać rozszerzony również o inne świadczenia dodatkowe wskazane poniżej. Wówczas przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub zdarzenie w życiu Ubezpieczonego dotyczące życia lub zdrowia małżonka albo partnera, dziecka, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera.
 Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy przy zawieraniu lub zmianie umowy.
Suma ubezpieczenia może być wyrażona:
1) kwotowo albo
2) jako krotność kwoty podanej przez Ubezpieczającego dla każdego Ubezpieczonego.
Ubezpieczający może, za naszą zgodą, zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie w zakresie śmierci Ubezpieczonego nie obejmuje w szczególności:
 zdarzeń ubezpieczeniowych, poza śmiercią, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu Ubezpieczonego;
 zdarzeń ubezpieczeniowych, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu małżonka albo partnera, dziecka, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

Nie wypłacimy świadczenia za śmierć Ubezpieczonego, która powstała wskutek:
! samobójstwa lub samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, które nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od daty przystąpienia do umowy;
! czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych, przebywania Ubezpieczonego na terenach objętych aktami stanu wojennego lub działaniami wojennymi, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach;
! w razie późnego przystąpienia do umowy, stosujemy karencję, która polega na tym, że nie wypłacimy świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, która wystąpiła w okresie 6 miesięcy od daty przystąpienia do umowy, chyba że śmierć jest wynikiem wypadku;

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?

 W zakresie śmierci Ubezpieczonego ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego/Uposażonego ?

Przed zawarciem umowy:
Obowiązki dotyczące Ubezpieczonego:
– Osoba przystępująca do umowy składa Ubezpieczającemu wypełnioną deklarację przystąpienia.
– Podanie nam do wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy lub objęciem Ubezpieczonego ochroną. Jeżeli umowa zawierana jest przez przedstawiciela, na nim również ciąży ten obowiązek i obejmuje dodatkowo okoliczności jemu znane.
– Jeżeli jest to konieczne, przedłożenie dokumentacji koniecznej do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym: kwestionariusza medycznego oraz dokumentacji medycznej związanej ze stanem zdrowia, a także poddanie się na nasz koszt badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych.
Obowiązki dotyczące Ubezpieczającego:
– Przekazanie poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy składanego na naszym formularzu.
– Dołączenie do wniosku o zawarcie umowy listy osób przystępujących do ubezpieczenia oraz deklaracji przystąpienia każdej z osób przystępujących do ubezpieczenia.
– Podanie nam do wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy lub objęciem Ubezpieczonego ochroną. Jeżeli umowa zawierana jest przez przedstawiciela, na nim również ciąży ten obowiązek i obejmuje dodatkowo okoliczności jemu znane.
– Opłacenie składki najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
W trakcie trwania umowy:
Obowiązki dotyczące Ubezpieczającego:
– W razie zmiany liczby Ubezpieczonych po zawarciu umowy, Ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy listy osób przystępujących do umowy w kolejnym miesiącu lub występujących z umowy z końcem bieżącego miesiąca, deklaracji przystąpienia wypełnionych przez osoby przystępujące do ubezpieczenia i zaakceptowanych przez Ubezpieczającego oraz innych wskazanych przez nas dokumentów.
– Opłacenie składki w wysokości i z częstotliwością ustaloną w umowie.

W związku z wystąpieniem szkody:
Obowiązki dotyczące Ubezpieczonego/Spadkobiercy:
1. Zgłoszenie zdarzenia:
a) przez elektroniczny formularz na stronie alllianz.pl,
b) telefonicznie 224 224 224,
c) na adres: TU Allianz Życie Polska S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa,
d) w każdej naszej placówce.
2. Zgłoszenie potrzeby organizacji świadczeń assistance, telemedycyny, świadczeń medycznych, teleopieki kardiologicznej, powtórnej opinii medycznej za pośrednictwem centrum operacyjnego:
a) telefonicznie 224 224 224,
b) na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce; 02-672 Warszawa, ul. Konstruktorska 12,,
c) pocztą elektroniczną na adres: pmu@mondial-assistance.pl.
Świadczenia wypłacamy na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego Ubezpieczony/Spadkobierca jest zobowiązany dołączyć wskazane przez nas dokumenty, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki i ich wysokość ?

– Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki w wysokości i z częstotliwością ustaloną w umowie. Składka jest płatna najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który jest należna. Składka jest płatna przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy. Składkę uważa się za zapłaconą przez Ubezpieczającego z chwilą, gdy wpłynie ona na nasz rachunek bankowy w pełnej wysokości wynikającej z umowy.
Wysokość składki stanowi sumę składek należnych za każdego Ubezpieczonego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

Umowę zawieramy na okres jednego roku polisowego. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok polisowy, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na 14 dni przed najbliższą rocznicą polisy, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Umowa może być w ten sposób przedłużana wielokrotnie.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych rozpoczyna się w dacie przystąpienia do umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu, w którym zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) Ubezpieczający zapłacił pierwszą składkę za danego Ubezpieczonego;
b) wysokość składki przekazanej na nasz rachunek bankowy jest nie niższa niż wysokość wynikająca z:
• liczby osób, których deklaracje przystąpienia otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy oraz
• składki należnej za każdą z tych osób.

Ochrona względem danego Ubezpieczonego wygasa:
a) w chwili śmierci Ubezpieczonego;
b) z ostatnim dniem miesiąca, za który przekazana została za Ubezpieczonego ostatnia składka, nie później jednak niż z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący Ubezpieczonego z Ubezpieczającym będący podstawą objęcia tego Ubezpieczonego ochroną;
c) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony wystąpił z umowy;
d) z dniem rozwiązania umowy;
e) z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy;

f) z ostatnim dniem dodatkowego terminu do zapłaty składki wskazanego w wezwaniu do zapłaty składki, jeżeli Ubezpieczający nie przekaże zaległych składek w terminie dwóch miesięcy liczonym od ostatniego dnia okresu udzielania ochrony;
g) w dniu rocznicy polisy, następującej bezpośrednio po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70. roku życia,
w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit. a)-g) nastąpiło wcześniej.

W przypadku, gdy w umowie zakres ochrony został rozszerzony również o świadczenia dodatkowe, ochrona względem Ubezpieczonego w odniesieniu do poszczególnego świadczenia dodatkowego wygasa:
a) w przypadkach określonych w lit. a)-g) powyżej;
b) z dniem wygaśnięcia umowy w zakresie tego świadczenia dodatkowego;
c) z dniem, w którym do skutku dojdzie zmiana zakresu ochrony względem Ubezpieczonego, w taki sposób, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje już tego świadczenia dodatkowego.

Wygaśnięcie ochrony wobec pracownika powoduje wygaśnięcia ochrony w odniesieniu do Ubezpieczonych będących małżonkami, partnerami lub dziećmi pracownika.

Jak rozwiązać umowę ?

– Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć umowę składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku, gdy w umowie zakres ochrony został rozszerzony o świadczenia dodatkowe, Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć umowę w zakresie danego świadczenia dodatkowego składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu.
– Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o wystąpieniu. Wystąpienie z umowy wywołuje skutek z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wystąpieniu. Ubezpieczający ma obowiązek poinformować nas o tym przesyłając raport osób występujących w terminie nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o wystąpieniu.
– Jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, może to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy w umowie zakres ochrony został rozszerzony o świadczenia dodatkowe, Ubezpieczający może odstąpić od umowy w zakresie danego świadczenia dodatkowego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie danego świadczenia dodatkowego, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie danego świadczenia dodatkowego. Jeżeli Ubezpieczający jest konsumentem, a my najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie poinformowaliśmy go o prawie do odstąpienia od umowy, termin 30 dni na odstąpienie od umowy jest liczony od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie do odstąpienia od umowy w zakresie danego świadczenia dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym udzielaliśmy ochrony.
– Umowa wygasa również w przypadku braku zapłaty składki.

O jakie umowy dodatkowe można rozszerzyć zakres ochrony ?

Uwaga: Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączenia i ograniczeniach naszej odpowiedzialności zawierają o.w.u.

Świadczenia dodatkowe:
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku. Oprócz świadczenia pieniężnego, w ramach przedmiotowego świadczenia, w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku, zorganizujemy i pokryjemy również koszty pogrzebu, przejazdu na pogrzeb oraz zapewnimy świadczenie w zakresie infolinii dotyczącej przepisów prawa spadkowego.
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku.
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku.
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku.
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed upływem 90 dni od wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.
– Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdiagnozowanie u Ubezpieczonego w okresie ochrony choroby lub przeprowadzenie zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u., w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony:
• w części „Zakres optymalny”; albo
• w części „Zakres rozszerzony”.
Oprócz świadczenia pieniężnego, za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 3 o.w.u. 

– Wystąpienie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie ochrony wczesnej postaci nowotworu, który należy do jednej z kategorii: nowotwór in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka – zgodnie z kategorią D00 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego – zgodnie z kategorią D01 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ ucha środkowego i układu oddechowego – zgodnie z kategorią D02 klasyfikacji ICD – 10, czerniak in situ – zgodnie z kategorią D03 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ skóry – zgodnie z kategorią D04 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ piersi – zgodnie z kategorią D05 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ szyjki macicy – zgodnie z kategorią D06 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych – zgodnie z kategorią D07 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu – zgodnie z kategorią D09 klasyfikacji ICD – 10, guz jajnika o niskim potencjale złośliwym, granicznej złośliwości, zespół mielodysplastyczny – zgodnie z kategorią D46 klasyfikacji ICD – 10, nowotwór mieloproliferacyjny, brodawkowaty mikro-rak tarczycy, rak pęcherza moczowego Ta (nieinwazyjny rak brodawkowaty) i T1 – wg klasyfikacji TNM, rak gruczołu krokowego w stopniu niższym niż T2N0M0 wg klasyfikacji TNM lub ze wskaźnikiem Gleasona poniżej 7 (<=6).

– Assistance onkologiczny – na zasadach określonych w tym świadczeniu, w przypadku wydania w okresie ochrony Ubezpieczonemu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, na podstawie pisemnego skierowania od lekarza prowadzącego za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty 20 świadczeń medycznych spośród: konsultacji lekarskich, diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 4 o.w.u. W przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego lub rodzica Ubezpieczonego, rodzeństwa lub dziecka, zaawansowanego nowotworu, za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy również koszty świadczeń określonych w tabelach nr 5 i 6 zawartych w o.w.u., w tym między innymi: transporty medyczne, zwrot kosztów peruk i protez, pomoc domową, opiekę pielęgniarki, konsultacje psychoonkologa, rehabilitację, konsultacje onkologiczno-genetyczne, test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów.
– Powtórna opinia medyczna – na zasadach określonych w tym świadczeniu, w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie ochrony jednej z chorób wymienionych w załączniku nr 3 do o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących świadczeń: udzielenie Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej wydanie powtórnej opinii medycznej, tłumaczenie dostarczonej dokumentacji medycznej na język angielski, przekazanie dokumentacji medycznej lekarzowi świadczącemu usługi medyczne poza Polską, przy wykorzystaniu środków komunikacji, które umożliwią odczytanie dokumentacji i jej analizę, wydanie powtórnej opinii medycznej przez lekarza świadczącego usługi medyczne poza Polską, tłumaczenie na język polski powtórnej opinii medycznej, udostępnienie powtórnej opinii medycznej Ubezpieczonemu.
– Zakażenie Ubezpieczonego wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy, pomimo przejścia leczenia antyretrowirusowego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zakażenie Ubezpieczonego wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy, pomimo przejścia leczenia antyretrowirusowego.
– Zakażenie Ubezpieczonego wirusem zapalenia wątroby typu B lub C w następstwie wypadku przy pracy – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zakażenie Ubezpieczonego wirusem HBV albo HCV w następstwie wypadku przy pracy.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia choroby lub doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku przy pracy.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku komunikacyjnego.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku komunikacyjnego przy pracy.
– Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu, który to pobyt rozpoczął się w okresie ochrony, i trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie.
– Leczenie Ubezpieczonegowszpitalu rehabilitacyjnym po pobycie w szpitalu w następstwie wypadku, ostrego zawału serca, udaru mózgu lub z powodu zabiegu operacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, który rozpoczął się w okresie ochrony, w ciągu 30 dni od:
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 6 dni, który był spowodowany przez ostry zawał serca;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 10 dni, który był spowodowany przez wypadek lub zabieg operacyjny;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 14 dni, który był spowodowany udarem mózgu, 

Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte są koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu rozpoczętego w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.
– Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego po pobycie w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest czasowa niezdolność do pracy, w przypadku gdy Ubezpieczony z powodu choroby lub wypadku przebywał w szpitalu co najmniej 7 dni i był czasowo niezdolny do pracy przez okres co najmniej 14 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu, co zostało udokumentowane wystawionym przez lekarza tego szpitala zaświadczeniem lekarskim lub wydrukiem tego zaświadczenia.
– Pobyt w sanatorium po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w sanatorium, który rozpoczął się w okresie ochrony, będący kontynuacją leczenia przeprowadzonego w trakcie trwającego co najmniej 7 dni pobytu w szpitalu, o ile pobyt w sanatorium odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza szpitala, w którym prowadzone było to leczenie.
– Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony – w trakcie pobytu w szpitalu, który trwał nie dłużej niż 5 dni – zabiegom wymienionym w załączniku nr 4 do o.w.u. Pokrywamy koszty: zabiegu, znieczulenia, hospitalizacji, opieki pielęgniarskiej, lekarstw, transfuzji krwi, osocza, płynów dożylnych, iniekcji, środków opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji lub zabiegu, badań laboratoryjnych i diagnostycznych
wykonanych podczas hospitalizacji, jednej wizyty kontrolnej po wykonaniu zabiegu.
– Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony zabiegowi operacyjnemu związanemu z chorobą zdiagnozowaną w okresie ochrony lub z doznanymi obrażeniami ciała będącymi następstwem wypadku. Zabiegi operacyjne wskazane są w załączniku nr 5 do o.w.u.
– Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie powikłań pooperacyjnych wymienionych w załączniku nr 6 do o.w.u., przed upływem 3 miesięcy od wykonania zabiegu operacyjnego mającego miejsce w okresie ochrony.
– Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest rozpoczęcie u Ubezpieczonego w okresie ochrony następujących metod leczenia specjalistycznego: leczenie metodą Gamma Knife zmian chorobowych w obrębie czaszki i górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu (zabieg wewnątrznaczyniowy wykonany celem usunięcia niedrożności w obszarze unaczynienia mózgowego), wertebroplastyka (zabieg stosowany w leczeniu
zmian chorobowych lub pourazowych w obrębie kręgosłupa, wykonany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, polegający na wprowadzeniu do kręgu substancji cementującej), wszczepienie implantu ślimakowego (wszczepienie implantu ślimakowego celem leczenia całkowitej obustronnej głuchoty, częściowej głuchoty lub głębokiego ubytku słuchu – niedosłuchu), ablacja (zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca), chemioterapia w postaci przyjęcia co najmniej jednego cyklu terapeutycznego albo radioterapii, dializoterapia trwająca przez okres co najmniej trzech miesięcy w celu leczenia przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej, domowa terapia tlenem w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy o ciężkim przebiegu, pod łącznym warunkiem wskazanym w świadczeniu dodatkowym, terapia interferonowa w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego (podawanie drogą pozajelitową interferonu), wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepianego osobom, które mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia), wszczepienie rozrusznika serca (urządzenia elektronicznego służącego do pobudzania rytmu serca, wszczepianego do ciała chorego).
– Kardiologiczne leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest przeprowadzenie u Ubezpieczonego w okresie ochrony jednej z następujących metod kardiologicznego leczenia specjalistycznego:
• ablacji (zabiegu wykonywanego za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca),
• wszczepienia kardiowertera/defibrylatora (urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną, wszczepianego osobom,
które mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia),
• wszczepienia rozrusznika serca (urządzenia elektronicznego służącego do pobudzania rytmu serca).
– Teleopieka kardiologiczna – na zasadach określonych w tym świadczeniu, w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, trwał co najmniej 3 dni i był następstwem choroby wymienionej w załączniku nr 7 do o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej, przeprowadzenia telefonicznego szkolenia z obsługi aparatu EKG, stanowiącego element zestawu teleopieki kardiologicznej, telefonicznej opieki kardiologicznej, odbioru aparatu EKG wraz z dostarczoną do niego ładowarką, stanowiącego element zestawu teleopieki kardiologicznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego, po upływie okresu na jaki aparat EKG został udostępniony Ubezpieczonemu. W ramach telefonicznej opieki kardiologicznej zorganizujemy i pokryjemy koszty całodobowego dostępu do następujących usług (bez limitu ilościowego): rejestrowania w systemie telemedycznym badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG, analizy badań, stałego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym, dostępu do informacji na temat wyniku badań pod numerem znajdującym się na aparacie EKG, archiwizacji wszystkich wykonanych badań wraz z ich wynikami przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, udostępnienia drogą telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tożsamości lub mailową (w postaci zaszyfrowanych plików) wyników badań Ubezpieczonemu lub wskazanemu przez niego lekarzowi lub innej osobie, wezwania pogotowia ratunkowego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej oraz posiadania wiedzy o miejscu pobytu Ubezpieczonego, a także poinformowanie o tym fakcie wskazanej przez Ubezpieczonego osoby, przekazywania dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania Ubezpieczonego.
– Leczenie przewlekłej choroby narządu mowy lub słuchu Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest skierowanie w okresie ochrony Ubezpieczonego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, laryngologa, foniatrę, otolaryngologa lub audiologa na badania specjalistyczne w związku z podejrzeniem przewlekłej choroby narządu mowy lub słuchu oraz organizacja i pokrycie kosztów wymienionych niżej świadczeń:
• porady diagnostycznej, która obejmuje: badanie przedmiotowe, badanie laryngoskopowe krtani, badanie stroboskopowe krtani, ocenę głosu w skali percepcyjnej, analizę akustyczną głosu, badanie słuchu (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, otoskopia, audiometria słowna), omówienie wyników badań i zaplanowanie procesu terapeutycznego;,

• porady terapeutycznej, która obejmuje: ordynację leków, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia z zakresu emisji głosu, ćwiczenia manipulacyjne na krtań, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektryzacja krtani, inhalacje lekowe).

– Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie ochrony niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej, wymienionej w załączniku nr 8 do o.w.u., która została zdiagnozowana w okresie ochrony.
– Wystąpienie u Ubezpieczonego całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego całkowitej niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby zdiagnozowanej w okresie ochrony lub wypadku. Świadczenie z tego tytułu może być wypłacone w formie jednorazowej lub w formie renty miesięcznej, w zależności od postanowień umowy.
– Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku i w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym w dniu wypadku będzie objęty Ubezpieczony – został wymieniony w:
• dla zakresu podstawowego – w załączniku nr 9 do o.w.u.
• dla zakresu rozszerzonego – w załączniku nr 10 do o.w.u.
• dla zakresu rozszerzonego progresywnego – w załączniku nr 10 do o.w.u.
Dla zakresu podstawowego i rozszerzonego za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu wypłacimy 1% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dla zakresu rozszerzonego progresywnego dla uszczerbków do 10% za każdy 1% uszczerbku wypłacimy 1% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz za każdy kolejny 1% uszczerbku powyżej 10% wypłacimy 4% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
– Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, wymienionego w załączniku nr 11 do o.w.u., jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawnił się w okresie 6 miesięcy od zawału serca lub udaru mózgu mającego miejsce w okresie ochrony. Wysokość świadczenia ustalimy w ten sposób, że za każdy 1% trwałego uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonemu przysługiwać będzie 1% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
– Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku.
– Leczenie Ubezpieczonego w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała w następstwie wypadku mającego miejsce na terytorium Polski oraz organizacja i pokrycie za pośrednictwem centrum operacyjnego związanych z nimi kosztów maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród: konsultacji specjalistów (chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg,
psycholog), zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) w zakresie określonym w tabeli nr 8 o.w.u.
– Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest wypadek Ubezpieczonego skutkujący poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego, koszty zakupu lub wypożyczenia protez i środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.
– Świadczenia assistance i telemedycyna – na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance i telemedycyny, wskazanych w znajdującej się w o.w.u. w tabeli nr 9 i 10, takich jak:
• telemedycyna,
• rehabilitacja,
• wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
• pomoc pielęgniarki i pomoc domowa po pobycie w szpitalu,
• dostawa leków do miejsca pobytu chorego,
• pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
• transporty medyczne, realizowane odpowiednim dla stanu zdrowia środkiem transportu,
• opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, osobami niesamodzielnymi i zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
• wizyty lekarskie z dojazdem w razie wypadku,
• pomoc medyczna za granicą,
• infolinie: baby assistance, zdrowe odżywianie, medyczna, pogrzebowa,
• w przypadku zaistnienia w okresie ochrony następujących zdarzeń w życiu Ubezpieczonego:
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub wypadku,
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, trudnych sytuacji losowych,
• nasilenia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, objawów chorobowych o ostrym przebiegu pozostających w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą, wymagających natychmiastowej porady lekarskiej,
– Śmierć małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w okresie ochrony.
– Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku. 

– Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.
– Śmierć małżonka albo partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć małżonka albo partnera nastąpi przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.
– Poważne zachorowanie małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu u małżonka albo partnera w okresie ochrony choroby lub przeprowadzeniu zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u. w części „Zakres optymalny”. Oprócz świadczenia pieniężnego, za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) w zakresie wskazanym w tabeli nr 11 o.w.u.
– Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał – w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony – nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.
– Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.
– Trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpieniu u małżonka albo partnera trwałego uszczerbku na
zdrowiu w następstwie wypadku, wymienionego w załączniku nr 10 do o.w.u., jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku. Wysokość świadczenia ustalimy w ten sposób, że za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu przysługiwać będzie 1% świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
– Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku małżonka albo partnera skutkującym poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego małżonka albo partnera środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia małżonka albo partnera, koszty zakupu lub wypożyczenia protez i środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.
– Urodzenie się dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka w okresie ochrony. Oprócz świadczenia pieniężnego, w przypadku zaistnienia w okresie ochrony zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na:
• urodzeniu dziecka przez Ubezpieczonego, małżonka albo partnera;
• urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną przez Ubezpieczonego, małżonka albo partnera;
• zdiagnozowaniu u Ubezpieczonego małżonka albo partnera depresji poporodowej po urodzeniu dziecka;
za pośrednictwem centrum operacyjnego, w okresie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, zorganizujemy i pokryjemy również koszty świadczeń assistance wymienionych w tabeli nr 12 i 13 o.w.u., takich jak:
• zajęcia z trenerem fitness (po urodzeniu dziecka)
• konsultacje pielęgniarsko-położnicze (po urodzeniu dziecka)
• pomoc domowa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną)
• wizyta pielęgniarki albo położnej (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną)
• transporty medyczne dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną)
• proces rehabilitacyjny dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną)
• pomoc psychologa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną)
• pomoc psychologa (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka)
• zwrot kosztu leków (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka)
– Urodzenie się dziecka z niską oceną w skali Apgar – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się dziecka z niską oceną w skali Apgar w okresie ochrony.
– Zdiagnozowanie u dziecka wady wrodzonej – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia, wady wrodzonej wymienionej w załączniku nr 12 do o.w.u.
– Urodzenie się martwego dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się martwego dziecka w okresie ochrony. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego martwego dziecka, świadczenie wypłacimy odrębnie za każde urodzone martwe dziecko.
– Poronienie albo urodzenie się martwego dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na poronieniu albo urodzeniu się martwego dziecka w okresie ochrony. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego martwego dziecka, świadczenie wypłacimy odrębnie za każde urodzone martwe dziecko.

 
 
 
ATUTY__GZ_13_one-pager__GRGZZAL-ON01__04-21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom