Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ01)

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ01)

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE (ABŻ01)

CO OFERUJEMY W UBEZPIECZENIU ABŻ W ZAKRESIE WYPADKU

Ochrona z tytułu następstw wypadków Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia polisowego (w praktyce będzie to pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego po złożeniu przez agenta wniosku i opłaceniu przez klienta pierwszej składki).

Ryzyka związane z wypadkiem są chętnie wybierane przez klientów, a my wzbogaciliśmy je licznymi usługami pomocowymi. W ubezpieczeniu ABŻ skupiliśmy się na usługach najczęściej poszukiwanych przez klientów, które z jednej strony kompensują nagłe wydatki związane z wypadkiem, a z drugiej strony zapewniają powrót do sprawności. Szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsca, w których zawodzi publiczny system ochrony zdrowia, by Ubezpieczony mógł wrócić jak najszybciej do pełnej aktywności i z jak najmniejszym trwałym ubytkiem na zdrowiu.

Z tytułu następstw wypadku ubezpieczony może liczyć na:

 1. Świadczenie pieniężne, refundujące poniesione przez niego na terenie Polski wydatki związane z leczeniem powypadkowym, takie jak: koszt rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, honorariów lekarskich, lekarstw. Suma ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia sięga 3500 zł na każde ze zdarzeń.
 2. Świadczenie pieniężne z tyt. procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku.
 3. Wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli w związku z wypadkiem ubezpieczony trafi do szpitala – traktując 1 dzień nawet jako kilkugodzinny pobyt w szpitalu (w zależności od wariantu będzie to 150 do 200 zł/dzień); a jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego  może to być kwota od 350 do 400 zł/dzień lub w przypadku hospitalizacji realizowanej w ramach oddziału intensywnej terapii – świadczenie dzienne może wynosić 500zł. Jako wypadek komunikacyjny rozumiemy tu m.in.  sytuacje, w których ubezpieczony występuje w roli kierowcy pojazdu, pasażera, pieszego, jadącego na rowerze, czy hulajnodze elektrycznej.
 4. Wsparcie z naszej strony, jeśli pobyt powypadkowy ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał 10 dni i lekarz prowadzący zaleci kontynuację leczenia w ramach szpitala rehabilitacyjnego.
 5. Zrefinansowanie kosztów leków recepturowych po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala.
 6. Wypłatę odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia (w zależności od kategorii) z tyt. zabiegów operacyjnych, jeżeli w ramach procesu leczenia przeprowadzone zostaną procedury chirurgiczne.
 7. Świadczenie z tytułu powikłania, jeżeli przeprowadzony zabieg je spowoduje.
 8. Zrefinansowanie szeregu zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii wykonywanych w ramach chirurgii jednego dnia, jak: artroskopia stawu kolanowego, skokowego, barkowego, obojczykowo-barkowego, otwarte lub artroskopowe nastawienie zwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego i innych.

Świadczenia assistance

Wypadek wiąże się nie tylko z utratą bieżących dochodów, ale także koniecznością poniesienia nagłych, nieoczekiwanych wydatków związanych z procesem leczenia, czy rehabilitacji. Takie sytuacje staramy się skompensować szerokim zakresem świadczeń pomocowych, w ramach 10 000 zł limitu assistance na każde ze zdarzeń, i może to być pomoc udzielona ubezpieczonemu w zakresie:

 1. Wizyty lekarskiej zorganizowanej dla ubezpieczonego po wypadku do 500 zł;
 2. Transportów do/z/pomiędzy placówkami medycznymi;
 3. Organizacji i pokrycia kosztów procesu rehabilitacji powypadkowej do 2000 zł oraz zakupu/wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do 500 zł;
 4. Zorganizowaniem opieki nad psem i kotem, czy wyprowadzeniem na spacer psa w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu;
 5. Jeśli ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu powyżej 5 dni, może poprosić o organizację opieki nad swoimi dziećmi, a po wypisaniu ze szpitala – także pomocy domowej czy pielęgniarskiej;
 6. Jeśli do szpitala trafi dziecko ubezpieczonego, przydatnym może się okazać organizacja i pokrycie kosztów pobytu rodzica przy szpitalnym łóżku oraz korepetycje dla dziecka, które przebywa w domu na zwolnieniu lekarskim trwającym 7 dni.

Pomoc assistance to także świadczenia poza Polską – zorganizujemy i pokryjmy koszty konsultacji lekarskich  podczas zagranicznego pobytu (limit 10 000 zł) Ubezpieczony może także powiększyć zakres swojej ochrony dokupując pakiet:

1. komunikacyjny, w ramach którego zwiększymy wypłatę świadczenia, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

Dodatkowo:

a. dzienne świadczenie szpitalne wzrośnie w związku z wypadkiem komunikacyjnym o 500 zł

b. do 5000 zł zrefundujemy koszty leczenia po wypadku m.in honoraria lekarskie czy  zalecanych przez lekarza: zabiegów rehabilitacyjnych, lekarstw, zdjęć RTG, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych

2. dla aktywnych w ramach którego zwiększymy wypłatę świadczenia w razie śmierci spowodowanej wypadkiem.

Dodatkowo:

a. o 300 zł wzrośnie wartość każdego procentu wypłacanego w związku z trwałym uszczerbkiem spowodowanym wypadkiem, zwiększając wypłatę z tytuły tego ryzyka określoną w posiadanym wariancie ubezpieczenia, i o 150 zł a w przypadku urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu

b. o 3000 zł wzrośnie kwota, w ramach której pokryjemy wydatki, które poniósł ubezpieczony w związku z leczeniem powypadkowym i samym procesem rehabilitacji, by szybciej wrócił do pełnej sprawności

3. dla Twoich dzieci, w którym, w przypadku zdarzeń dotyczących dzieci ubezpieczonego (w wieku poniżej 25 lat) wypłacimy świadczenie, gdy zostanie zdiagnozowana choroba lub wykonany zabieg wymieniony w katalogu poważnych zachorowań (10 000 zł),

oraz:

a. wypłacimy po 200 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu dziecka po wypadku
b. wypłacimy 400 zł w razie pogryzienie dziecka przez psa, jeśli rana wymagała zaopatrzenia chirurgicznego
c. do 2000 zł zrefundujemy koszty leczenia dziecka po wypadku

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ01)

Dla_Ciebie

Dla_Ciebie_i_Dzieci

Dla_Ciebie_i_Rodziny

Dla_Ciebie_70+

assistance_wkladka_002

OWU_ABZ01_02_07_2022

GLAB_KP_ABZ_02_07_2022