Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowania

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowaniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz.

 
Na mocy niniejszej klauzuli, Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego przedsiębiorcy za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w budownictwie, na podstawie posiadanych uprawnień i zezwoleń w zakresie:

  1) projektowania budowlanego,

  2) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych,

  3) wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

  4) rzeczoznawstwa budowlanego,

  5) sprawowania nadzoru autorskiego.

Ponadto, Allianz odpowiada za czyste szkody majątkowe polegające na wadach zaprojektowanego przedmiotu wynikających z błędów w projekcie lub niewłaściwego nadzoru (tzw. szkody konstrukcyjne). Zakres ochrony w odniesieniu do szkód konstrukcyjnych obejmuje wyłącznie koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu poprzedniego. Pozostałe czyste szkody majątkowe nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Z zachowaniem wyłączeni zawartych § 5 ust. 1 i 2 niniejszych o.w.u., Allianz nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody:

  1) powstałe wskutek normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych lub nadzorowanych przez Ubezpieczonego,

  2) powstałe wskutek wadliwego wykonawstwa obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych lub nadzorowanych przez Ubezpieczonego,

  3) wynikające z zastosowania błędnej technologii lub przyrzeczenia osiągnięcia określonej wydajności technologii,

  4) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową,

  5) powstałe w związku z występowaniem przez Ubezpieczonego, w imieniu zlecającego, do odpowiednich instytucji z wnioskami o wydanie warunków technicznych i stosownych uzgodnień koniecznych do projektowania, wniosków o wydanie decyzji na budowę oraz odbiorem decyzji.

W uzupełnieniu włączeń zawartych w pkt 3 niniejszej klauzuli, Allianz nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody wynikające z wykonywania czynności zawodowych w budownictwie mających za przedmiot:

  1) budynki wysokie lub wysokościowe (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),

  2) budowle hydrotechniczne (np. zapory, tamy), budowle kolejowe, obiekty portowe lub lotniska,

  3) infrastrukturę transportu w zakresie: dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych, dróg lotniskowych, mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych,

  4) prace wyburzeniowe budynków lub budowli,

  5) stacje lub bazy paliw płynnych, gazów płynnych, rurociągi przesyłowe lub technologiczne, urządzenia automatyki i linie technologiczne dla branży energetycznej, przemysłowej i ochrony środowiska.

Allianz nie odpowiada za szkody, w sytuacji gdy Ubezpieczony przyjmuje zobowiązania, które wykraczają poza zakres działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia, a w szczególności gdy realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane. Dotyczy to również przypadku, gdy ww. działalność prowadzi członek zarządu, wspólnik Ubezpieczonego lub przedsiębiorstwo którym kieruje Ubezpieczony.

W oparciu o niniejszą Klauzulę, Allianz udziela również ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do Ubezpieczonych prowadzących działalność w zakresie projektowania wnętrz, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych. W odniesieniu do tych podmiotów Allianz nie odpowiada za roszczenia wynikłe ze szczególnej odpowiedzialności przyjętej wobec Zleceniodawcy i wykraczającej poza zakres zobowiązania do dołożenia należytej staranności, wynikającego ze zwyczajowej praktyki przyjętej w zawodzie Ubezpieczonego.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ubezpieczonego prowadzącego działalność:
1) pracowni projektowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w budownictwie, na podstawie posiadanych uprawnień i zezwoleń w zakresie: projektowania budowlanego, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2)pracowni projektowania wnętrz, gdzie nie jest wymagane posiadanie stosownych uprawnień zawodowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych projektanta budowlanego, na podstawie stosownych uprawnień i zezwoleń (OC pracowni projektowej) lub wykonywania czynności zawodowych z zakresu projektowania wnętrz (OC projektanta wnętrz).
 OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
 OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
 OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
 OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
 Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
 włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
 przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (1224 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,

 nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
 roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
 roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych,
 zobowiązań, które wykraczają poza zakres działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia, a w szczególności sytuacji gdy Ubezpieczony realizuje budowy, świadczy usługi budowlane lub dostarcza materiały budowlane.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia z tytułu wadliwego wykonawstwa obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych lub nadzorowanych przez Ubezpieczonego,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Leave a Reply

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9). Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako: – doradztwo

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom