Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Allianz Bezpieczne Życie 1999-05-23

Allianz Bezpieczne Życie 1999-05-23




MIESIĘCZNA SKŁADKA

Kwota uwzględnia zniżkę w wysokości 0,50 zł za dane do zdalnego kontaktu.

Dla Ciebie wariant 4

52,00 zł

ZAKRES I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA (suma ubezpieczenia)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku w ramach assistance pogrzebowego organizacja i pokrycie wskazanych w o.w.u. kosztów pogrzebu do 4000 zł oraz przejazdu na pogrzeb do 1000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

Śmierć Ubezpieczonego

190 000 zł

(skumulowane)

120 000 zł

(skumulowane)

100 000 zł

(skumulowane)

50 000 zł

Świadczenia assistance i telemedycyna (szczegółowy opis poniżej) 

zgodnie z o.w.u.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku

świadczenie za 100 % uszczerbku 

świadczenie za 1 % uszczerbku

40 000 zł

400 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku

400 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku 

m.in. koszty zaleconych przez lekarza: leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, protez i sprzętu rehabilitacyjnego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych podana suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego zdarzenia 

3 000 zł

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego  

świadczenie za dzień pobytu

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku

świadczenie za dzień pobytu

380 zł

(skumulowane)

180 zł

(skumulowane)

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu 

świadczenie za dzień pobytu w następstwie wypadku – od 1. dnia pobytu świadczenie za dzień pobytu w następstwie choroby lub powikłań ciąży – gdy pobyt powyżej 2 dni 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu świadczenie za dzień pobytu – gdy pobyt trwał powyżej 2 dni

80 zł

150 zł

(skumulowane)

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM  świadczenie za dzień pobytu

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym po pobycie w szpitalu w następstwie wypadku, ostrego zawału serca, udaru mózgu lub z powodu zabiegu operacyjnego   świadczenie za dzień pobytu – do 30 dni 

Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu minimalną długość pobytu w szpitalu określamy w świadczeniu: Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu podana suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do jednego zdarzenia

400 zł

50 zł

300 zł

Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia podana wysokość świadczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz z tytułu jednego zabiegu (lista zabiegów w o.w.u.); wysokość limitu na wszystkie zabiegi wykonane w każdym roku polisowym wynosi 5000 zł

Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego wysokość świadczenia zależna od kategorii zabiegu: A – 25 % kwoty podanej obok, B – 50 % kwoty podanej obok, C – 75 % kwoty podanej obok, D – 100 % kwoty podanej obok

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych wysokość świadczenia zależna od kategorii powikłań: A – 50 % kwoty podanej obok, B – 100 % kwoty podanej obok

2 000 zł

3 000 zł

10 000 zł

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

11 metod zdefiniowanych w o.w.u., m.in.: ablacja, chemioterapia albo radioterapia, dializoterapia, domowa terapia tlenem w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy o ciężkim przebiegu, wertebroplastyka w leczeniu zmian chorobowych lub pourazowych w obrębie kręgosłupa, wszczepienie implantu ślimakowego, wszczepienie rozrusznika serca. Wysokość świadczenia zależna od kategorii leczenia: A – 50 % kwoty podanej obok, B – 100 % kwoty podanej obok 

3 000 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres rozszerzony 

65 chorób i zabiegów zdefiniowanych w o.w.u.: amputacja kończyn z powodu choroby, anemia aplastyczna po przeprowadzeniu leczenia, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z trwałym ubytkiem neurologicznym, bakteryjne zapalenie wsierdzia, borelioza wymagająca leczenia szpitalnego, całkowita nieodwracalna utrata mowy, całkowita nieodwracalna utrata słuchu, całkowita nieodwracalna utrata wzroku, choroba Alzheimera z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania, choroba Parkinsona skutkująca niezdolnością do samodzielnej egzystencji, choroba Creutzfeldta-Jakoba skutkująca niezdolnością do samodzielnej egzystencji, choroba Huntingtona (Pląsawica Huntingtona), choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu wymagająca operacji, choroba neuronu ruchowego, leczenie by-passem choroby tętnic obwodowych, ciężki paraliż dwóch lub więcej kończyn, ciężki przepadek ziarniniaka Wegenera, cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu, dur brzuszny skutkujący powikłaniami, dystrofia mięśniowa: Duchenne’a, Becker’a, obręczowo-kończynowa, głęboka śpiączka, głębokie oparzenia skóry w wyniku wypadku, gorączka denga o ciężkim przebiegu, gruźlica, kardiomiopatia, łagodny guz mózgu wymagający operacji neurochirurgicznej albo powodujący trwały ubytek neurologiczny, łagodny guz rdzenia wymagający operacji neurochirurgicznej albo powodujący trwały ubytek neurologiczny, malaria o ciężkim przebiegu, mukowiscydoza, nabyta niedokrwistość hemolityczna, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu skutkujące trwałym ubytkiem neurologicznym, operacja usunięcia bąblowca mózgu, operacja usunięcia ropnia mózgu, operacja wymiany zastawki na otwartym sercu, ostra niewydolność wątroby, ostry zawał serca, otwarta operacja aorty brzusznej, operacja operacja aorty piersiowej, pierwotne nadciśnienie płucne, pomostowanie (by-pass) tętnic wieńcowych na otwartym sercu, posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, postępujące porażenie nadjądrowe skutkujące niezdolnością do samodzielnej egzystencji, powikłana postać schistosomatozy (bilharcjoza), przeszczep serca, wątroby, trzustki, płuca, szpiki kostnego, przeszczep tętnicy płucnej na otwartym sercu, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność nerek, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane skutkujące trwałym ubytkiem neurologicznym, tężec o ciężkim przebiegu, toczeń rumieniowaty układowy o ciężkim przebiegu, twardzina układowa (sklerodermia) o ciężkim przebiegu, udar mózgu skutkujący trwałym ubytkiem neurologicznym, wrzodziejące zapalenie jelita grubego wymagające całkowitej kolektomii, wścieklizna o ciężkim przebiegu, zaawansowany nowotwór, zapalenie mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zabieg usunięcia zakażonej martwicy trzustki, zatorowość płucna wymagająca leczenia szpitalnego, zespół apalityczny (stan wegetatywny), zespół Devica, zgorzel gazowa wymagająca leczenia szpitalnego. 

W związku z poważnym zachorowaniem zdefiniowanym w o.w.u. organizacja i pokrycie kosztów 10 świadczeń medycznych na każdą zdiagnozowaną chorobę lub wykonany zabieg: konsultacje specjalistów (chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, hepatolog, psycholog), diagnostyka laboratoryjna oraz badania specjalistyczne (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

7 000 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu 15 kategorii wczesnej postaci nowotworu

2 000 zł

Standardowe karencje przewidziane w o.w.u. 

NAZWA ŚWIDCZENIA 

  • Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
  • Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu 
  • Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru
  • Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

  • Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia
  • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres rozszerzony 
  • Rozpoznanie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu

  • Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego 
  • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

KARENCJA

1 miesiąc

3 miesiące

6 miesięcy

Świadczenia assistance i telemedycyny

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Świadczenia wykonywane na terenie Polski (z wyjątkiem świadczenia assistance – pomoc medyczna za granicą) 

UBEZPIECZONY

Świadczenia dotyczące Ubezpieczonego – podlimity w ramach łącznego limitu 10 000 zł na 1 zdarzenie

MAŁŻONEK/PARTNER 

Świadczenia dotyczące małżonka albo partnera – suma ubezpieczenia assistance w ramach łącznego limitu 10 000 zł na 1 zdarzenie

DZIECKO

Świadczenia dotyczące dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia – suma ubezpieczenia assistance w ramach łącznego limitu 10 000 zł     1 zdarzenie

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza



w ramach łącznego limitu

10 000 zł

500 zł

500 zł

Transporty medyczne ze wskazaną osobą z miejsca pobyty do placówki medycznej 

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Transporty medyczne ze wskazaną osobą z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Transporty medyczne ze wskazaną osobą z placówki medycznej do placówki medycznej

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – wizyta fizykoterapeuty w domy albo transport i wizyta w poradni rehabilitacyjnej

1000 zł

w przypadku choroby lub 

2000 zł po wypadku

1000 zł

w przypadku choroby lub 

2000 zł po wypadku

1000 zł

w przypadku choroby lub 

2000 zł po wypadku

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: 

– organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu;

500 zł

500 zł

500 zł

– pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

500 zł

500 zł

500 zł

– podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny.

bez limitu

Organizacja opieki nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi w przypadku pobytu Ubezpieczonego/małżonka albo partnera lub dziecka w szpitalu przez okres dłuższy niż 5 dni

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Organizacja pobytu przedstawiciela ustawowego w szpitalu w razie pobytu dziecka w szpitalu

1200 zł

1200 zł

1200 zł

Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka w razie choroby

1200 zł

1200 zł

1200 zł

Opieka pielęgniarki (do 5 dni) po pobycie w szpitalu trwającym przynajmniej 5 dni

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Pomoc domowa (do 5 dni) po pobycie w szpitalu trwającym przynajmniej 5 dni

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Pomoc medyczna za granicą w przypadku wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej (bez zagrożenia życia) – konsultacje lekarskie z dojazdem

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Opieka nad zwierzętami domowymi (do 6 dni) w czasie pobytu w szpitalu

w ramach łącznego limitu

10 000 zł

1200 zł

1200 zł

Wizyta lekarska w razie wypadku

500 zł

500 zł

500 zł

Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych w ramach łącznego limitu 

10 000 zł

500 zł

500 zł

Telemedycyna w razie choroby, wypadku lub nasilenia objawów chorobowych o ostrym przebiegu pozostających w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą, wymagających natychmiastowej porady lekarskiej

6 porad lekarskich w rocznym okresie

360 zł do wykorzystania na nie więcej niż 6 porad lekarskich w rocznym okresie

360 zł do wykorzystania na nie więcej niż 6 porad lekarskich w rocznym okresie

Infolinia medyczna

bez limitu

Infolinia zdrowe odżywianie

bez limitu

Infolinia baby assistance

bez limitu

Infolinia pogrzebowa

bez limitu

ABŻ01 – Allianz Bezpieczne Życie –

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)



Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych