Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności ABŻ – Allianz Bezpieczne Życie (1)

ABŻ – Allianz Bezpieczne Życie (1)
Nowe ubezpieczenie na życie Allianz Bezpieczne Życie

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierci
Ubezpieczonego. Zakres ochrony może zostać rozszerzony również o inne świadczenia dodatkowe wskazane poniżej.
Wówczas przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub zdarzenie w życiu Ubezpieczonego dotyczące życia lub zdrowia małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera. Zakres ubezpieczenia określimy
wspólnie w umowie i potwierdzimy w polisie.

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy przy zawieraniu lub zmianie umowy. Suma ubezpieczenia,
w zależności od postanowień o.w.u. dotyczących danego świadczenia, to: kwota świadczenia wypłacanego z tytułu
zdarzenia określonego w umowie albo kwota stanowiąca maksymalną wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu
zdarzenia określonego w umowie, albo podstawa do ustalenia wysokości świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia
określonego w umowie. Wysokość sumy ubezpieczenia potwierdzimy w polisie lub aneksie do polisy. Ubezpieczający
może za naszą zgodą zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w zakresie śmierci Ubezpieczonego nie obejmuje w szczególności:
zdarzeń ubezpieczeniowych, poza śmiercią, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu Ubezpieczonego;
zdarzeń ubezpieczeniowych, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa
rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie wypłacimy świadczenia za śmierć Ubezpieczonego, która powstała wskutek:
! samobójstwa lub samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, które nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
! czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych, przebywania
Ubezpieczonego na terenach objętych aktami stanu wojennego lub działaniami wojennymi, czynnego i niezgodnego
z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach;
! okoliczności nie podanych do naszej wiadomości (wskutek zatajenia lub podania informacji niezgodnych z prawdą),
o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy; jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie trzech lat od
zawarcia umowy, nie możemy podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

W zakresie śmierci Ubezpieczonego ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata.
W przypadku świadczeń dodatkowych zasadą jest obowiązywanie ubezpieczenia na terenie całego świata. Wyjątek od tej reguły stanowią obowiązujące wyłącznie na terenie Polski:
świadczenia assistance w ramach świadczenia dodatkowego Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, świadczenia medyczne i assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Assistance onkologiczny, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie małżonka albo partnera, świadczenia assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Urodzenie się dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego
Poważne zachorowanie dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie rodzica Ubezpieczonego; świadczenia dodatkowe: Teleopieka kardiologiczna, Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance i telemedycyna, Świadczenia assistance 70+, Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego?

Przed zawarciem umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
Osoba, która zawiera umowę składa na naszym formularzu wniosek o zawarcie umowy;
Podanie nam do wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy.
Jeżeli umowa zawierana jest przez przedstawiciela, na nim także ciąży ten obowiązek i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane;
Jeżeli jest to konieczne, podanie nam do wiadomości dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia i poddanie się na nasz koszt badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
Opłacenie składki miesięcznej, w wysokości ustalonej w umowie, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należna.

W trakcie trwania umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
Opłacenie składki miesięcznej, w wysokości ustalonej w umowie oraz potwierdzonej w polisie, zaś w przypadku zmiany wysokości składki – potwierdzonej w aneksie do polisy.
W związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczonego/Uposażonego/Uprawnionego:
1. Zgłoszenie zdarzenia:
a) przez elektroniczny formularz na stronie www.allianz.pl,
b) telefonicznie 224 224 224,
c) na adres: TU Allianz Życie Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
d) w każdej naszej placówce.
2. Zgłoszenie potrzeby organizacji świadczeń assistance, telemedycyny, świadczeń medycznych, teleopieki kardiologicznej może nastąpić za pośrednictwem centrum operacyjnego:
a) telefonicznie 224 224 224,
b) na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce; 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50B,
c) pocztą elektroniczną na adres: pmu@mondial-assistance.pl .

Świadczenia wypłacamy na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona jest zobowiązana dołączyć wskazane przez nas dokumenty, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.


Jak i kiedy należy opłacać składki i ich wysokość?

Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki miesięcznej w wysokości ustalonej w umowie oraz potwierdzonej w polisie, zaś w przypadku zmiany wysokości składki – potwierdzonej w aneksie do polisy. Składka jest płatna najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należna. Składkę uważa się za zapłaconą z chwilą, gdy wpłynie ona na nasz rachunek bankowy w pełnej wysokości wynikającej z umowy.


Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę zawieramy na okres roku polisowego. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny rok polisowy, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na 14 dni przed najbliższą rocznicą polisy, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Umowa może być w ten sposób przedłużana wielokrotnie. W razie przedłużenia umowy na kolejny rok polisowy, umowa przedłużana jest na takich samych warunkach jakie obowiązywały w poprzedzającym ją roku polisowym, a dotychczas obowiązujące dokumenty potwierdzające zawarcie umowy pozostają w mocy, chyba że strony postanowią zmienić warunki umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie oraz potwierdzonym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu, w którym zapłaciłeś składkę w wysokości wynikającej z umowy.
W przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, ochrona w zmienionym zakresie ubezpieczenia rozpoczyna się w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po Twoim wniosku o dokonanie zmian zakresu, o ile przed tą rocznicą polisy poinformowaliśmy Cię o jego akceptacji.

Ochrona względem danego Ubezpieczonego wygasa:
w chwili śmierci Ubezpieczonego;
z dniem rozwiązania umowy;
z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy;
z dniem odstąpienia od umowy;
z ostatnim dniem dodatkowego terminu do zapłaty składki wskazanego w wezwaniu do zapłaty składki, o którym mowa w § 68 o.w.u.– jeżeli Ubezpieczający nie przekaże zaległych składek w terminie miesiąca liczonym od ostatniego dnia okresu udzielania ochrony;
z dniem poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy, następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego:
• 70. roku życia – jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczony nie miał ukończonych 70 lat, z zastrzeżeniem pkt. ii
poniżej;
• 75. roku życia – jeśli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczony miał ukończone 70 lat albo jeżeli wyraził zgodę na przedłużenie ochrony na zmienionych warunkach, zaproponowanych zgodnie z § 70 o.w.u., umożliwiających mu skorzystanie z ochrony od najbliższej rocznicy polisy następującej po ukończeniu przez niego 70 roku życia;
w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit. a)-f) nastąpiło wcześniej.

W odniesieniu do Ubezpieczonego objętego ochroną w wariancie indywidualnej kontynuacji, nie mają zastosowania postanowienia z lit. f).
Oznacza to, że zajście zdarzenia opisanego w lit. f), nie powoduje wygaśnięcia ochrony względem tego Ubezpieczonego.
W przypadku, gdy w umowie zakres ochrony został rozszerzony również o świadczenia dodatkowe wskazane w o.w.u., ochrona względem Ubezpieczonego w odniesieniu do poszczególnego świadczenia dodatkowego wygasa:
• w przypadkach określonych powyżej;
• z dniem wygaśnięcia umowy w zakresie tego świadczenia dodatkowego;
w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit. a)-b) nastąpiło wcześniej.


Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, możesz odstąpić od umowy składając nam oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia.
Jeżeli jesteś konsumentem, a my najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie poinformowaliśmy Cię o prawie do odstąpienia od umowy, termin 30 dni na odstąpienie od umowy jest liczony od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie.
W przypadku zawarcia umowy na odległość, w której występujesz jako konsument, termin, w którym możesz odstąpić od umowy wynosi 30 dni od dnia poinformowania Cię o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem.
Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu.
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, o ile nie doszło do jej przedłużenia na kolejny rok polisowy.


O jakie świadczenia dodatkowe można rozszerzyć zakres ochrony?

Uwaga: Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają o.w.u.

Świadczenia dodatkowe:
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku. Oprócz świadczenia pieniężnego, w ramach przedmiotowego świadczenia, w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku, zorganizujemy i pokryjemy również koszty pogrzebu, przejazdu na pogrzeb oraz zapewnimy świadczenie w zakresie infolinii dotyczącej przepisów prawa spadkowego na zasadach określonych w o.w.u.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed upływem 90 dni od wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdiagnozowanie w okresie ochrony u Ubezpieczonego choroby lub przeprowadzenie zabiegu, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u., w zależności od zakresu ubezpieczenia, którym został objęty Ubezpieczony:
• w części „Zakres optymalny”; albo
• w części „Zakres rozszerzony”.
Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 3 o.w.u.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest rozpoznanie u Ubezpieczonego w okresie ochrony wczesnej postaci nowotworu, który należy do jednej z następujących kategorii: nowotwór in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka – zgodnie z kategorią D00 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego – zgodnie z kategorią D01 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ ucha środkowego i układu oddechowego – zgodnie z kategorią D02 klasyfikacji ICD-10, czerniak in situ – zgodnie z kategorią D03 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ skóry – zgodnie z kategorią D04 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ piersi – zgodnie z kategorią D05 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ szyjki macicy zgodnie z kategorią D06 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych – zgodnie z kategorią D07 klasyfikacji ICD-10, nowotwór in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu zgodnie z kategorią D09 klasyfikacji ICD-10, guz jajnika o niskim potencjale złośliwym, granicznej złośliwości, zespół mielodysplastyczny – zgodnie z kategorią D46 klasyfikacji ICD-10, nowotwór mieloproliferacyjny, brodawkowaty mikro-rak tarczycy, rak pęcherza moczowego Ta (nieinwazyjny rak brodawkowaty) i T1 – wg klasyfikacji TNM, rak gruczołu krokowego w stopniu niższym niż T2N0M0 wg klasyfikacji TNM lub ze wskaźnikiem Gleasona poniżej 7 (<=6).

Assistance onkologiczny – w przypadku, gdy w okresie ochrony Ubezpieczonemu zostanie wydana karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, na podstawie pisemnego skierowania od lekarza prowadzącego za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty 20 świadczeń medycznych spośród: konsultacji lekarskich, diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych na zasadach określonych w tabeli nr 4 o.w.u.
W przypadku zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu u Ubezpieczonego lub rodzica Ubezpieczonego, rodzeństwa lub dziecka, za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń na zasadach określonych w tabelach nr 5 i 6 zawartych w o.w.u., w tym między innymi: transporty medyczne, zwrot kosztów peruk i protez, pomoc domową, opiekę pielęgniarki, konsultacje psychoonkologa, rehabilitację, konsultacje onkologiczno-genetyczne, test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia choroby lub doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku komunikacyjnego.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu, który to pobyt rozpoczął się w okresie ochrony, i trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie.

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym po pobycie w szpitalu w następstwie wypadku, ostrego zawału serca, udaru mózgu lub z powodu zabiegu operacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, który rozpoczął się w okresie ochrony, w ciągu 30 dni od:
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 6 dni, który był spowodowany przez ostry zawał serca;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 10 dni, który był spowodowany przez wypadek lub zabieg operacyjny;
• zakończenia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu trwającego co najmniej 14 dni, który był spowodowany udarem mózgu.

Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest rozpoczęty w okresie ochrony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, skutkujący koniecznością zakupu leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony – w trakcie pobytu w szpitalu, który trwał nie dłużej niż 5 dni – zabiegom wymienionym w załączniku nr 2 do o.w.u. Pokrywamy koszty: zabiegu, znieczulenia, hospitalizacji, opieki pielęgniarskiej, lekarstw, transfuzji krwi, osocza, płynów dożylnych, iniekcji, środków opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji lub zabiegu, badań laboratoryjnych i diagnostycznych
wykonanych podczas hospitalizacji, jednej wizyty kontrolnej po wykonaniu zabiegu.

Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest poddanie się przez Ubezpieczonego w okresie ochrony zabiegowi operacyjnemu związanemu z chorobą zdiagnozowaną w okresie ochrony lub z doznanymi obrażeniami ciała będącymi następstwem wypadku. Zabiegi operacyjne wskazane są w załączniku nr 3 do o.w.u.

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do o.w.u., przed upływem 3 miesięcy od wykonania zabiegu operacyjnego mającego miejsce w okresie ochrony.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest rozpoczęcie u Ubezpieczonego w okresie ochrony następujących metod leczenia specjalistycznego: ablacja (zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca), chemioterapia albo radioterapia w postaci przyjęcia co najmniej jednego cyklu terapeutycznego, dializoterapia trwająca przez okres co najmniej trzech miesięcy w celu leczenia przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej, domowa terapia tlenem w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy o ciężkim przebiegu, pod łącznym warunkiem wskazanym w tym świadczeniu dodatkowym, leczenie metodą Gamma Knife zmian chorobowych w obrębie struktur mózgowia lub tkanek górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, terapia interferonowa w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego (podawanie drogą pozajelitową interferonu), trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu (zabieg wewnątrznaczyniowy wykonany w celu usunięcia niedrożności w obszarze unaczynienia mózgowego), wertebroplastyka (zabieg przeprowadzony w leczeniu zmian chorobowych lub pourazowych w obrębie kręgosłupa, wykonany w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym, polegający na wprowadzeniu do kręgu substancji cementującej), wszczepienie implantu ślimakowego (wszczepienie implantu ślimakowego w celu leczenia całkowitej obustronnej głuchoty, częściowej głuchoty lub głębokiego ubytku słuchu – niedosłuchu), wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (wszczepienie urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną w celu leczenia poważnych zaburzeń rytmu pochodzenia komorowego lub epizodów nagłego zatrzymania krążenia), wszczepienie rozrusznika serca (wszczepienie urządzenia elektronicznego w postaci stymulatora w celu pobudzania i regulowania rytmu serca).

Kardiologiczne leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest przeprowadzenie u Ubezpieczonego w okresie ochrony jednej z następujących metod kardiologicznego leczenia specjalistycznego:
• ablacji (zabiegu wykonywanego za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca),
• wszczepienia kardiowertera/defibrylatora (wszczepienie urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną w celu leczenia poważnych zaburzeń rytmu pochodzenia komorowego lub epizodów nagłego zatrzymania krążenia),
• wszczepienia rozrusznika serca (wszczepienie urządzenia elektronicznego w postaci stymulatora w celu pobudzania i regulowania rytmu serca).

Teleopieka kardiologiczna – na zasadach określonych w tym świadczeniu, w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, trwał co najmniej 3 dni i był następstwem choroby wymienionej w załączniku nr 5 do o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy na terytorium Polski i pokryjemy koszty następujących świadczeń: dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej, przeprowadzenia telefonicznego szkolenia z obsługi aparatu EKG, stanowiącego element zestawu teleopieki kardiologicznej, telefonicznej opieki kardiologicznej, odbioru aparatu EKG wraz z dostarczoną do niego ładowarką, stanowiącego
element zestawu teleopieki kardiologicznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego, po upływie okresu na jaki aparat EKG został udostępniony Ubezpieczonemu. W ramach telefonicznej opieki kardiologicznej zorganizujemy i pokryjemy koszty całodobowego dostępu do następujących usług (bez limitu ilościowego): rejestrowania w systemie telemedycznym badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG, analizy tych badań, stałego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym, dostępu do informacji na temat wyniku badań pod numerem znajdującym się na aparacie EKG, archiwizacji wszystkich wykonanych badań wraz z ich wynikami przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, udostępnienia drogą telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tożsamości lub mailową (w postaci zaszyfrowanych plików) wyników badań Ubezpieczonemu lub wskazanemu przez niego lekarzowi lub innej osobie, wezwania pogotowia ratunkowego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej oraz posiadania wiedzy o miejscu pobytu Ubezpieczonego, a także poinformowanie o tym fakcie wskazanej przez Ubezpieczonego osoby, przekazywania dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat
wyniku badania Ubezpieczonego.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku i został wymieniony w załączniku nr 6 do o.w.u.
Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu przyjmowana jest na podstawie załącznika nr 6 do o.w.u.

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest wystąpienie u Ubezpieczonego urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku.

Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęty jest wypadek Ubezpieczonego skutkujący poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Świadczenia assistance i telemedycyna – na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance i telemedycyny, wymienionych w tabeli nr 8 i 9 o.w.u., takich jak:
• telemedycyna,
• rehabilitacja,
• wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
• pomoc pielęgniarki i pomoc domowa po pobycie w szpitalu,
• dostawa leków do miejsca pobytu chorego,
• pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
• transporty medyczne,
• opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, osobami niesamodzielnymi i zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
• wizyty lekarskie z dojazdem w razie wypadku,
• pomoc medyczna za granicą,
• infolinie: baby assistance, zdrowe odżywianie, medyczna, pogrzebowa, w przypadku zaistnienia w okresie ochrony następujących zdarzeń w życiu Ubezpieczonego:
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub wypadku,
• wystąpienia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, trudnych sytuacji losowych,
• nasilenia u Ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, objawów chorobowych o ostrym przebiegu pozostających w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą, wymagających natychmiastowej porady lekarskiej.

Świadczenia assistance 70+– na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance wymienionych w tabeli nr 10 o.w.u., takich jak:
• dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu posiłków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc w opłacaniu rachunków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• transporty medyczne,
• transport na i z wizyty kontrolnej po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• transport do i z sanatorium po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby w razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
• opieka osoby bliskiej po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego,
• organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• opieka pielęgniarki po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc domowa po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu książek po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,
• refundacja kosztów za artykuły pierwszej potrzeby,
• wizyta lekarska, wizyty pielęgniarskie,
• pomoc domowa,
• pomoc psychologa.

Śmierć małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w okresie ochrony.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od tego wypadku komunikacyjnego.

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci małżonka albo partnera, której przyczyną był zawał serca lub udar mózgu w okresie ochrony, o ile śmierć małżonka albo partnera nastąpi przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Poważne zachorowanie małżonka albo partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na tym, że w okresie ochrony u małżonka albo partnera zostanie zdiagnozowana choroba lub przeprowadzony zabieg, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 o.w.u. – w części „Zakres optymalny”. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 11 o.w.u.

Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie małżonka albo partnera w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień pobycie małżonka albo partnera w szpitalu, który rozpoczął się w okresie ochrony, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpieniu u małżonka albo partnera trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku, wymienionego w załączniku nr 6 do o.w.u., jeżeli uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku. Wysokość świadczenia ustalimy w ten sposób, że za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera.

Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku małżonka albo partnera skutkującym poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego małżonka albo partnera środkami
ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia małżonka albo partnera, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Urodzenie się dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się Ubezpieczonemu dziecka w okresie ochrony.
W przypadku zaistnienia w okresie ochrony zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na:
• urodzeniu przez Ubezpieczonego dziecka,
• urodzeniu przez Ubezpieczonego dziecka z wadą wrodzoną,
• zdiagnozowaniu u Ubezpieczonego depresji poporodowej po urodzeniu dziecka;
• urodzeniu dziecka przez małżonka albo partnera;
• urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną przez małżonka albo partnera;
• zdiagnozowaniu u małżonka albo partnera depresji poporodowej po urodzeniu dziecka przez małżonka albo partnera;
za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty świadczeń assistance wymienionych w tabeli nr 12 i 13
o.w.u., takich jak:
• zajęcia z trenerem fitness (po urodzeniu dziecka),
• konsultacje pielęgniarsko-położnicze (po urodzeniu dziecka),
• pomoc domowa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• wizyta pielęgniarki albo położnej (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• transporty medyczne dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• proces rehabilitacyjny dziecka (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• pomoc psychologa (po urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną),
• pomoc psychologa (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka),
• zwrot kosztu leków (po zdiagnozowaniu depresji poporodowej po urodzeniu dziecka).

Urodzenie się dziecka z niską oceną w skali Apgar – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na urodzeniu się dziecka z niską oceną w skali Apgar w okresie ochrony.

Zdiagnozowanie u dziecka wady wrodzonej – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia, wady wrodzonej wymienionej w załączniku nr 7 do o.w.u..

Poronienie albo urodzenie się martwego dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na poronieniu albo urodzeniu się martwego dziecka w okresie ochrony. W przypadku urodzenia się więcej niż jednego martwego dziecka, świadczenie wypłacimy odrębnie za każde urodzone martwe dziecko. W przypadku poronienia w ciąży mnogiej wypłacimy jedno świadczenie, niezależnie od liczby poronionych płodów.

Śmierć dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w okresie ochrony.

Śmierć dziecka w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci żywo urodzonego dziecka w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.

Poważne zachorowanie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu w okresie ochrony u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, choroby lub przeprowadzeniu zabiegów, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u..
Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych na każdą chorobę spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 14 o.w.u.

Leczenie dziecka w szpitalu – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 roku życia, w celu leczenia:
• choroby, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez okres wskazany w umowie; lub
• powikłań związanych z ciążą, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej przez okres wskazany w umowie; lub
• doznanych obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie przez co najmniej 1 dzień.

Leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na trwającym nieprzerwanie co najmniej 1 dzień i rozpoczętym w okresie ochrony pobycie dziecka w szpitalu, które w pierwszym dniu pobytu w szpitalu nie ukończyło 25 lat, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała będących następstwem wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku lub pogryzienie dziecka przez psa – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wystąpienie u dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku, który to uszczerbek ujawnił się w okresie 180 dni od dnia wypadku, wymienionego w załączniku nr 8 do o.w.u.. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka, Ubezpieczonemu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wysokość uszczerbku na zdrowiu dziecka przyjmowana jest na podstawie załącznika nr 8 do o.w.u. W przypadku zdarzenia w życiu Ubezpieczonego polegającego na pogryzieniu dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia, przez psa
dodatkowo wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 400 zł, jeżeli w wyniku pogryzienia przez psa powstały u dziecka rany.

Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu
objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na wypadku dziecka, które w dniu wypadku nie ukończyło 25. roku życia, skutkujące poniesieniem przez Ubezpieczonego kosztów na terenie Polski, do których należą: honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego
i szpitalnego zaleconego przez lekarza, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza, koszty
lekarstw zaleconych przez lekarza, koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza, koszty transportu medycznego dziecka środkami
ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia dziecka, koszty zakupu lub wypożyczenia protez, ortez i innych wyrobów medycznych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza, koszty zakupu środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza, koszty zdjęć
rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

Osierocenie dziecka – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęta jest śmierć Ubezpieczonego w okresie
ochrony skutkująca osieroceniem dziecka, które w dniu śmierci Ubezpieczonego nie ukończyło 25 roku życia albo było całkowicie niezdolne
do pracy (bez względu na wiek dziecka). Świadczenie może być wypłacone, w zależności od postanowień umowy, w formie jednorazowej
lub w formie renty płatnej przez okres 60 miesięcy od śmierci Ubezpieczonego.

Śmierć rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku,
która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym
świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzica Ubezpieczonego lub śmierci rodzica małżonka
albo rodzica partnera w okresie ochrony.
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera w następstwie wypadku – odpowiedzialnością na
zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na śmierci rodzica Ubezpieczonego lub
śmierć rodzica małżonka albo rodzica partnera w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia wypadku.
Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego – na zasadach określonych w tym świadczeniu za pośrednictwem centrum
operacyjnego zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń związanych z zaistniałymi w okresie ochrony zdarzeniami w życiu
Ubezpieczonego dotyczącymi rodzica Ubezpieczonego, wymienionymi w tabeli nr 15 o.w.u. takich jak:
• dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu posiłków po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc w opłacaniu rachunków po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• transporty medyczne,
• transport na i z wizyty kontrolnej po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• transport do i z sanatorium po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,

• organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby w razie pobytu rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,

opieka osoby bliskiej po pobycie
rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego,
• organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• opieka pielęgniarki po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• pomoc domowa po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu,
• dostarczenie do miejsca pobytu książek po pobycie rodzica Ubezpieczonego w szpitalu.
• refundacja kosztów za artykuły pierwszej potrzeby,
• wizyta lekarska, wizyty pielęgniarskie,
• pomoc domowa,
• pomoc psychologa.

Poważne zachorowanie rodzica Ubezpieczonego – odpowiedzialnością na zasadach określonych w tym świadczeniu objęte jest zdarzenie w życiu Ubezpieczonego polegające na zdiagnozowaniu u rodzica Ubezpieczonego w okresie ochrony choroby lub przeprowadzeniu zabiegu, spośród chorób lub zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do o.w.u. – w części „Poważne zachorowanie rodzica”. Na zasadach określonych w o.w.u., za pośrednictwem centrum operacyjnego, zorganizujemy i pokryjemy również koszty maksymalnie 10 świadczeń medycznych spośród konsultacji lekarskich (z listy 12 specjalistów), diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych w zakresie wskazanym w tabeli nr 16 o.w.u.

Dla_Ciebie

Dla_Ciebie_i_Dzieci

Dla_Ciebie_i_Rodziny

Dla_Ciebie_70+

assistance_wkladka_002

OWU_ABZ01_02_07_2022

GLAB_KP_ABZ_02_07_2022

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ)

PRODUKT DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY OD 10.02.2021 R W ZAKŁADCE CZAK GRUPOWE

Nowy produkt Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ) powstał z myślą o osobach, które chciałyby:

 • zabezpieczyć przyszłość finansową swoich bliskich w razie swojej śmierci lub otrzymać wsparcie finansowe w razie ich śmierci
 • otrzymać pomoc finansową w razie niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak choroba lub wypadek
 • otrzymać wsparcie finansowe w razie urodzenia dziecka i zabezpieczyć swoje dzieci w przypadku swojej śmierci w postaci jednorazowej wypłaty lub renty
 • otrzymać refundację kosztów leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego w razie wypadku
 • skorzystać z usług assistance w różnych sytuacjach losowych
 • otrzymać  wsparcie w razie zdarzeń zachodzących w życiu  rodzica lub rodzica małżonka albo rodzica partnera
 • otrzymać pomoc finansową w razie  śmierci rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku.

Allianz Bezpieczne Życie to prosty sposób na to, by zapewnić klientowi i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: w razie chorób, wypadków i innych zdarzeń. Zakres ubezpieczenia łatwo dopasować do potrzeb klienta dzięki możliwości wyboru spośród 17 dostępnych wariantów. Można też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy dokupić dodatkowy pakiet z proponowanych 6.  Brak karencji w świadczeniach: śmierć ubezpieczonego, osierocenie dziecka (wcześniej 6 miesięcy).

ABŻ  to produkt, który łączy i zastępuje produkt: Pakiet Bezpieczne Życie.

Grupa docelowa

 • klient indywidualny  –  osoba fizyczna
 • klient poszukujący ochrony na okres co najmniej 1 roku polisowego, z możliwością przedłużenia  automatycznego na kolejne okresy
 • osoba, która spełnia kryteria wiekowe (ukończony 15 r.ż. i nieukończony 75 r.ż)
 • osoba, która przeszła pozytywną ocenę medyczną
 • osoba, która chce kontynuować ubezpieczenie na życie (w kolejnej fazie projektu)
 • osoba, która ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce 

Benefity dla Agenta

Zakres nowego ubezpieczenia ABŻ można łatwo dopasować do potrzeb klienta dzięki możliwości wyboru spośród wielu wariantów. Można też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy zaproponować klientowi dodatkowy pakiet.

Produkt wyróżnia:

 • PROSTA ANKIETA MEDYCZNA
 • SZYBKI PROCES SPRZEDAŻY W CZAK
 • JUŻ WKRÓTCE SPRZEDAŻ ZDALNA!
 • PROSTA KONSTRUKCJA PRODUKTU – W RAMACH JEDNYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA:
  • oferta dla osób, które nie mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia lub które chciałby rozszerzyć zakres dotychczasowej ochrony o nowe świadczenia
  • oferta dla osób, które chcą kontynuować ubezpieczenie po wygaśnięciu ochrony w ramach zawartej z nami umowy (obecnie opcja niedostępna).

 

Related Post