UBEZPIECZENIE MOJA PODRÓŻJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?

Moja Podróż – Ubezpieczenie kosztów organizacji podróży to ubezpieczenie majątkowe dobrowolne, które może obejmować ubezpieczenia należące do Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj.: ubezpieczenie Rezygnacja z podróży (dział II, grupa 16), ubezpieczenie Przerwanie lub opóźnienie podróży (dział II, grupa 18).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?
Przedmiot ubezpieczenia zależy od zakresu ubezpieczenia, który Ubezpieczający wybiera przed zawarciem umowy. Ubezpieczony ma możliwość wyboru jednego lub dwóch z poniższych ubezpieczeń:

✓ Rezygnacja z podróży przedmiotem ubezpieczenia są poniesione przez Ubezpieczonego koszty usług turystycznych lub koszty zmiany rezerwacji usług turystycznych w przypadku rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem,
✓ Przerwanie lub opóźnienie podróży przedmiotem ubezpieczenia są poniesione przez Ubezpieczonego koszty usług turystycznych lub koszty zmiany rezerwacji usług turystycznych w przypadku opóźnienia lub
przerwania podróży po jej rozpoczęciu.
Sumy ubezpieczenia stanowią górne granice odpowiedzialności Allianz i ustalane są dla każdego z Ubezpieczonych w danej umowie ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności określamy w ramach danej sumy ubezpieczenia dla danego ubezpieczenia. Wysokości sum ubezpieczenia oraz limitów potwierdzamy w polisie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie nie obejmuje w szczególności:
✗ szkód w postaci kosztów usług turystycznych poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją, przerwaniem lub opóźnieniem podróży, które zostały zwrócone przez świadczeniodawców usług turystycznych, w tym odpowiednio przewoźnika w przypadku biletu na przewóz, wynajmującego w przypadku miejsca zakwaterowania, czy innego usługodawcę innej usługi turystycznej, z której miał skorzystać Ubezpieczony.
✗ szkód w postaci kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją, przerwaniem lub opóźnieniem podróży, innych niż koszty usług turystycznych i niewliczonych w cenę usług turystycznych jak koszty rozmów telefonicznych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

Zakres odpowiedzialności nie obejmuje zdarzeń (rezygnacji z podróży, opóźnienia lub przerwania podróży) będących skutkiem:
! popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,
! nagłego zachorowania Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, członka rodziny Ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży – powstałych jako skutek: samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa i popełnienia samobójstwa – niezależnie od stanu poczytalności, przez Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, członka rodziny Ubezpieczonego, członka rodziny współuczestnika podróży,
! nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, członka rodziny Ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży – powstałych jako skutek: pozostawania przez nich pod wpływem środków narkotycznych, w stanie po użyciu leków na receptę pozyskanych w inny sposób niż zrealizowanie recepty wypisanej przez lekarza tej osobie lub w stanie pod wpływem alkoholu.

—-

http://dariuszkasica.pl/wp-content/uploads/2023/07/owu-ubezpieczenie-turystyczne.pdf

karta-alarmowa-Moja-Podroz

MPEN-O01_04-23

Karta produktu Ubezpieczenie w podróży

MMPK-F01

Leave a Reply

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom