Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych
Allianz Ubezpieczenie domu, mieszkania

Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych

informacje zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny, odpowiednie akty prawne są dostępne na stronach odpowiednich instytucji powołanych w tym celu np. strona http://isap.sejm.gov.pl/

NOWE PRAWO BUDOWLANE od 15.09.2015 roku pobierz klikając link  Prawo budowlane obowiazujące od 15.09.2015

Pobierz i przeczytaj, ponieważ nowe prawo budowlane wprowadza istotne zmiany, choćby to, że przeglądy instalacji kominowej dokonujemy przynajmniej raz w roku.

wytyczne zgodne z OWU TUiR Allianz Polska S.A. – pamiętaj Prawo budowlane je nam narzuca, a nie towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli usłyszysz od kogoś, że Ciebie to nie dotyczy to czy on Ci wypłaci odmówione odszkodowanie ? Tabela przedstawia aktualne wymagania.

wymagane przeglądy w domach jednorodzinnych

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (nie obowiązuje właścicieli domów jednorodzinnych) 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (również domy jednorodzinne),

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);(również domy jednorodzinne)

Poniższa tabela przedstawia zakres przeglądów, jakie narzuca na nas prawo budowlane, nie jest to wymysł TUiR Allianz Polska S.A. dlatego niezależnie od tego czy zaufasz nam czy nie obowiązek pozostaje. Mówi o tym rozdział 6 ustawy prawo budowlane w art. 61 i art. 62.

Oferta ubezpieczenia zostanie przygotowana specjalnie dla Ciebie, z uwzględnieniem Twoich potrzeb i korzyści jakie daje ubezpieczenie ” Bezpieczny Dom Plus „

 OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY:

Zakres przeglądu / konserwacji


  Częstotliwość

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej


 co najmniej raz w roku

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych


 co najmniej raz w roku

Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu  oraz jego otoczenia (w tym ścian zewnętrznych,   balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku)


 co najmniej raz na pięć lat

Przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,   zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów


 co najmniej raz na pięć lat

Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji odgromowej (jeżeli jest wymagana i zainstalowana)


 co najmniej raz na pięć lat

Sprawdzenie stanu technicznego kotłów (z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz stosunku do potrzeb użytkowych) węglowych i olejowych o efektywnej nominalnej wydajności od 20 do   100 kW oraz wszystkich gazowych


 co najmniej raz na cztery lata

Jednorazowa kontrola instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW obejmująca ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać


 po 15 latach użytkowania, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła

Kontrole okresowe ≠ czyszczenie

Rozporządzenie MSW i A w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozdział 7. Instalacje i urządzenia techniczne § 34.

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
Czyszczenie przewodów kominowych:

  • a) dymowych i spalinowych od palenisk na paliwo stałe (węgiel, drewno)
  • b) dymowych i spalinowych od palenisk na paliwo płynne (olej) i gazowe
  • c) wentylacyjnych

Czynności czyszczenia wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego – czynności czyszczenia nie musi wykonywać osoba z kwalifikacjami kominiarskimi.

  • a) co najmniej raz na trzy miesiące
  • b) co najmniej raz na sześć miesięcy
  • c) co najmniej raz w roku jeżeli większa    częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych

Rozporządzenie MSW i A w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Rozdział 7. Instalacje i urządzenia techniczne § 34.
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Obowiązkowe przeglądy domów jednorodzinnych są bardzo ważne, pamiętaj o nich.

o obowiązkowe przeglądy domów jednorodzinnych musisz troszczyć się sam mimo, iż jest to obowiązek to nikt nie przypomina o tej sprawie, dlatego wydrukuj sobie powyższą tabelę i umieść w miejscu do którego co jakiś czas zaglądasz, trzymaj dokumentację w bezpiecznym miejscu tak aby w przypadku ewentualnej potrzeby przetrwała żywioł z którym walczyłeś.

Podsumowując :  obowiązkowe przeglądy domów jednorodzinnych to temat, o którym musisz pamiętać !!!

Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe, obowiązek pilnowania obowiązkowych przeglądów spoczywa na zarządzie, regulują to odpowiednie przepisy, dlatego sprawdź czy takie przeglądy są wykonywane i czy zarząd wspólnoty posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy kliknij na link lub kontakt telefoniczny +48604610748 Agent Allianz Dariusz Kasica.

Podsumowując ustawa obowiązuje i nie można się uchylać od jej wykonywania, ale tak naprawdę robimy to dla bezpieczeństwa nas i naszych rodzin.