Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .

OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9).

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako:

– doradztwo kadrowe – ocena zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym
zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
– doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór
odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie
dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
– doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo
procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez
osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
– doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.

 

Ubezpieczenie skierowane jest do:
– osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
– przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek
prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu
konsultingu (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).
z zastrzeżeniem że:
– obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 9), ochrona nie obejmuje zakresem szkód
dotyczących:
– usług doradczych wykraczających poza zakres zdefiniowany w Klauzuli,
– podejmowania decyzji w miejsce przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone są usługi doradcze,
– działalności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (usługi managerskie),
– sporządzonych rachunków opłacalności, przewidywania i oceny zmian gospodarczych i politycznych,
– działalności podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym w zakresie uzyskiwania odszkodowań
i innych świadczeń od zakładów ubezpieczeń.


Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że usługi konsultingu są świadczone w oparciu o pisemną umowę, określającą rodzaj oraz zakres usług doradczych.

Przykładowa szkoda:
Firma X (pozwany) zawarła z firmą Y (powód) umowę której przedmiotem było świadczenie na rzecz
firmy X usług doradztwa przy czynnościach związanych z pozyskaniem dofinansowania ze środków
unijnych na realizację projektu. Strony umówiły się, że doradca unijny będzie kontrahenta „prowadził za
rękę”, aby uniknąć jakichkolwiek błędów merytorycznych lub formalnych.
W toku realizacji umowy, firma Y wykonała szereg czynności z zakresu m.in. kompletowania dokumentacji,
przygotowywania stosownych pism aplikacyjnych, weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentacji.
Firma X we własnym zakresie sporządziła umowy dotyczące m.in. najmu pomieszczeń na użytek
realizowanego kontraktu, nie konsultując ich uprzednio z firmą Y. Koszty związane z realizacją ww. umów
Departament Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. 27 listopada 2015
nie zostały zaakceptowane jako wydatki kwalifikowane podlegające rozliczeniu przez instytucję
finansującą, skutkując szkodą po stronie firmy X w wysokości 81.046 zł.
Firma X wypowiedziała umowę doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i nie zapłaciła faktur
przedstawionych przez firmę Y, która to wystąpiła do sądu z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia
umownego.
Zgodnie z ustaleniami sądu, zawarta pomiędzy stronami umowa, której przedmiotem było doradztwo przy pozyskiwaniu środków finansowych miała charakter umowy nienazwanej. Umowa ta nie jest zobowiązaniem do zagwarantowania pozyskania środków finansowych dla planowego projektu i nie należy do kategorii „umów rezultatu”, lecz jest „umową starannego działania”. Przewidziany w umowie zakres odpowiedzialności wykonawcy nie obejmuje odpowiedzialności za pomyślny rezultat w postaci pozyskania środków finansowych, lecz jedynie odpowiedzialność za dochowanie należytej staranności przy podejmowanych czynnościach faktycznych i prawnych wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.
Sam fakt nie przyznania dofinansowania ze środków unijnych, w pełnej wnioskowanej przez firmę X
kwocie, nie przesądza o fakcie nienależytego wykonania umowy przez firmę Y.
Zdaniem sądu, w świetle postanowień zawartej pomiędzy stronami umowy, firma Y nie była zobowiązana
do kompleksowej obsługi prawnej prowadzonej przez firmę X działalności gospodarczej, a jedynie do
doradztwa finansowego przy pozyskiwaniu środków finansowych z instytucji finansujących. Tym samym,
nie można sformułować wobec wykonawcy tej umowy (w realiach sprawy powoda) zarzutu
niedochowania przez niego należytej staranności w kwestii istniejącego błędu w sposobie reprezentacji
powoda przy zawarciu przez powoda umowy najmu pomieszczeń.
Firma X mogła oczekiwać, że firma Y przeprowadzi ją przez proces pozyskania dotacji kompleksowo w
zakresie niezbędnym do uzyskania dotacji z funduszy unijnych. W świetle zapisów umowy nie jest to
jednak równoznaczne z obowiązkiem podejmowania wszystkich niezbędnych czynności, również
prawnych zmierzających do osiągnięcia tego celu. Przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu
uzyskania dotacji unijnych spełniające określone przepisami unijnymi wymagania, nie odnosi się do
obowiązku oceny ważności dokonanych przez pozwaną spółkę czynności prawnych.
Głównym i podstawowym obowiązkiem firmy Y było sporządzenie wniosku aplikacyjnego do uzyskania
dofinansowania ze środków unijnych.

(Za Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8.05.2013r., Sygn. Akt XII Ga 751/12).

 

http://dariuszkasica.pl/oc-doradcy-unijnego

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom