Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń (KLAUZULA NR 1)

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń (KLAUZULA NR 1)ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń (Klauzula nr 1).

Ubezpieczenie skierowane do:

 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • biur tłumaczeń (przedsiębiorców).

Wykonywanie zawodu tłumacza nie wymaga formalnego wykształcenia, za wyjątkiem tłumaczy przysięgłych (tu wymóg wykształcenia wyższego i zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego).
Tym samym, w ubezpieczeniu nie ma zastosowania wyłączenie par. 5 ust. 1 pkt 2 OWU: szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu – za wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych.
Zgodnie z treścią pkt 1 Klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza, przy czym szkoda jest rozumiana jako szkoda na osobie, szkoda rzeczowa lub czysta szkoda majątkowa (par. 3 pkt 11 OWU).

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń,

Przykład 1 (Czysta strata finansowa).
Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Po 10 dniach roboczych firma B poinformowała firmę A o braku możliwości wykonania zlecenia (znaczna liczba przyjętych zleceń oraz brak wystarczających zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania umowy). Firma A zwróciła się do firmy B z roszczeniem o zapłatę:

 • kary umownej w wysokości określonej w zleceniu,
 • zwrot kosztów opłaconej zaliczki na poczet wykonania zobowiązania,
 • zwrot kosztów wykonania ekspresowego tłumaczenia w innym biurze tłumaczeń.
W/w koszty nie będą objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
W ramach OWU, wyłączone są:
 • roszczenia o tzw. wykonanie umowy, roszczenia związane z wykonaniem zastępczym oraz roszczenia o zwrot kosztów poczynionych na poczet bądź w celu wykonania zobowiązań (par. 4 ust. 2 pkt 1),
 • nałożone na ubezpieczonego kary umowne (par. 5 ust. 1 pkt 6).

Jest to jeden z przykładów odpowiedzialności cywilnej biura tłumaczeń, w którym odpowiedzialność towarzystwa jest wyłączona, gdyż nie możemy odpowiadać za zbyt dużą liczbę przyjętych zleceń. Dlatego należy w sposób rozważny przyjmować zlecenia do realizacji.

Przykład 2 (czysta strata finansowa).

Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Firma B wykonała zlecenie i przekazała materiały firmie A, która zleciła ich wydrukowanie. Po wydruku okazało się, że w tłumaczeniu były błędy za które odpowiedzialność ponosiła firma A (niedołożenie należytej staranności przez biuro tłumaczeń). Została wykonana korekta tłumaczenia oraz dokonano ponownego wydruku materiałów. Firma A wystąpiła o zwrot poniesionych kosztów.

Koszty korekty tłumaczenia przez firmę B (tytułem reklamacji wykonanej usługi) nie są objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – wyłączone są roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi (par. 4 ust. 2 pkt 1 OWU).

Koszty ponownego wydruku materiałów są objęte ochroną ubezpieczeniową jako straty/szkody będące następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania par. 4 ust. 2 ppkt 1 OWU.

Najważniejsze wyłączenia o których należy pamiętać to:
 • szkody powstałe wskutek błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
 • szkody w zakresie tłumaczeń technicznych dotyczących: dokumentacji inwestycji budowlanej, instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych lub technologicznych, dokumentacji medycznej, farmakologicznej – w zakresie rejestracji leków oraz instrukcji ich używania.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (dalej: „Allianz“) zarejestrowana w Polsce. Allianz wykonuje działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Ministra Finansów, uzyskanym decyzją z dnia 14 listopada 1996 roku, nr DU/1853/AU/AP/96 zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz z Klauzulą nr 2 (Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej) zawartą w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 60/2024 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 16 marca 2024 r.

Produkt:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu tłumacza.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza przez osobę fizyczną świadczącą usługi w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub przez przedsiębiorcę (biuro tłumaczeń).
OC za szkody wyrządzone przez osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za
szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego.
OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
OC za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczonego pomieszczeń dla potrzeb wykonywania zawodu, w tym w związku z najmem pomieszczeń od osób trzecich (OC najemcy nieruchomości),
OC Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem zawodu (OC za szkody w dokumentach),
Koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego (zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej), z odrębną sumą ubezpieczenia dla ww. kosztów w wysokości 10.000,- zł.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez:
włączenie do umowy ubezpieczenia OC Ubezpieczonego jako pracodawcy za wypadki przy pracy,
przedłużenie okresu zgłaszania roszczeń (12, 24 lub 36 miesięcy) lub włączenie do ubezpieczenia ochrony
retroaktywnej.

Suma gwarancyjna określana jest przez strony na wniosek Ubezpieczającego, a jej wysokość jest wskazywana
w polisie (maksymalnie 1.000.000,- zł, chyba że indywidualnie uzgodniono inny limit).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

roszczeń o wykonanie lub o należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości,
nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek,
roszczeń za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,
roszczeń które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?

! szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
! roszczenia z tytułu niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych, przekroczenia ustalonych kosztorysów i harmonogramów prac,
! roszczenia dochodzone według obcego prawa materialnego lub przed obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce,
! roszczenia z tytułu uchybień Ubezpieczonego nie mających miejsca w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie lub roszczeń zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia/dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wskazanego w umowie ubezpieczenia,
! szkody powstałe wskutek błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
! szkody wyrządzone w zakresie tłumaczeń technicznych dotyczących: 
dokumentacji inwestycji budowlanej, instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych lub technologicznych, dokumentacji medycznej, farmakologicznej – w zakresie rejestracji leków oraz
instrukcji ich używania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Co należy do obowiązków ubezpieczonego ?
Przed zawarciem umowy:
udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie,

W czasie trwania umowy:
dołożenie wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjęcie stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody,

W związku z wystąpieniem szkody:
powiadomienie Allianz niezwłocznie o każdym znanym uchybieniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia,
współpraca z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
udzielenie pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
niepodejmowanie działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– W ratach określonych w polisie, w złotych polskich

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli Allianz zobowiązał się w polisie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed zapłaceniem składki bądź pierwszej raty składki (płatność odroczona), to ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron, odstąpienia lub wypowiedzenia,
3) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9). Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako: – doradztwo

Ubezpieczenie OC biura tłumaczeń (KLAUZULA NR 1).ubezpieczenie OC biura tłumaczeń

Przykład 1 (Czysta strata finansowa).
Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Po 10 dniach roboczych firma B poinformowała firmę A o braku możliwości wykonania zlecenia (znaczna liczba przyjętych zleceń oraz brak wystarczających zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania umowy). Firma A zwróciła się do firmy B z roszczeniem o zapłatę:

 • kary umownej w wysokości określonej w zleceniu,
 • zwrot kosztów opłaconej zaliczki na poczet wykonania zobowiązania,
 • zwrot kosztów wykonania ekspresowego tłumaczenia w innym biurze tłumaczeń.

W/w koszty nie będą objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
W ramach OWU, wyłączone są:

 • roszczenia o tzw. wykonanie umowy, roszczenia związane z wykonaniem zastępczym oraz roszczenia o zwrot kosztów poczynionych na poczet bądź w celu wykonania zobowiązań (par. 4 ust. 2 pkt 1),
 • nałożone na ubezpieczonego kary umowne (par. 5 ust. 1 pkt 6).

Jest to jeden z przykładów odpowiedzialności cywilnej biura tłumaczeń, w którym odpowiedzialność towarzystwa jest wyłączona, gdyż nie możemy odpowiadać za zbyt dużą liczbę przyjętych zleceń. Dlatego należy w sposób rozważny przyjmować zlecenia do realizacji.

Przykład 2 (czysta strata finansowa).

Firma A zleciła firmie B (Tłumacz) realizację tłumaczenia. Czas realizacji zlecenia został określony jako 5 dni roboczych. Firma B wykonała zlecenie i przekazała materiały firmie A, która zleciła ich wydrukowanie. Po wydruku okazało się, że w tłumaczeniu były błędy za które odpowiedzialność ponosiła firma A (niedołożenie należytej staranności przez biuro tłumaczeń). Została wykonana korekta tłumaczenia oraz dokonano ponownego wydruku materiałów. Firma A wystąpiła o zwrot poniesionych kosztów.

Koszty korekty tłumaczenia przez firmę B (tytułem reklamacji wykonanej usługi) nie są objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – wyłączone są roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi (par. 4 ust. 2 pkt 1 OWU).

Koszty ponownego wydruku materiałów są objęte ochroną ubezpieczeniową jako straty/szkody będące następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania par. 4 ust. 2 ppkt 1 OWU.

OCZ_KL1_OCZ_KL1_190-2015_156-2018_12-18

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

ubezpieczenie-oc-biura-tlumaczen

Leave a Reply

Related Post