Agent Allianz Complex Dariusz Kasica ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia

ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia

ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia

wykaz niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia roszczenia, w ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia.

W zależności z jakiego tytułu ma być zgłoszone roszczenie, takie dokumenty będą potrzebne.

Zgłoszenie roszczenia należy wydrukować i wypełnić ręcznie, następnie można zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać za pomocą formularza na stronie www.allianz.pl dokumenty jako załączniki w formie jpg. pdf. (ważne opis dokumentu bez spacji)

Do wszystkich, zgłoszenie roszczenia samodzielnie przez internet Zgloszenie_roszczenia_Allianz_Rodzina ,

jeżeli zgłaszasz u Agenta lub w Agencji

Zgloszenie_roszczenia_o_swiadczenie_z_umowy_grupowego_ubezpieczenia_na_zycie

i dokument potwierdzający tożsamość osoby, której należy się świadczenie oraz :

Zgon Ubezpieczonego

 • akt zgonu
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 • odpis lub kopia aktu zgonu
 • karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeśli było prowadzone postępowania
 • kopia notatki policyjnej (w przypadku zawiadomienia policji)
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia :

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

 • odpis lub kopia akty zgonu
 • karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska
 • protokół BHP
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeśli było prowadzone postępowania
 • notatka policyjna (w przypadku zawiadomienia policji)
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

 • odpis albo kopia aktu zgonu
 • karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeśli było prowadzone postępowanie
 • notatka policyjna (w przypadku zawiadomienia policji)
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku gdy Ubezpieczony kierował pojazdem lub rowerem)
 • kopia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

 • odpis lub kopia aktu zgonu
 • karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska
 • protokół BHP
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeśli było prowadzone postępowanie
 • notatka policyjna (w przypadku zawiadomienia policji)
 • dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku gdy Ubezpieczony kierował pojazdem lub rowerem)
 • dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

 • karta statystyczna zgonu lub protokół badania sekcyjnego
 • odpis lub kopia aktu zgonu
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub wypadku z wypłatą renty miesięcznej

 • kopia dokumentacji medycznej związanej ze schorzeniem będącym przyczyną niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • dla zdarzeń będących następstwem wypadku – opis okoliczności wypadku (w tym notatka policyjna z miejsca zdarzenia), dla wypadków w pracy – protokół BHP

Inwalidztwo Ubezpieczonego

 • orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji z podaniem diagnozy lekarskiej
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia powypadkowego

Wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowi w następstwie wypadku

 • karta udzielenia pierwszej pomocy
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji powypadkowej
 • zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
 • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany, jako wypadek przy pracy
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeśli było prowadzone postępowania
 • notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

 • wszelka dokumentacja medyczna związana z chorobą, z tytułu której zgłoszone jest roszczenie, w szczególności karta informacyjna / wypisowa ze szpitala z jednoznacznym rozpoznaniem choroby

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu – pełna ochrona

 • karta informacyjna / wypisowa z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu), pełna nazwa i dane adresowe szpitala
 • w przypadku pobytu na OIOM karta informacyjna powinna zawierać potwierdzenie pobytu na OIOM
 • skierowanie wydane przez uprawnionego lekarza – w przypadku świadczenia z tytułu pobytu w sanatorium

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku

 • karta informacyjna / wypisowa leczenia szpitalnego
 • notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa – jeśli było prowadzone postępowanie

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy

 • karta informacyjna / wypisowa leczenia szpitalnego
 • orzeczenie ZUS o przyznaniu odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub protokół BHP
 • notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa – jeśli było prowadzone postępowanie

Leczenie operacyjne Ubezpieczonego

 • karta informacyjna / wypisowa leczenia szpitalnego
 • kompletna dokumentacja medyczna, związana z danym leczeniem operacyjnym
 • w przypadku zdarzeń będących konsekwencją wypadku konieczne jest dołączenie dokumentów precyzujących okoliczności wypadku – np. notatki policyjnej

Leczenie przewlekłej choroby narządu mowy

 • wniosek o przeprowadzenie badań i leczenia
 • dokumentacja medyczna, poświadczona przez lekarza pierwszego kontaktu, laryngologa, foniatrę lub otolaryngologa

Zgon współmałżonka Ubezpieczonego

 • akt zgonu (odpis lub kopia)
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)
 • akt małżeństwa (odpis lub kopia)

Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 • akt zgonu (odpis lub kopia)
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)
 • akt małżeństwa (odpis lub kopia)

Wystąpienie u współmałżonka Ubezpieczonego poważnego zachorowania

 • wszelka dokumentacja medyczna związana z chorobą, z tytułu której zgłoszone jest roszczenie, w szczególności karta informacyjna / wypisowa ze szpitala z jednoznacznym rozpoznaniem choroby
 • akt małżeństwa (odpis lub kopia)

Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu u współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 • karta udzielenia pierwszej pomocy
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji powypadkowej
 • zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
 • akt małżeństwa (odpis lub kopia)

Zgon rodzica Ubezpieczonego / zgon rodzica współmałżonka Ubezpieczonego,

 • akt zgonu (odpis lub kopia)
 • akt małżeństwa (odpis lub kopia) – w przypadku zgonu rodzica współmałżonka Ubezpieczonego

ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia, ważne w przypadku niezgodności nazwisk, co się zdarza w przypadku ponownego małżeństwa któregoś z rodziców, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty np. akt małżeństwa rodziców.

Urodzenie się dziecka

akt urodzenia (odpis lub kopia)

Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

 • akt urodzenia (odpis lub kopia)
 • dokumentacja medyczna, potwierdzająca wadę wrodzoną

Zgon dziecka i urodzenie się martwego dziecka

 • akt zgonu (odpis lub kopia)
 • akt urodzenia z odpowiednią adnotacją (odpis lub kopia) – w przypadku urodzenia sie martwego dziecka
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego

 • akt zgonu Ubezpieczonego (odpis lub kopia)
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)
 • akt urodzenia dziecka Ubezpieczonego (odpis lub kopia)
 • dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem

Wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

 • akt zgonu Ubezpieczonego
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska)
 • akt urodzenie dziecka
 • dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowanie

 • wszelka dokumentacja medyczna, związana z chorobą, z tytułu której zgłoszone jest roszczenie,
 • w szczególności karta wypisowa ze szpitala z jednoznacznym rozpoznaniem choroby
 • akt urodzenia dziecka (kopia lub odpis)

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych

 • kompletna dokumentacja medyczna, dotycząca wykonanego zabiegu
 • kompletna dokumentacja medyczna, potwierdzająca wystąpienie powikłań po wykonanym zabiegu

Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej

 • orzeczenie lekarza orzecznika (ZUS, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania) o niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej
 • orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej
 • kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym schorzeniem

ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia

Uszczerbek z tytułu NNW

 • karta udzielenia pierwszej pomocy
 • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 • zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa – jeśli było prowadzone postępowanie
 • notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji

Zgon w NW

 • odpis lub kopia aktu zgonu
 • karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska postanowienie o umorzeniu dochodzenia / śledztwa, jeżeli było prowadzone postępowanie notatka policyjna (w przypadku zawiadomienia policji)
 • kopia dowodu osobistego Uposażonego

Więcej informacji odnośnie ubezpieczenie grupowe zgłoszenie roszczenia na oficjalnej stronie www.allianz.pl