Twoje Bezpieczeństwo+Twoje Bezpieczeństwo+ (Indeks ABŻ02) to ubezpieczenie na życie i zdrowie z gotowymi wariantami do wyboru, zawieranymi na rok z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. Dzięki temu ubezpieczeniu klient zapewni sobie i najbliższym ochronę życia i zdrowia w szerokim zakresie, z niską składką. 

Twoje Bezpieczeństwo+ to produkt, który zastępuje produkt Allianz Bezpieczne Życie.

Ubezpieczenie Twoje Bezpieczeństwo+ to:

1.      Zabezpieczenie bliskich

2.      Pomoc w razie poważnego zachorowania

3.      Wsparcie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków

4.      Wypłata w związku z leczeniem

Jakie są atuty ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo+?

 • Klient ma do wyboru 5 wariantów – decyduje, jakiej sumy ubezpieczenia potrzebuje.
 • Szeroki zakres świadczeń dodatkowych związanych z Ubezpieczonym i jego osobami bliskimi (małżonkiem/partnerem, dziećmi, rodzeństwem, jego rodzicami lub rodzicami małżonka albo partnera).
 • Wybrane świadczenia dodatkowe są wzbogacone o usługi assistance np.:
 • urodzenie dziecka + pomoc dla dziecka i mamy,
 • śmierć w wyniku wypadku + assistancepogrzebowy tzn. realna pomoc przy organizacjipogrzebu, pokrycie koszów organizacji konsolacjiczy transportu uczestników na pogrzeb,
 • poważne zachorowania + konsultacje lekarskie i badania.
 • Można wzmacniać ochronę w różnych obszarach dzięki 6 pakietom: kardiologiczny, onkologiczny, dzieci, senior (rodzice), dla aktywnych, komunikacyjny.
 • To dobre rozwiązanie, gdy klienta, który nie korzysta z grupowego ubezpieczenia na życie albo jako uzupełnienie już posiadanej polisy.
 • Jeśli sytuacja rodzinna Klienta się zmieni, można w rocznicę ubezpieczenia zmienić wariant ubezpieczenia.

Argumenty sprzedażowe / dodatkowe atuty 

 • Prosta sprzedaż: gotowe uproszczone warianty z możliwością dokupienia pakietu, dzięki którym wzmacniamy ochronę w wybranych obszarach.
 • Możliwość zdalnego zawarcia umowy (dokumenty są przekazywane przez CWS).
 • Szeroki zakres świadczeń dodatkowych i usług assistance m.in:
 • Leczenie w szpitalu: wypłata od 1. dnia w razie pobytu w szpitalu związanego z wypadkiem, od 3 dnia w przypadku pobytu w następstwie choroby lub powikłań ciąży,
 • Szeroki katalog poważnych zachorowań: 65 chorób i zabiegów; 27 chorób i zabiegów, gdy Ubezpieczony jest  powyżej 59 roku życia,
 • 11 rodzajów leczenia specjalistycznego,
 • 15 postaci wczesnej postaci nowotworu,
 • Refundacja kosztów leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego w razie wypadku.
 • Brak karencji na śmierć Ubezpieczonego oraz osierocenie dziecka.
 • Świadczenie z tytułu śmierci dziecka niezależnie od wieku dziecka.
 • Wsparcie finansowe dla dzieci w przypadku śmierci Ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty lub renty – świadczenie wypłacane wszystkim dzieciom, które nie ukończyło 25 roku życia albo były całkowicie niezdolne do pracy (bez względu na wiek dziecka).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

✓ Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierci
Ubezpieczonego. Zakres ochrony może zostać rozszerzony również o inne świadczenia dodatkowe wskazane poniżej.
Wówczas przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub zdarzenie w życiu
Ubezpieczonego dotyczące życia lub zdrowia małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa rodzonego lub rodziców, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera. Zakres ubezpieczenia określimy wspólnie w umowie i potwierdzimy w polisie.

✓ Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony umowy przy zawieraniu lub zmianie umowy. Suma ubezpieczenia, w zależności od postanowień o.w.u. dotyczących danego świadczenia, to: kwota świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie albo kwota stanowiąca maksymalną wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie, albo podstawa do ustalenia wysokości świadczenia wypłacanego z tytułu zdarzenia określonego w umowie. Wysokość sumy ubezpieczenia potwierdzimy w polisie lub aneksie do polisy. Ubezpieczający może za naszą zgodą zmienić sumę ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?
Ubezpieczenie w zakresie śmierci Ubezpieczonego nie obejmuje w szczególności:
✗ zdarzeń ubezpieczeniowych, poza śmiercią, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu Ubezpieczonego;
✗ zdarzeń ubezpieczeniowych, które mogą wystąpić w życiu i zdrowiu małżonka albo partnera, dziecka, rodzeństwa
rodzonego lub przyrodniego, rodziców Ubezpieczonego lub rodziców małżonka albo rodziców partnera

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ?
Nie wypłacimy świadczenia za śmierć Ubezpieczonego, która powstała wskutek:
! samobójstwa lub samookaleczenia, lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanego przed upływem 2 lat od daty zawarcia umowy;
! czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach stanu wojennego lub działaniach wojennych, przebywania Ubezpieczonego na terenach objętych aktami stanu wojennego lub działaniami wojennymi, czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru lub zamieszkach;
! okoliczności nie podanych do naszej wiadomości (wskutek zatajenia lub podania informacji niezgodnych z prawdą), o które pytaliśmy na piśmie przed zawarciem umowy; jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie trzech lat od zawarcia umowy, nie możemy podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?
✓ W zakresie śmierci Ubezpieczonego ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata.
✓ W przypadku świadczeń dodatkowych zasadą jest obowiązywanie ubezpieczenia na terenie całego świata. Wyjątek od tej reguły stanowią
obowiązujące wyłącznie na terenie Polski: świadczenia assistance w ramach świadczenia dodatkowego Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, świadczenia medyczne i assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Assistance onkologiczny, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie małżonka albo partnera, świadczenia assistance w zakresie świadczenia dodatkowego Urodzenie się dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego
Poważne zachorowanie dziecka, świadczenia medyczne w ramach świadczenia dodatkowego Poważne zachorowanie rodzica Ubezpieczonego; świadczenia dodatkowe: Teleopieka kardiologiczna, Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance i telemedycyna, Świadczenia assistance 70+, Koszty leczenia małżonka albo partnera poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Koszty leczenia dziecka poniesione w Polsce w następstwie wypadku, Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego

ZYTB+_dla Ciebie 60 i Rodziny

ZYTB_dla-Ciebie-i-Dzieci

ZYTB_dla-Ciebie

ZYTB_dla-Ciebie-i-Rodziny

ZYTB_70

ZYTB_Indywidualna-Kontynuacja

ZYTB_Assistance

ZYTB_Pakiety

3-23-Karta_produktu_Twoje-Bezpieczenstwo

3-23-OWU_Twoje_Bezpieczestwo

Leave a Reply

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,