Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Odpowiedzialność karna głównego księgowego
Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Odpowiedzialność karna Głównego Księgowego

Z TYTUŁU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Podmioty odpowiedzialne Przepis art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyraża zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialność związaną z wykonywaniem obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, ponosi kierownik jednostki.

W przypadku, gdy taką funkcję pełni organ wieloosobowy i nie wskazano jednej osoby jako odpowiedzialnej z tytułu rachunkowości, wówczas odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie organu.

Wskazany przepis normuje możliwość powierzenia odpowiedzialności z tytułu rachunkowości osobie trzeciej. Jednak sytuacja taka jest możliwa tylko za jej zgodą wyrażoną w formie pisemnej. Wyrażenie takiej zgody w innej formie, np. ustnej, jest nieskuteczne.

Przyjęcie odpowiedzialności przez osobę trzecią, którą może być m.in. główny księgowy, nie wyłącza jednak odpowiedzialności kierownika jednostki, lecz powoduje odpowiedzialność solidarną z głównym księgowym. Obecnie nie ma możliwości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. całkowitego przerzucenia odpowiedzialności z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych na głównego księgowego. Za kierownika jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r., uważa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem jednostki osoba; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Od takiej odpowiedzialności chroni nas ubezpieczenie Allianz Podatnik, które zapewnia pomoc prawnoksięgową w sprawach spornych.

Tak więc odpowiedzialność karna głównego księgowego podlega również ustawie, więc warto posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

ALLIANZ PODATNIK –  AP_436_59-2017_01-19

ALLIANZ SKARBOWY – 462_182/2018-01/19

ALLIANZ DORADCA  –  437_235-2015-01-18