Nowość PAKIETY DODATKOWE
PAKIET KARDIOLOGICZNY

5 ZŁ 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu

 • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • minimalną długość pobytu wskażemy w umowie
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu w szpitalu

100 zł / dzień

Kardiologiczne leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 

Świadczenie w przypadku przeprowadzenia w okresie ochrony :

 • ablacji 
 • wszczepienia kardiowertera / defibrylatora
 • wszczepienia rozrusznika serca

 

5 000 zł

 

 

Teleopieka kardiologiczna 

W razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie ochrony, który trwał co najmniej 3 dni i był następstwem choroby wskazanej w o.w.u. : 

 • dostarczenie zestawu teleopieki kardiologicznej na okres 180 dni 
 • rejestrowanie i analiza odczytu z aparatu EKG 
 • wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej
 • stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym

PAKIET DLA AKTYWNYCH

10 ZŁ

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTEPSTWIE WYPADKU

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku

50 000 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • wypłacimy świadczenie jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku i został wskazany w o.w.u. 
 • za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu wypłacimy 1 % sumy ubezpieczenia

 

300 zł

URAZ NIEPOWODUJĄCY TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • w każdym roku polisowym wypłacimy świadczenie za nie więcej niż 2 urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku 

 

150 zł

 

 

KOSZTY LECZENIA UBEZPIECZONEGO PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza : leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego ( zakupu lub wypożyczenia ), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

 

 

 

3 000 zł

PAKIET ONKOLOGICZNY 

10 zł

 

 

 

ASSISTANCE ONKOLOGICZNY

Świadczenia medyczne dla Ubezpieczonego :

po wydaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, na podstawie pisemnego skierowania od lekarza prowadzącego, m.in.: 

 • konsultacje 14 lekarzy specjalistów, diagnostyka laboratoryjna i badania specjalistyczne, w tym markery nowotworowe, rtg, usg, rezonans magnetyczne, tomografia komputerowa, biopsja

po zdiagnozowaniu zaawansowanego nowotworu, m.in.: 

 • świadczenia assistance do 5000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia, m.in.: transporty medyczne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domowa, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i protez, rehabilitacja – maks. 10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia
 • pokrycie kosztów (do 20 000 zł) operacji plastycznej, która ma na celu usunięcie blizn, znamion lub nieprawidłowości w budowie ciała Ubezpieczonego powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia zaawansowanego nowotworu

Dodatkowe świadczenia dla Ubezpieczonego w przypadku zdiagnozowania u niego zaawansowanego nowotworu związane z jego rodziną:

 • pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji łącznie dla małżonka albo partnera i dzieci (do 3000 zł), 1 test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu / narządów dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego łącznie (do 5000 zł), 1 konsultacja onkologiczno-genetyczna dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego łącznie (do 3000 zł), pomoc psychoonkologa dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego – maks. 5 konsultacji (do 3000 zł)

 

 

PAKIET TWOJE DZIECI

15 zł

POWAŻNE ZACHOROWANIE DZIECKA

 • 24 jednostki chorobowe lub zabiegi
 • dostęp do lekarzy i wybranych procedur medycznych

10 000 zł

świadczenia medyczne

USZCZERBEK NA ZDROWIU DZIECKA W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB POGRYZIENIE DZIECKA PRZEZ PSA

 • za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia
 • dodatkowo wypłacimy 400 zł w przypadku pogryzieniu dziecka przez psa

200 zł

LECZENIE DZIECKA W SZPITALU W NASTĘPSTWIE WYPADKU 

 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu

150 zł / dzień

 

 

KOSZTY LECZENIA DZIECKA PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza: leczenia ambulatoryjnym i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego dziecka środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

 

 

2000 zł

PAKIET SENIOR

10 zł

 

 

POWAŻNE ZACHOROWANIE RODZICA UBEZPIECZONEGO

 • 20 chorób i zabiegów 
 • bez ograniczenia wieku
 • w związku z poważnym zachorowaniem zdefiniowanym w o.w.u. organizacja i pokrycie kosztów 10 świadczeń medycznych na każdą zdiagnozowaną chorobę lub zabieg: konsultacje specjalistów (chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, hepatolog, psycholog), diagnostyka laboratoryjna oraz badania specjalistyczne (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

 

5 000 zł

 

świadczenia medyczne

 

 

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE ZWIĄZANE Z RODZICEM UBEZPIECZONEGO

m.in.: organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w następstwie wypadku lub po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 500 zł)

 • transporty medyczne do, z i pomiędzy placówkami medycznymi (do 1000 zł na każde ze świadczeń),
 • rehabilitacja w następstwie wypadku lub po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 2000 zł)
 • opieka pielęgniarki po pobycie w szpitalu który trwał powyżej 5 dni – do 30 dni (do 5000 zł) lub po wypadku – do 15 dni (do 2000 zł) 
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza, książek, posiłków po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 250 zł na każde ze świadczeń)
 • wsparcie psychologa w trudnych sytuacjach losowych (do 500 zł)

PAKIET KOMUNIKACYJNY 

10 zł

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku 

100 000 zł

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku

100 000 zł

LECZENIE UBEZPIECZONEGO W SZPITALU W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu

 

500 zł

 

 

KOSZTY LECZENIA UBEZPIECZONEGO PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU 

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza: leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

 

 

5 000 zł

Leave a Reply

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać