Nowość PAKIETY DODATKOWE
PAKIET KARDIOLOGICZNY

5 ZŁ 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu

 • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • minimalną długość pobytu wskażemy w umowie
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu w szpitalu

100 zł / dzień

Kardiologiczne leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 

Świadczenie w przypadku przeprowadzenia w okresie ochrony :

 • ablacji 
 • wszczepienia kardiowertera / defibrylatora
 • wszczepienia rozrusznika serca

5 000 zł

Teleopieka kardiologiczna 

W razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie ochrony, który trwał co najmniej 3 dni i był następstwem choroby wskazanej w o.w.u. : 

 • dostarczenie zestawu teleopieki kardiologicznej na okres 180 dni 
 • rejestrowanie i analiza odczytu z aparatu EKG 
 • wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej
 • stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym

PAKIET DLA AKTYWNYCH

10 ZŁ

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTEPSTWIE WYPADKU

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku

50 000 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • wypłacimy świadczenie jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu ujawni się w okresie 180 dni od dnia wypadku i został wskazany w o.w.u. 
 • za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu wypłacimy 1 % sumy ubezpieczenia

300 zł

URAZ NIEPOWODUJĄCY TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • w każdym roku polisowym wypłacimy świadczenie za nie więcej niż 2 urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku 

150 zł

KOSZTY LECZENIA UBEZPIECZONEGO PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza : leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego ( zakupu lub wypożyczenia ), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

3 000 zł

PAKIET ONKOLOGICZNY 

10 zł

ASSISTANCE ONKOLOGICZNY

Świadczenia medyczne dla Ubezpieczonego :

po wydaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, na podstawie pisemnego skierowania od lekarza prowadzącego, m.in.: 

 • konsultacje 14 lekarzy specjalistów, diagnostyka laboratoryjna i badania specjalistyczne, w tym markery nowotworowe, rtg, usg, rezonans magnetyczne, tomografia komputerowa, biopsja

po zdiagnozowaniu zaawansowanego nowotworu, m.in.: 

 • świadczenia assistance do 5000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia, m.in.: transporty medyczne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domowa, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i protez, rehabilitacja – maks. 10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia
 • pokrycie kosztów (do 20 000 zł) operacji plastycznej, która ma na celu usunięcie blizn, znamion lub nieprawidłowości w budowie ciała Ubezpieczonego powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia zaawansowanego nowotworu

Dodatkowe świadczenia dla Ubezpieczonego w przypadku zdiagnozowania u niego zaawansowanego nowotworu związane z jego rodziną:

 • pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji łącznie dla małżonka albo partnera i dzieci (do 3000 zł), 1 test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu / narządów dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego łącznie (do 5000 zł), 1 konsultacja onkologiczno-genetyczna dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego łącznie (do 3000 zł), pomoc psychoonkologa dla rodzeństwa i dzieci Ubezpieczonego – maks. 5 konsultacji (do 3000 zł)

PAKIET TWOJE DZIECI

15 zł

POWAŻNE ZACHOROWANIE DZIECKA

 • 24 jednostki chorobowe lub zabiegi
 • dostęp do lekarzy i wybranych procedur medycznych

10 000 zł

świadczenia medyczne

USZCZERBEK NA ZDROWIU DZIECKA W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB POGRYZIENIE DZIECKA PRZEZ PSA

 • za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacimy 1% sumy ubezpieczenia
 • dodatkowo wypłacimy 400 zł w przypadku pogryzieniu dziecka przez psa

200 zł

LECZENIE DZIECKA W SZPITALU W NASTĘPSTWIE WYPADKU 

 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu

150 zł / dzień

KOSZTY LECZENIA DZIECKA PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza: leczenia ambulatoryjnym i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego dziecka środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

2000 zł

PAKIET SENIOR

10 zł

POWAŻNE ZACHOROWANIE RODZICA UBEZPIECZONEGO

 • 20 chorób i zabiegów 
 • bez ograniczenia wieku
 • w związku z poważnym zachorowaniem zdefiniowanym w o.w.u. organizacja i pokrycie kosztów 10 świadczeń medycznych na każdą zdiagnozowaną chorobę lub zabieg: konsultacje specjalistów (chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, hepatolog, psycholog), diagnostyka laboratoryjna oraz badania specjalistyczne (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

5 000 zł

świadczenia medyczne

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE ZWIĄZANE Z RODZICEM UBEZPIECZONEGO

m.in.: organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w następstwie wypadku lub po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 500 zł)

 • transporty medyczne do, z i pomiędzy placówkami medycznymi (do 1000 zł na każde ze świadczeń),
 • rehabilitacja w następstwie wypadku lub po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 2000 zł)
 • opieka pielęgniarki po pobycie w szpitalu który trwał powyżej 5 dni – do 30 dni (do 5000 zł) lub po wypadku – do 15 dni (do 2000 zł) 
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza, książek, posiłków po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni (do 250 zł na każde ze świadczeń)
 • wsparcie psychologa w trudnych sytuacjach losowych (do 500 zł)

PAKIET KOMUNIKACYJNY 

10 zł

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku 

100 000 zł

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 • świadczenie wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, która nastąpi przed upływem 12 miesięcy od wypadku

100 000 zł

LECZENIE UBEZPIECZONEGO W SZPITALU W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
 • jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 180 dni, wypłacimy świadczenie za 360 dni pobytu

500 zł

KOSZTY LECZENIA UBEZPIECZONEGO PONIESIONE W POLSCE W NASTĘPSTWIE WYPADKU 

 • honoraria lekarskie 
 • koszty zaleconych przez lekarza: leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw, operacji plastycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, wózka inwalidzkiego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć rentgenowskich, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych
 • koszty transportu medycznego Ubezpieczonego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia

5 000 zł

ABŻ – Allianz Bezpieczne Życie – Agent Allianz Complex Dariusz Kasica

+48604610748

Leave a Reply

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,