MOTO AssistanceMOTO ASSISTANCE – W PODRÓŻY SAMOCHODEM

DEFINICJE Użyte w OWU Globtroter w opcji MOTO ASSISTANCE określenia mają następujące znaczenia:

1. AWARIA SAMOCHODU – zaistniała w OKRESIE UBEZPIECZENIA niesprawność SAMOCHODU, wynikająca z przyczyn wewnętrznych, powodująca jego UNIERUCHOMIENIE. Za AWARIĘ SAMOCHODU uznaje się również przebicie opony, zatrzaśnięcie, złamanie, zgubienie kluczyków, awarię pasów bezpieczeństwa, rozładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zapalenie się czerwonej kontrolki silnika na desce rozdzielczej SAMOCHODU.

2. HOLOWANIE – transport SAMOCHODU z miejsca wystąpienia AWARII lub WYPADKU do WARSZTATU NAPRAWCZEGO.

3. KOSZTY TRANSPORTU – koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin – BILETU lotniczego klasy ekonomicznej.

4. KIEROWCA – osoba fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia do kierowania SAMOCHODEM; UBEZPIECZONY lub zgodnie z ustną deklaracją UBEZPIECZONEGO, upoważniona przez niego osoba, kierująca SAMOCHODEM w chwili AWARII SAMOCHODU lub WYPADKU.

5. KRADZIEŻ – czyn zabroniony, określony w art. 278 Kodeksu karnego: „§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. § 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.”

6. PASAŻER – osoba fizyczna przewożona SAMOCHODEM w czasie WYPADKU lub AWARII, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą lub z grzeczności.

7. SAMOCHÓD – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (zgodnie z informacją zawartą w dowodzie rejestracyjnym), przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z KIEROWCĄ oraz ich bagażu;, posiadający ważne badania techniczne, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.

8. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY – samochód tej samej klasy co SAMOCHÓD, lecz nie wyższej niż klasa C, zorganizowany przez CENTRUM OPERACYJNE na czas naprawy SAMOCHODU.

9. UTRATA SAMOCHODU – zatopienie, spalenie, całkowite zniszczenie SAMOCHODU.

10. WYPADEK – zdarzenie, podczas którego SAMOCHÓD uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu powodującemu UNIERUCHOMIENIE w następstwie:  1) wypadku drogowego lub kolizji z innym POJAZDEM, przedmiotem, przeszkodą znajdującą się na zewnątrz a także uczestnikiem ruchu drogowego lub zwierzęciem; 2) nieumyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie.

11. UNIERUCHOMIENIE – stan SAMOCHODU uniemożliwiający jego dalsze, bezpieczne użytkowanie na drogach publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 66. ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

12. WARSZTAT NAPRAWCZY – wskazana przez CENTRUM OPERACYJNE najbliższa miejsca AWARII SAMOCHODU lub WYPADKU, autoryzowana stacja obsługi danej marki SAMOCHODU lub warsztat prowadzący naprawy blacharsko-lakiernicze albo wskazany przez KIEROWCĘ inny zakład naprawczy, o ile znajduje się bliżej.

 

MOTO Assistance jest nową opcją dodatkową dostępną z umową ubezpieczenia turystycznego Allianz Globtroter.

 

Related Post