Moja Firma
Ubezpieczenie Moja Firma

 • Chroni firmę przed najpoważniejszymi ryzykami
 • Dzięki całodobowemu dostępowi do usługi assistance można w pełni skupić się na działalności, podczas gdy Allianz zajmie się stratami
 • Szybka ścieżka likwidacji szkód, aby bez przeszkód kontynuować/wznowić działalność
 • Pokrywa koszty stałe podczas przerw w działalności spowodowanych wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego
 • W pakiecie MAX oferujemy również rozszerzone usługi assistance, takie jak odzyskiwanie danych, które staje się coraz istotniejsze w dzisiejszym świecie

Grupą docelową są klienci, którzy spełniają następujące warunki: 

 • Zatrudniają do 250 pracowników
 • Generują do 200 mln PLN obrotu
 • Mają do 20 mln PLN majątku w jednej lokalizacji i 30 mln PLN we wszystkich lokalizacjach

niezależnie od tego, czy są oni zainteresowani czynnikami zrównoważonego rozwoju, czyli kwestiami środowiskowymi, społecznymi i pracowniczymi, dotyczącymi poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Docelowym klientem są:

Sklepy detaliczne (spożywcze, odzieżowe, RTV/AGD, drogerie, salony optyczne), apteki, punkty usługowe (naprawa obuwia, odzieży, sprzętu elektronicznego, punkty ksero), firmy budowlane (wykończeniowe, remontowe), szkoły (prywatne szkoły, pozaszkolne jednostki kształcenia, szkoły językowe, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie. 

Kto może być ubezpieczonym:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a wynajmująca swój lokal/budynek innym podmiotom na prowadzenie działalności,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Moja Firma     –    Kod ryzyka – 066

Komfort

Pożar i inne zdarzenia losowe  – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu, przepięcia.

Ryzyka katastroficzne Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

Koszty stałe działalności  – 

Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego. 

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lecz wynajmującej swoje mienie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pokryjemy koszty związane z posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lecz wynajmującej swoje mienie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego mienia. 

Ubezpieczone koszty

Koszty działań po szkodzie oraz dodatkowo:

 • utylizacji leków w aptece lub w punkcie aptecznym;
 •  recyklingu maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym; odmowy refundacji sprzedanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentów, które są podstawą refundacji, 
 • utrata czynszu

Assistance – zakres podstawowy – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w nagłych wypadkach (pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza, technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora).

      ◊ Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)  Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.
 
 

Moja Firma          –      Kod ryzyka – 066

Pożar i inne zdarzenia losowe – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu, przepięcia.

Ryzyka katastroficzne Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.
 

Koszty stałe działalności  – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lecz wynajmującej swoje mienie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego mienia.

Ubezpieczone koszty –

Koszty działań po szkodzie oraz dodatkowo:

 • utylizacji leków w aptece lub w punkcie aptecznym;
 •  recyklingu maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym; odmowy refundacji sprzedanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentów, które są podstawą refundacji, 
 • utrata czynszu
Zalanie – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 
Słuczenie przedmiotów szklanych – Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.
 
    ◊  Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)  – Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.

Moja Firma          –         Kod ryzyka – 066

Pożar i inne zdarzenia losowe – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu, przepięcia.

Ryzyka katastroficzne – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

Koszty stałe działalności  – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lecz wynajmującej swoje mienie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego mienia.

Ubezpieczone koszty –

Koszty działań po szkodzie oraz dodatkowo:

 • utylizacji leków w aptece lub w punkcie aptecznym;
 •  recyklingu maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym; odmowy refundacji sprzedanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentów, które są podstawą refundacji, 
 • utrata czynszu
Zalanie – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 
Słuczenie przedmiotów szklanych – Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.
 
Kradzież z włamaniem, rabunek Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.
 
Wandalizm Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku wandalizmu.
 
    ◊ Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE) Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.
 
 

Moja Firma         –    Kod ryzyka – 066

    Max

Pożar i inne zdarzenia losowe – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu, przepięcia.

Ryzyka katastroficzne – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

Koszty stałe działalności  – Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom oraz odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lecz wynajmującej swoje mienie innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego mienia.

Ubezpieczone koszty  

Koszty działań po szkodzie oraz dodatkowo:

 • utylizacji leków w aptece lub w punkcie aptecznym;
 •  recyklingu maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym; odmowy refundacji sprzedanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentów, które są podstawą refundacji, 
 • utrata czynszu
Zalanie – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 
Słuczenie przedmiotów szklanych – Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.
 
Kradzież z włamaniem, rabunek – Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.
 
Wandalizm Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku wandalizmu.
Awaria maszyn i szkody elektryczne.
 
Odpowiedzialność cywilna – zakres rozszerzony  – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody majątkowe) powstałe wskutek emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostawania się do atmosfery jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
 
Assistance – zakres rozszerzony – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w odzyskiwaniu danych elektronicznych i cyfrowych utraconych z powodu awarii sprzętu elektronicznego.  
 
    ◊  Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)  – Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.

Related Post