Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Koszty stałe działalności

Koszty stałe działalnościKoszty stałe działalności w ubezpieczeniu Pakiet Bezpieczny Biznes, czyli

Klauzula nr 14 – Klauzula ubezpieczenia kosztów stałych działalności

Niniejszą klauzulę stosuje się w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie Podstawowym, Rozszerzonym, Optymalnym.

Klauzula jest uzupełnieniem dobrowolnie wybieranym przez ubezpieczającego, dlatego warto się z nią zapoznać, zakres klauzuli przedstawiamy na podstawie OWU Allianz Pakiet Bezpieczny Biznes.

na podstawie wyciągu z OWU przedstawiam zakres klauzuli nr 14:

1.

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

(pamiętajmy dotyczy miejsca ubezpieczenia, nie działalności całej firmy, jeżeli firma posiada kilka lokalizacji to zakres odnosi się do konkretnego miejsca objętego ubezpieczeniem)

2.

Pod pojęciem kosztów stałych działalności, w niniejszej klauzuli rozumie się związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatki, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez Ubezpieczonego przy niezakłóconym przebiegu działalności gospodarczej, poniesione na:

a) opłaty dzierżawne, czynsze,
b) opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
c) podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę,
d) raty kredytów i raty leasingowe.

(uwzględnia się opłaty podstawowe, nie obejmuje to żadnych dodatków czy premii)

3.

Okresem odszkodowawczym w zakresie ochrony udzielanej na mocy niniejszej klauzuli jest okres trwający od dnia wystąpienia szkody rzeczowej powodującej przerwanie działalności gospodarczej Ubezpieczonego do dnia przywrócenia pomieszczeń lub urządzeń do stanu pierwotnego, najpóźniej jednak do momentu zaistnienia technicznych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzed szkody, nie dłużej niż 6 miesięcy. Nie jest brany pod uwagę brak kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonych budynków/lokali lub rzeczy ruchomych ani decyzja Ubezpieczonego o zmianie rodzaju lub miejsca prowadzonej działalności.

4.

Odpowiedzialność Allianz powstaje wyłącznie wtedy, gdy przyczyną szkody w budynku/lokalu lub rzeczach ruchomych powodującą przerwania działalności gospodarczej było zdarzenie ubezpieczeniowe definiowane jako pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, deszcz nawalny, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, powódź, o ile zdarzenia te objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy .

(dlatego bardzo ważny jest dobrze dobrany zakres ubezpieczenia, gdyż jeżeli nie uwzględnimy danego ryzyka na polisie i z takiego ryzyka wyniknie szkoda, to nie będzie odpowiedzialności)

5.

Koszty stałe działalności ubezpieczane są na pierwsze ryzyko.

6.

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w miejscu, w którym zaistniała szkoda, nie więcej niż 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miejsca ubezpieczenia wskazane w umowie ubezpieczenia.

7.

Allianz wypłaca odszkodowanie przez czas trwania okresu odszkodowawczego. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o udokumentowane rachunkami, umowami, ponoszone przez Ubezpieczonego koszty stałe.

8.

Koszty stałe, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b) są pokrywane, jeżeli są związane z budynkiem/lokalem, w którym powstała szkoda rzeczowa powodująca odpowiedzialność Allianz z tytułu niniejszej klauzuli.

9.

Z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w OWU Allianz nie odpowiada za:

  1. premie, dodatki specjalne do wynagrodzeń, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  2. koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń.

10.

Jeżeli Ubezpieczający zawrze umowę ubezpieczenia utraty zysku, to ubezpieczenie kosztów stałych działalności wygasa, a niewykorzystana składka za to ubezpieczenie zostanie zaliczona na poczet składki należnej za ubezpieczenie utraty zysku.

11.

Franszyza redukcyjna wynosi 3 dni robocze i nie podlega wykupieniu. Allianz pomniejszy całkowite odszkodowanie o kwotę wynikającą z przemnożenia wyliczonej średniej wartości kosztów stałych przypadających na jeden dzień roboczy przez liczbę dni roboczych określonych jako franszyza redukcyjna.

Jak można przeczytać powyżej, wniosek czy ta klauzula jest nam potrzebna musimy wypracować sami, ale naszym zdaniem jest ona warta uwagi, gdyż jeżeli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego to czy nie będziemy mieli dodatkowego problemu, który nam się rozwiąże ?

Oczywiście są firmy, które stać na ponoszenie tych kosztów, ale czy warto je ponosić samodzielnie ? Naszym zdaniem nie, gdyż za niewielki koszt klauzuli ” Koszty stałe działalności ” mamy zapewniony spokój aż do 6 miesięcy.

Warunki ubezpieczenia Pakiet Bezpieczny Biznes i zawartych w nim klauzul dodatkowych regulują aktualne warunki ogólne ubezpieczenia ważne w dniu podpisywania umowy ubezpieczenia, aktualne warunki dostępne są na stronie www.allianz.pl

Related Post