Allianz PodatnikOGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH ALLIANZ PODANIK 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia ?

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacji i sfinansowanie pomocy prawno-podatkowej na rzecz Ubezpieczonego, w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi, dotyczącymi wszczętych z urzędu sporów podatkowych, wynikających ze statusu Ubezpieczonego jako podatnika, płatnika, inkasenta należności podatkowych  bądź wynikającego z odpowiedzialności podmiotu jako następcy prawno-podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej. 

 Kategorie postępowań podatkowych (sporów podatkowych) objętych ochroną ubezpieczeniową są zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Podmiotem świadczącym obsługę sporów podatkowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. (Podmiot Obsługujący). 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o Klauzule dodatkowe (nr 1, 2, 3, 4 lub 5) wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia nie jest limitowana kwotowo. W ubezpieczeniu ma zastosowanie limit spraw w okresie ubezpieczenia tj. ochroną ubezpieczeniową w danym rocznym okresie ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty pomocy prawno-podatkowej przy obsłudze maksymalnie trzech różnych sporów podatkowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

Kosztów do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany w danym stanie prawnym lub do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony,

Kosztów odszkodowań które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat natury publicznoprawnej, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, 

Kosztów wpisów sądowych oraz wszelkich kosztów przyznanych stronie przeciwnej w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, 

 Kosztów przekraczających wysokość ustaloną w cenniku lub nie objętych cennikiem Podmiotu Obsługującego, jeżeli prowadzenie sprawy zostanie powierzone innym podmiotom w trybie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej ? 

! Ubezpieczenie nie obejmuje swoim zakresem:

1. obrony interesów prawnych z zakresu prawa celnego, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, ubezpieczeń  społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych danin publicznych niewynikających z przepisów prawa podatkowego, chyba że na wniosek Ubezpieczonego została włączona Klauzula nr 4 i 5 (rozszerzenie w zakresie wskazanym w ww. Klauzulach)

2. obrony interesów prawnych w zakresie postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych, chyba że na wniosek Ubezpieczonego została włączona Klauzula nr 3 (rozszerzenie w zakresie wskazanym w ww. Klauzuli),

3. obrony interesów prawnych w zakresie postępowań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w rozumieniu ordynacji podatkowej,

4. obrony interesów prawnych w zakresie czynności sprawdzających w rozumieniu ordynacji podatkowej,

5. obrony interesów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi oraz trybunałami międzynarodowymi oraz w związku z obowiązkami określonymi w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

6. obrony interesów prawnych, jeżeli kwota zaległości podatkowych wynosi mniej niż 600 złotych polskich.


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie ?

✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Co należy do obowiązków ubezpieczonego ?

Przed zawarciem umowy:
– udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub inne skierowane na piśmie.

W czasie trwania umowy:
– zgłaszanie zmian dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego lub o które Allianz pytał przed zawarciem umowy na piśmie,
– niezwłoczne poinformowanie Allianz i Podmiotu Obsługującego o zaistnieniu oraz okolicznościach sporu podatkowego, przekazanie dokumentów i korespondencji dotyczącej tego sporu oraz wskazanie/oddanie do dyspozycji istniejących dowodów; w przypadku chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej – zawiadomienie Allianz o zaistnieniu sporu podatkowego, w terminie umożliwiającym podjęcie obsługi sporu przez Podmiot Obsługujący.

W związku z wystąpieniem szkody:
– przystąpienie do umowy adhezyjnej z Podmiotem Obsługującym, dotyczącej obsługi sporu podatkowego,
– poinformowanie Podmiotu Obsługującego o okolicznościach sprawy, wskazanie dowodów, udzielenie niezbędnych informacji i dostarczenie stosownych dokumentów,
– w sytuacjach wynikających z zawartej z umowy o obsłudze, udzielenie pełnomocnictwa uprawnionej osobie wskazanej przez Podmiot Obsługujący do reprezentowania Ubezpieczonego w sporze,
– poinformowanie Allianz o stanie sprawy, a w razie konieczności przedsięwzięcie niezbędnych kroków w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego,
– jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego – wstrzymanie się Ubezpieczonego z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu; uzgodnienie z Podmiotem Obsługującym, reprezentującym Allianz wszelkich czynności wywołujących powstanie kosztów wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia; na żądanie Allianz przedłożenie bez zbędnej zwłoki otrzymanych w ramach realizacji usług objętych ubezpieczeniem faktur, rachunków, pokwitowań i dokumentów o podobnym charakterze.


Jak i kiedy należy opłacać składki ?
– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.


Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa ?

– Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem dnia określonego w polisie jako ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego albo Allianz,
3) z chwilą wyczerpania wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia limitu sporów podatkowych.

Jak rozwiązać umowę ?

– Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz).

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia), zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 59/2017 wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 181/2018 i znajdują zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

Allianz_Podatnik_1

ALLIANZ PODATNIKOWU_Allianz_Podatnik_2021 

ALLIANZ PODATNIK – 436_59-2017_01-19

ALLIANZ SKARBOWYOWU_Allianz_Skarbowy_2019

ALLIANZ SKARBOWY – 462_182/2018 01/19

ALLIANZ DORADCA  –  OWU_Allianz_Doradca_2021

ALLIANZ DORADCA  – 437_235-2015-01-18

Leave a Reply

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać